حساب و کتاب روزانه

اگر فرد هدفمندی باشیم لازم است به اصول کاریمان یک اصل اضافه کنیم و آن هم این باشد که در پایان روز از خود بپرسیم: امروز چه کاری برای دستیابی به اهدافم انجام داده‌ام؟

حساب و کتاب روزانه

اگر فرد هدفمندی باشیم لازم است به اصول کاریمان‌ یک اصل اضافه کنیم و آن هم این باشد که در پایان روز از خود بپرسیم: امروز چه کاری برای دستیابی به اهدافم انجام داده‌ام؟

اگر روزمان‌ را با اقدامی هر چند کوچک در جهت دستیابی به اهدافمان به پایان‌ رسانده‌ایم، این خود شوقی برای شروع روزی تازه می‌شود و اگر کاری‌ برای دستیابی به هدف انجام نداده‌ایم باید بیندیشیم و برنامه‌ای برای جبران‌ آن در روز بعد داشته باشیم. این حساب و کتاب در پایان روز قطعا کاتالیزوری برای دستیابی به اهدافمان خواهد شد .‌

پس در پایان‌‌ هر روز با خود حساب و کتاب کنید که برای اهدافتان چقدر زمان گذاشته‌اید و طبق پاسختان‌ برای روز بعد تصمیم بگیرید و برنامه‌ریزی های لازم را داشته باشید. با این کار شاهد پیشرفتتان در هر روز خواهید بود.

5/30/2023 10:56:18 AM
Menu