کتاب ترسیم فنی و نقشه‌کشی

کتاب ترسیم فنی و نقشه‌کشی به‌منظور آماده‌کردن هنرجویان برای درک بهتر و ترسیم نقشه‌های معماری است.

کتاب ترسیم فنی و نقشه‌کشی

کتاب ترسیم فنی و نقشه‌کشی به‌منظور آماده‌کردن هنرجویان برای درک بهتر و ترسیم نقشه‌های معماری است. این کتاب آموزش می‌دهد که چگونه ساخته‌ی ذهن را به تصویر کشید. برای به‌تصویرکشیدن، آگاهی و شناخت اشکال هندسی و قواعد ترسیم لازم است. همچنین به آگاهی‌داشتن از قواعد ترسیم و تسلط بر زبان نقشه و آگاهی از احجام مختلف معماری نیاز است. در واقع هدف اصلی این کتاب ایجاد توانایی و مهارت در نقشه‌کشی معماری است.

محتوای کتاب شامل چهار بخش است.

بخش اول، هندسه و ترسیمات دوبعدی: در این بخش با مفاهیمی مانند ترسیمات پایه و مثلث، انواع تقارن، چندضلعی‌ها آشنا خواهید شد.

بخش دوم، ترسیم فنی: در این بخش با احجام مختلف، تصاویر دوبعدی، طریقه‌ی رسم برش و تصاویر سه‌بعدی آشنا خواهید شد.

بخش سوم، نقشه‌کشی: در این قسمت با اصول کلی نقشه‌ها، انواع نقشه‌ها و ویژگی‌های آن‌ها و همچنین ضوابط هر یک آشنا خواهید شد.

بخش چهارم، آشنایی با ابزار و تجهیزات نقشه‌کشی: ازآن‌جاکه برای ترسیمات مختلف، به دانش و آگاهی درباره‌ی وسایل و ویژگی‌های آن‌ها نیاز دارید، در این بخش این موارد را آموزش می‌بینید.

آن چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، آگاهی و درک عمیق از موضوعات عملی است که همان هدف اصلی این کتاب است.

منبع :

4/2/2023 9:00:14 AM