یک تحقیق جالب:کسب نتایج بهتر در کنکور با آزمون‌های دوران طلایی

یک تحقـیق جالب نتیجه‌ی یک تحقیق روی 30 هزار دانش آموز نشان می‌دهد دانش آموزانی که در آزمون‌های دوران طلایی کانون شرکت کردند در مقایسه با کسانی که غایب شدند بین150 تا 300 نمره‌ی تراز پیشرفت کردند.

یک تحقیق جالب:کسب نتایج بهتر در کنکور با آزمون‌های دوران طلایی

مقایسه ی عمومی ها با 9 بهمن

272- امروز در مقایسه با 9 بهمن،در عمومی ها چه قدر پیشرفت خواهید کرد؟

1) جهش می کنم(در هر 4 درس عمومی یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)                                

2) پیشرفت زیاد خواهم داشت(در 3 درس یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)       

3) پیشرفت می کنم(در 2 درس یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)       

4) باید برای آزمون بعد برنامه ریزی کنم تا در عمومی ها پیشرفت کنم.

مقایسه ی اختصاصی ها با 9 بهمن

273- امروز در مقایسه با 9 بهمن،در اختصاصی ها چه قدر پیشرفت خواهید کرد؟

1) جهش می کنم(در4 درس اختصاصی یا بیش تر، یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)                                

2) پیشرفت زیاد خواهم داشت(در3 درس یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)       

3) پیشرفت می کنم(در2 درس یا ثابت می مانم یا بهتر می شوم)       

4) باید برای آزمون بعد برنامه ریزی کنم تا در اختصاصی ها پیشرفت کنم.

 14 روز تمرکز روی پیش1

آزمون 20 فروردين دومين جمع‌بندي درس‌هاي نیم سال اول است.اولین جمع بندی را درآزمون25 دی داشتید.

274- در اين 14روز چه كار خواهيد كرد؟

1) با تكميل تابلوي دوران طلایی درس‌هاي نیم سال اول را خوب مطالعه خواهم كرد.

2) بدون تكميل تابلوي دوران طلایی درس‌هاي نیم سال اول را خوب مطالعه خواهم كرد.

3) سعي خودم را مي كنم، شايد تا حدودي درس‌هاي نیم سال اول من بهتر شود.

4) فكر مي‌كنم اگر درس هاي پايه را بخوانم بهتر است.

یک تحقـیق جالب

نتیجه ی یک تحقیق روی 30 هزار دانش آموز نشان می دهد دانش آموزانی که در آزمون های دوران طلایی کانون شرکت کردند

در مقایسه با کسانی که غایب شدند بین150 تا 300 نمره ی تراز پیشرفت کردند و در کنکـور سراسری هم نتایج بهتـری به دست

آوردند(برای مشاهده ی تفاوت رتبه ی این دانش آموزان(که به تفکیک تراز تهیه شده است)به سایت کانون مراجعه کنید)

275- شخصا تا چه حد به پیشرفت خودتان مطمئن هستید؟

1) كاملاً مطمئنم پیشرفت خواهم کرد.                                  

2) مطمئنم تا حدودي پیشرفت خواهم کرد.                        

3) تا حدودي اطمینان دارم.                                      

4) مطمئن نيستم.

دو دسته سؤال جداگانه(10سوال طراحی + 10سوال کنکور)

در آزمون های7 فروردين،20 فروردین، 3 اردیبهشت و 31 اردیبهشت از هر درس عمومي 10 سوال جداگانه(به جز سوال های طراحی شده)مطرح خواهد شد.می خواهیم با سبك جديد سؤال‌هاي عمومي در چند سال اخیر کنکور آشنا شويد.منبع سوال ها،تست های کتاب زرد عمومی است:  

                    آزمون 7  فروردين: 40 سوال عمومی پايه(از هر چهار درس مربوط به نیم سال اول)

                    آزمون 20 فروردين: 30 سوال عمومی پیش 1 (ادبیـات، دین و زندگی،زبان) + 10 سوال از عربی3

                    آزمون 3 اردیبهشت: 40 سوال عمومی (از هر چهار درس)

                    آزمون 31 اردیبهشت: 30 سوال عمومی پیش2 (ادبیات،دین و زندگی،زبان)+ 10سوال از عربی2و3

276- آيا شما با دو دسته سوال جداگانه از درس های عمومی موافق هستيد؟(10 سوال عمومی طراحی شده + 10 سوال از کتاب زرد عمومی)

1)  بله                                             

2) خير                                        

3) نظري ندارم.

6/1/2023 7:43:07 PM
Menu