روژانو جمشیدی

روژانو جمشیدی

روژانو جمشیدی
از تالش

رتبه تجربی در منطقه : 174
تعداد آزمون : 102
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7282
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه غنى زاده
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
174
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7155
میانگین تراز آزمون عادی :7282
میانگین تراز نیمسال اول :7361
میانگین تراز نیمسال دوم :7237

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون