سجاد عمادی

سجاد عمادی

سجاد عمادی
از آمل

رتبه تجربی در منطقه : 23
تعداد آزمون : 68
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7715
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مرتضى عليزاده
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
23
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7228
میانگین تراز آزمون عادی :7715
میانگین تراز نیمسال اول :7835
میانگین تراز نیمسال دوم :7650

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور