یادگیری در جلسه آزمون:با کدام روش در جلسه آزمون یاد می‌گیرید؟

در جلسه‌ی آزمون می‌توانم مطالب درسی را بازیابی کنم،بازیابی مستقیما سبب یادگیری می‌شود. در جلسه‌ی آزمون متوجه می‌شوم که کدام مطالب

یادگیری در جلسه آزمون:با کدام روش در جلسه آزمون یاد می‌گیرید؟

یادگیری در جلسه ی آزمون

*** در جلسه ی آزمون هم می توانید یاد بگیرید.شما با کدام روش در جلسه ی آزمون یاد می گیرید؟

1) در جلسه ی آزمون می توانم مطالب درسی را بازیابی کنم،بازیابی مستقیما سبب یادگیری می شود.                                                                   

2) در جلسه ی آزمون متوجه می شوم که کدام مطالب را ناقص یاد گرفته ام یا اصلا یاد نگرفته ام.بنابراین پس از آزمون آن ها را مطالعه می کنم.                                               

3) در جلسه ی آزمون اولویت مطالعه ام را طبقه بندی می کنم با روش ف-ش-ن-م(فراموش کرده-شک دار-ناقص یاد گرفته-مهم)

4) چون در جلسه ی آزمون تمرکزم بیش تر است،مطالب یاد گرفته شده در ذهنم تثبیت می شود.


 تکنیک ف-ش-ن-م

در جلسه ی آزمون می توانید چهار نوع سوال را نشان دار کنید و بعدا روی آن ها کار کنید.سه تای اول مربوط به یادگیری ناقص است.

*** از نظر شما کدام یک برای خودتان مهم تر است؟

1)"ف" سوال هایی که "فراموش" کرده ام،مهم تر است و باید نکات فراموش شده را یاد بگیرم.                                                     

2)"ش" سوال های"شک دار" مهم تر است و باید نکاتی را که شک دارم،یاد بگیرم.         

3)"ن" من خودم می توانم در جلسه ی آزمون تشخیص دهم که کدام موضوع ها را ناقص یاد گرفته ام و تمرین این موضوع ها برایم مهم تر است.                    

4)"م" من می توانم در جلسه ی آزمون سوال های مهـم و پراهمیت را تشخیص دهم.من قبل از هر چیز به سراغ این سوال ها می روم.   

 

انتخاب زوج درس ها

*** منطق شما برای انتخاب درس از بین زوج درس ها چیست؟

1) درسی را که مهم تر است  در پاییز انتخاب می کنم.                                               

2) درسی را که مسلط نیستم  در پاییز انتخاب می کنم.

3) چون در تابستان سوم را خوانده ام، درس های سال دوم را انتخاب می کنم.

4) ترجیح می دهم به ترتیب انتخاب کنم یعنی در پاییز دوم  و  در زمستان  سوم


آیا نظرتان را تغییر خواهید داد؟ 

*** اکنون که در بین زوج درس ها انتخاب درس می کنید آیا ممکن است بعدا نظرتان را تغییر دهید؟

1) خیر،من همان درسی را که انتخاب کرده ام مطمئنم تا آخر پاییز همان را مطالعه خواهم کرد.                                                            

2) بله،ممکن است بعدا نظرم را تغییر دهم و درس دیگری را مطالعه کنم.

3) من هنوز از بین زوج درس ها انتخاب نکرده ام.

4) من تصمیم دارم از بین زوج درس ها،هر دو درس را مطالعه کنم.مطالب مرتبط

6/3/2023 5:24:11 AM
Menu