تورق سریع برترهای تهران: کیمیا عباسی‌زاده

برنامه‌ی هفته‌ی آخر یکی از دانش‌آموزهای برتر تهران ، کیمیا عباسی‌زاده، در زیر آمده است...

تورق سریع برترهای تهران: کیمیا عباسی‌زاده

کیمیا عباسی‌زاده هستم دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7800 مدرسه‌ی نگرش:

من قبلا یک برنامه‌ی سه هفته ای را شروع کردم.

از دو هفته قبل زیست را کامل خواندم. برای این هفته هم هر 8 فصل را می خواهم مرور کنم برای هر درس یک ساعت و کلا 8 ساعت.

برای شیمی برگه برمی داشتم و هر فصل را در یک برگه به همراه نکات حفظی آن نوشته ام که مرور می کنم.

 برای ریاضی و فیزیک غلط هایم را مرور کردم ولی باز می خواهم مرور کنم. در درس ریاضی و فیزیک هم رشته‌ی تجربی را پاسخ می‌دادم هم ریاضی را.

برای فیزیک ممکن است تعداد تست حفظی بیشتری امسال مطرح شود، یک سری خلاصه از فیزیک دارم که دوباره مرور می‌کنم.

برای عمومی هم پخش می‌کنم در روزها کار کنم.

می رسید؟

 بله، مثلا ریاضی و فیزیک که گفتم 2 ساعت زمان می برد.

دینی و زیست را کامل می خوانم.

تست هم می‌زنید؟

 برای زیست دو مجموعه 50 تایی یکی اول هفته یکی هم سه شنبه کار می کنم برای ریاضی و فیزیک علامت دارها را کار می‌کنم. برای ادبیات دستورزبان یک قسمت‌هایی را مشکل دارم قبلا این اواخر تستهایش را زده‌ام ولی مواردی هست که مهم هستند و دوباره می‌خواهم مرور کنم.

از چه سالی به کانون آمدید؟

از یازدهم آمدم.

چرا بعد از یازدهم ادامه دادید؟

چون رتبه های خوب همیشه از کانون بودند من هم رضایت داشتم.

5/28/2023 5:59:03 AM