برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

36 9 6255 566 4 6 5 3 6 7 5 6 4 6 4 8
203

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

36 11 5107 784 1348 2 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5
115

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

48 8 4904 5192 3 4 4 1 4 5 3 3 3 5 2 5
88

دانشگاه فردوسي - مشهد

27 6 5370 3 5 3 1 3 6 3 4 2 5 1 6
47

دانشگاه خوارزمي تهران

36 6 5435 2962 2 5 4 3 4 6 2 4 2 5 2 5
30

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

20 5 5245 1 3 3 1 5 5 1 3 2 2 1 5
21

دانشگاه اصفهان

36 5 4959 1 3 3 1 4 6 2 3 2 3 1 4
42

دانشگاه اصفهان

شبانه
6 3 4803 1 3 3 1 2 4 2 3 2 4 1 5
15

دانشگاه تبريز

32 7 5228 3274 1 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1 4
38

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
48 5 4830 2 2 2 1 3 4 2 3 2 3 1 5
11

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

24 7 4781 1 2 3 1 1 5 1 2 2 3 1 5
12

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

24 5 4941 8154 1 2 1 1 2 5 1 2 1 2 1 4
4

دانشگاه قم

36 7 4803 5690 9143 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه يزد

24 6 4666 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 5
12

دانشگاه اروميه

30 6 4764 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4
8

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 3 4522 1 3 1 1 1 5 1 2 1 2 1 4
7

دانشگاه گلستان - گرگان

18 5 4782 9434 3 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 4
6

دانشگاه سمنان

24 5 4802 1 2 3 1 1 4 1 2 1 2 1 4
3

دانشگاه ياسوج

24 3 4878 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 6
8

دانشگاه تبريز

شبانه
22 5 4698 1 2 2 1 1 5 1 2 2 2 1 3
7

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 4 4665 11129 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 -1 2
2

دانشگاه بجنورد

60 16 4632 10746 17177 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
27 5 4684 12340 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3
10

دانشگاه شهيد چمران اهواز

54 10 4712 13323 14405 1 2 3 1 1 4 1 2 1 2 1 5
14

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

48 5 4675 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 4 4792 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 4
5

دانشگاه صنعتي شاهرود

30 13 4607 7211 14773 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 5 4616 15291 1 1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 5
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

18 4 4261 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
9 4 4571 18094 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
12 3 4447 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 3 1 4 2 1 1 4 1 2 1 2 1 4
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

18 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
8

دانشگاه شيراز

18 3 1 2 3 1 2 5 1 2 2 3 1 5
21

دانشگاه گيلان - رشت

24 3 4398 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2
6

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
3

دانشگاه گنبد

24 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
12