علی ابراهیمیان

علی ابراهیمیان

علی ابراهیمیان
از تنكابن

رتبه تجربی در منطقه : 36
تعداد آزمون : 96
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7314
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمد مجيدى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
36
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7155
میانگین تراز آزمون عادی :7314
میانگین تراز نیمسال اول :7379
میانگین تراز نیمسال دوم :7280

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور