یادگیری در جلسه‌ی آزمون به روایت هنرستانی‌ها

من در جلسه‌ی آزمون روش مطالعه‌ی درس فیزیک را کشف کردم. در این درس در تبدیل واحدها مشکل داشتم و در حل سؤالات به مشکل برمی‌خوردم.

یادگیری در جلسه‌ی آزمون به روایت هنرستانی‌ها

شرکت در آزمون و ایجاد رفتارهای مثبت آموزشی

تینا راضی، داوطلب سوم حسابداری با میانگین تراز 6500 از نمایندگی اسلامشهر از یادگیری خود سر جلسه‌ی آزمون می‌گوید:

من به مدت پنج سال است که در آزمون‌های کانون شرکت می‌کنم. حضور در جلسه‌ی آزمون سبب ایجاد رفتارهای مثبت آموزشی در من شده است که ابتدا آن‌ها را به عنوان مهارت نمی‌‌شناختم اما بعد از مطالعه‌ی مقاله‌ی آقای قلم‌چی تحت عنوان «آزمون به مثابه‌ی یادگیری» بسیاری از آن مهارت‌ها را در خود کشف کردم.

من تا پایان آزمون با حوصله سر جلسه‌ی آزمون می‌نشینم و همه‌ی سؤال‌ها را دقیق بررسی کرده و تمرکز خود را بر سؤالات حفظ می‌کنم. اکنون می‌دانم این رفتار من، نتیجه‌ی هوش هیجانی‌ام است. من در تمام آزمون‌ها، سؤالات را با تکنیک «ف، ش، ن، م» طبقه‌بندی می‌کنم و این یک یادگیری مهم برای من است.

من در جلسه‌ی آزمون روش مطالعه‌ی درس فیزیک را کشف کردم. در این درس در تبدیل واحدها مشکل داشتم و در حل سؤالات به مشکل برمی‌خوردم. برای یادگیری این موضوع به کتاب قهوه‌ای فیزیک مراجعه کردم که در ابتدای فصل به صورت کامل تبدیل واحدها را توضیح داده است.

3/20/2023 7:30:10 PM