ریاضی ششم - تقسیم کسرها

دانش آموزان ششمی ... نکات زیرا را از فصل کسر بخش تقسیم کسرهای ریاضی ششم به یاد داشته باشید. تقسیم کسرها: تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می‌توانیم انجام دهیم.

ریاضی ششم - تقسیم کسرها

دانش آموزان ششمی ...

نکات زیرا را از فصل کسر بخش تقسیم‌ کسرهای ریاضی ششم به یاد داشته باشید.

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.


زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم