کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

حدهای نامتناهی از حسابان2 دوازدهم
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری