تمام آمارهای کنکور 96

بر اساس آمارهای کنکور 96، ظرفیت پذیرش در گروه‌های ریاضی و فنی و علوم انسانی از میزان داوطلبان آنها پیشی گرفته است

تمام آمارهای کنکور 96

بر اساس آمارهای کنکور ۹۶، ظرفیت پذیرش در گروه های ریاضی و فنی و علوم انسانی از میزان داوطلبان آنها پیشی گرفته است و در نهایت ۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر در دانشگاه ها پذیرفته می شوند

 آزمون سراسری سال ۹۶ به منظور پذیرش دانشجو برای دوره های روزانه، شبانه (نوبت دوم)، نیمه حضوری، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد برگزار شده است.

برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۹۳۰ هزار و ۴۸۲ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۴۸ هزار و ۵۷۱ نفر معادل ۵۸.۹۶ درصد زن و ۳۸۱ هزار و ۹۱۱ نفر معادل ۴۱.۰۴ درصد مرد هستند.


آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶

گروه آزمایشیجمعزندرصد زنمرددرصد مرد
علوم ریاضی و فنی۱۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر۵۲ هزار و ۲۳۵  نفر۳۵.۳۰۹۵ هزار و ۹۴۶  نفر۶۴.۷۰
علوم تجربی۵۸۰ هزار و ۸۵۵ نفر۳۶۷ هزار و ۹۶۵ نفر۶۳.۳۵۲۱۲ هزار و ۸۹۰ نفر۳۶.۶۵
علوم انسانی۱۸۴ هزار و ۴۴۵ نفر۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نفر۶۲.۷۰۶۸ هزار و ۸۰۶  نفر۳۷.۳۰
هنر۱۰ هزار و ۶۴۵ نفر۸ هزار و ۳۸  نفر۷۵.۵۱۲ هزار و ۶۰۷ نفر۲۴.۴۹
زبان های خارجی۶ هزار و ۲۴۰ نفر۴ هزار و ۵۷۸  نفر۷۳.۳۷۱ هزار و ۶۶۲ نفر۲۶.۶۳
جمع۹۳۰ هزار و ۴۸۲ نفر۵۴۸ هزار و ۵۷۱ نفر۵۸.۹۶۳۸۱ هزار و ۹۱۱ نفر۴۱.۰۴

آمار داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ نسبت به آمار داوطلبان سال گذشته تعداد ۷۰ هزار و ۴۵ نفر معادل ۷.۵ درصد بیشتر است. با توجه به آمار علاقمندان گروه های آزمایشی دیگر به شرکت در گروه های هنر و زبان های خارجی در نهایت تعداد یک میلیون و ۹۴ هزار و ۲۲۳ کارت آزمون سراسری سال ۹۶ صادر شد. از این تعداد ۶۵۸ هزار و ۱۷۱ کارت برای زنان و ۴۳۶ هزار و ۵۲ کارت برای مردان صادر شد.
آزمون برای تمام گروه های آزمایشی در یک مرحله در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۹۶ در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی، ۲۳ کشور خارجی و ۲۷ شهر خارجی برگزار شد.


آمار داوطلبان حاضرین و غایبین در جلسه آزمون سراسری سال ۹۶

گروه آزمایشیجمع حاضرینحاضرین زندرصد زنحاضرین مرددرصد مردجمع غایبینغایبین زنغایبین مرد
علوم ریاضی و فنی۱۳۷ هزار و ۷۸۸ نفر۴۸ هزار و ۹۱۵  نفر۳۵.۵۰۸۸ هزار و ۸۳۷  نفر۶۴.۵۰۱۰ هزار و ۵۰۹  نفر۳  هزار و ۴۳۶  نفر۷ هزار و ۷۳ نفر
علوم تجربی۵۱۸ هزار و ۳۳۱ نفر۳۳۰ هزار و ۸۹۰ نفر۶۳.۸۴۱۸۷ هزار و ۴۴۱ نفر۳۶.۱۶۶۲ هزار و ۵۲۴ نفر۳۷ هزار و ۷۵ نفر۲۵ هزار و ۴۴۹ نفر
علوم انسانی۱۶۷ هزار و ۸۰ نفر۱۰۵ هزار و ۸۸۱ نفر۶۳.۳۷۶۱ هزار و ۱۹۹  نفر۳۶.۶۳۱۷ هزار و ۳۶۵  نفر۹ هزار و ۷۵۸ نفر۷ هزار و ۶۰۷ نفر
هنر۹ هزار و ۶۴۸ نفر۷ هزار و ۳۳۸ نفر۷۶.۰۶۲ هزار و ۳۱۰ نفر۲۳.۹۴۹۹۷ نفر۷۰۰ نفر۲۹۷ نفر
زبان های خارجی۶ هزار و ۱۲۵ نفر۴ هزار و ۵۰۰ نفر۷۳.۴۷۱ هزار و ۶۲۵ نفر۲۶.۵۳۱۱۵ نفر۷۸ نفر۳۷ نفر
جمع۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر۴۹۷ هزار و ۵۲۴ نفر۵۹.۳۰۳۴۱ هزار و ۴۴۸ نفر۴۰.۷۰۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر۵۱ هزار و ۴۷ نفر۴۰ هزار و ۴۶۳ نفر

پس از محاسبه نمرات آزمون داوطلبان از تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ داوطلب حاضر در جلسه آزمون سراسری ۹۶ تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند و تنها ۴۳ داوطلب مجاز به انتخاب نیستند.
از تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده تعداد ۴۹۷ هزار و ۵۰۴ نفر معادل ۵۹.۳۰ درصد زن و ۳۴۱ هزار و ۴۲۵ نفر معادل ۴۰.۷۰ درصد مرد هستند.


آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۹۶

گروه آزمایشیجمعزندرصد زنمرددرصد مرد
علوم ریاضی و فنی۱۳۷ هزار و ۷۸۳ نفر۴۸ هزار و ۹۱۵  نفر۳۵.۵۰۸۸ هزار و ۸۶۸ نفر۶۴.۵۰
علوم تجربی۵۱۸ هزار و ۲۹۴ نفر۳۳۰ هزار و ۸۷۱ نفر۶۳.۸۴۱۸۷ هزار و ۴۲۳ نفر۳۶.۱۶
علوم انسانی۱۶۷ هزار و ۷۹ نفر۱۰۵ هزار و ۸۸۰ نفر۶۳.۳۷۶۱ هزار و ۱۹۹  نفر۳۶.۶۳
هنر۹ هزار و ۶۴۸ نفر۷ هزار و ۳۳۸  نفر۷۶.۰۶۲ هزار و ۳۱۰ نفر۲۳.۹۴
زبان های خارجی۶ هزار و ۱۲۵ نفر۴ هزار و ۵۰۰ نفر۷۳.۴۷۱ هزار و ۶۲۵ نفر۲۶.۵۳
جمع۸۳۸ هزار و ۹۲۹ نفر۴۹۷ هزار و ۵۰۴ نفر۵۹.۳۰۳۴۱ هزار و ۴۲۵ نفر۴۰.۷۰

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی گروه های آزمایشی پنج گانه بدون احتساب ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، ۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر است.
این ظرفیت در دوره روزانه ۱۳۱ هزار و ۹۴۴ نفر، در دوره شبانه ۲۶ هزار و ۸۵۷ نفر، پردیس خودگردان ۳ هزار و ۱۲ نفر، مجازی دولتی یک هزار و ۴۶۰ نفر، غیرانتفاعی ها ۱۸۰ هزار و ۸۰۸ نفر، پیام نور ۳۸۵ هزار و ۱۷۰ نفر، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) ۱۰ هزار و ۳۳۱ نفر، مناطق محروم یک هزار و ۷۰۲ نفر و مشترک با خارج از کشور ۵۰ نفر است.


ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی برای پذیرش در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون در کنکور سال ۹۶

گروه آزمایشیجمعبا آزموندرصد پذیرش با آزمونبدون آزموندرصد پذیرش بدون آزمون
علوم ریاضی و فنی۲۳۵ هزار و ۷۱۳ نفر۶۶ هزار و ۴۲۹ نفر۲۸.۱۸۱۶۹ هزار و ۲۸۴ نفر۷۱.۸۲
علوم تجربی۱۵۴ هزار و ۸۸۰ نفر۵۸ هزار و ۱۰۳ نفر۳۷.۵۱۹۶ هزار و ۷۷۷ نفر۶۲.۴۹
علوم انسانی۳۱۰ هزار و ۸۶۴ نفر۵۴ هزار و ۴۰۷ نفر۱۷.۵۰۲۵۶ هزار و ۴۵۷ نفر۸۲.۵۰
هنر۱۹ هزار و ۳۶۵ نفر۴ هزار و ۶۰۳ نفر۲۳.۷۷۱۴ هزار و ۷۶۲ نفر۷۶.۲۳
زبان های خارجی۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۴ هزار و ۱۸۹ نفر۱۷.۷۵۱۹ هزار و ۴۰۷ نفر۸۲.۲۵
جمع۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر۱۸۷ هزار و ۷۳۱ نفر۲۵.۲۲۵۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر۷۴.۷۸


ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک متمرکز و یا نیمه متمرکز در هر گروه آزمایشی در کنکور سال ۹۶

گروه آزمایشیجمعمتمرکزدرصد زننیمه متمرکزدرصد مرد
علوم ریاضی و فنی۲۳۵ هزار و ۷۱۳ نفر۲۳۵ هزار و ۲۰۶ نفر۹۹.۷۸۵۰۷ نفر۰.۲۲
علوم تجربی۱۵۴ هزار و ۸۸۰ نفر۱۵۱ هزار و ۷۶۹ نفر۹۷.۹۹۳ هزار و ۱۱۱ نفر۲.۰۱
علوم انسانی۳۱۰ هزار و ۸۶۴ نفر۳۰۸ هزار و ۳۳۲ نفر۹۹.۱۹۲ هزار و ۵۳۲ نفر۰.۸۱
هنر۱۹ هزار و ۳۶۵ نفر۱۹ هزار و ۳۵۳ نفر۹۹.۹۴۱۲ نفر۰.۰۶
زبان های خارجی۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۱۰۰..
جمع۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر۷۳۸ هزار و ۲۵۶ نفر۹۹.۱۷۶ هزار و ۱۶۲  نفر۰.۸۳فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۹۶ در نیمه دوم شهریورماه ۹۶ اعلام می شود و کارنامه نهایی تمامی انتخاب رشته کنندگان در دهه سوم شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

منبع :

5/30/2023 12:13:21 PM
Menu