فاطمه محمودی

فاطمه محمودی

فاطمه محمودی
از شيروان

رتبه انسانی در منطقه : 335
تعداد آزمون : 100
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6825
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : فاطمه تقى زاده
نام مدرسه : فاطمه الزهرا
رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي خراسان شمالي,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
335
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6954
میانگین تراز آزمون عادی :6825
میانگین تراز نیمسال اول :7018
میانگین تراز نیمسال دوم :6713

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون