نکات مهم درس کتابخانه کلاس ما - فارسی دوم دبستان

فارسی دوم دبستان- فارسی - فارسی دبستان- دوم دبستان- کتابخانه کلاس ما

نکات مهم درس کتابخانه کلاس ما - فارسی دوم دبستان

واژگان مهم درس دوم 


کتابخانه ـ پرندگان ـ دانش‌آموزان ـ بانظم ـ احوال‌پرسی ـ بچّه‌ها ـ پاییز ـ کاغذ

می‌خواهم ـ گفت‌وگو ـ پیشنهاد ـ نماینده‌ی کلاس ـ خواندن ـ آموزگار

تشکّر ـ مجلّه ـ کتاب‌فروشی ـ گروهی


واژه‌سازی درس اوّل:


هم + ............ هم ............

مثال:

هم + کلاس = هم‌کلاس

هم + فکر = هم‌فکر

هم + گروه = هم‌گروه


سؤال متن:

آیا همه‌ی نوشته‌های موجود در رایانه، کتاب‌ها و مجلّه‌ها برایمان مفید است؟


پاسخ متن:

خیر، بهتر است کتاب‌ها و مجلّه‌های ویژه‌ی سنّ خودمان را بخوانیم.


سؤال متن:

چگونه می‌توانیم کتاب‌های خوب و مفید را بشناسیم؟


پاسخ متن:

1- در آخر کتاب فارسی، نام کتاب‌های مناسبی نوشته شده است که ما می‌توانیم آن‌ها را بخوانیم.

2- کتاب خوب را هم مانند دوست خوب، پس از هم فکری و مشورت با بزرگ‌ترها، انتخاب می‌کنیم.


سؤال متن:

با توجه به شعر حفظی «یارِ مهربان» جاهای خالی را پُر کنید.

من .................                                                    دانا و خوش .................

گویم ................. فراوان                                     با آن‌که .................

................. دهم فراوان                                      من یار .................

من دوستی .................                                       با سود و .................

از من ................. غافل                                       من یار مهربانم


پاسخ متن:

من یار مهربانم                                                  دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان                                            با آن‌که بی‌زبانم

پندت دهم فراوان                                             من یار پنددانم

من دوستی هنرمند                                            با سود و بی‌زیانم

از من مباش غافل                                              من یار مهربانم


سؤال متن:

با کلمات زیر مانند نمونه جمله‌سازی کنید.

روزنامه ـ رایانه ـ مجلّه ـ کتابخانه ـ ساده ـ تازه ـ‌ نماینده ـ ستاره

نمونه: امروز پدرم روزنامه‌ای خرید: روزنامه + ای = روزنامه‌ای

پاسخ متن:

رایانه: رایانه + ای = رایانه‌ای : من در بازار رایانه‌ای زیبا دیدم.

کتابخانه: کتابخانه + ای = کتابخانه‌ای : ما در شهرمان کتابخانه‌ای بزرگ داریم. 

ساده: ساده + ای = ساده‌ای : واژگان درس اوّل، واژگان ساده‌ای بودند.

تازه: تازه + ای = تازه‌ای : من امسال در مدرسه، دوست تازه‌ای پیدا کرده‌ام.

نماینده: نماینده + ای = نماینده‌ای : مردم ایران چند سال یکبار، نماینده‌ای برای خود انتخاب می‌کنند.

ستاره: ستاره + ای = ستاره‌ای : دیشب ستاره‌ای در آسمان می‌درخشید.


صحیح یا غلط

1- دانش‌آموزان، آرام و با نظم، وارد کلاس می‌شدند. ص

2- همه‌ی نوشته‌ها در رایانه، کتاب‌ها و مجلّه‌ها برای بچّه‌ها مفید است. غ

3- در آخر کتاب فارسی، نام کتاب‌های مناسبی نوشته شده است. ص

4- کتاب خوب، مانند دوست خوب است که می‌تواند به ما خیلی کمک کند. ص

5- برای پیدا کردن کتاب خوب، نیازی به مشورت و هم‌فکری با بزرگ‌تر ها نداریم. غ


سؤال متن:

کلمات زیر را بخوانید و آن‌هایی که اشتباه هستند را پیدا کنید و شکل درستش را بنویسید.

آموزگار محربان ـ کتابخانه‌ی کوچک ما ـ گفت‌وگو ـ نماینده‌ی کلاس ما

هم‌فکری و مشورت ـ بزرگ‌ترها ـ گروه اوّل ـ کاغز رنگی

صدای پرنده‌گان ـ با نضم ـ سپاسگذارم ـ سرآغاز

پاسخ متن:

مهربان ـ کاغذ ـ پرندگان ـ نظم ـ سپاسگزارم ـ سرآغاز