زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی
از تهران

رتبه انسانی در منطقه : 21
تعداد آزمون : 125
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7842
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : الهام چنگيزپو
نام مدرسه : فرهنگ
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه تهران
21
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7694
میانگین تراز آزمون عادی :7842
میانگین تراز نیمسال اول :7710
میانگین تراز نیمسال دوم :7917

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور