سیاوش کیانپور

سیاوش کیانپور

سیاوش کیانپور
از اهواز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 2
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7905
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : شهيد بهشتى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
9
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7905
میانگین تراز نیمسال اول :8017
میانگین تراز نیمسال دوم :7827

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور