برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

180 153 7454 44 110 22 9 8 9 7 8 1 8 8 8 7
18959

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
105 81 7121 90 245 434 19 7 9 7 8 1 7 8 7 7
8124

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
86 80 7069 199 314 114 76 7 9 7 7 1 7 7 7 6
4828

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
103 79 7140 137 360 481 83 7 8 7 7 1 7 7 7 6
3712

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
60 52 7086 237 325 202 7 9 7 7 1 7 7 7 6
2837

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
82 58 6925 211 388 150 60 7 9 7 7 1 7 8 7 6
2277

دانشگاه علوم پزشکي ايران

180 144 7006 202 500 520 47 7 8 7 7 1 6 7 7 6
2811

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
66 57 7031 266 415 170 7 8 7 7 1 7 7 7 6
2426

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
84 71 6963 325 462 200 107 7 8 6 6 1 7 7 7 6
1688

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
70 60 6856 448 669 235 150 6 8 6 6 1 6 7 6 6
1342

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
63 47 6826 397 546 251 129 7 9 7 7 1 6 7 7 6
1034

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
50 35 6787 901 350 6 8 7 6 1 6 7 6 6
987

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
52 34 6890 385 561 356 131 7 8 6 7 1 6 7 6 6
934

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
34 32 6776 1061 341 206 6 8 7 6 1 5 7 6 6
709

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
40 32 6837 463 742 331 7 8 6 6 1 6 7 6 6
842

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال اول
20 12 6438 531 6 8 7 4 1 6 7 6 6
368

دانشگاه علوم پزشکي يزد

90 76 6815 565 775 467 211 6 8 6 6 1 6 7 6 5
648

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
57 49 6801 1120 399 7 8 7 6 1 6 7 6 5
828

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
58 46 6868 877 303 7 8 6 7 1 6 7 6 6
1002

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
34 26 6457 1471 625 398 6 8 6 5 1 5 7 5 5
464

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
28 20 6782 510 762 6 8 7 6 1 6 7 6 6
618

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
42 22 6614 420 701 7 8 6 7 1 6 7 6 6
589

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
40 28 6548 645 962 6 8 6 7 1 6 6 6 6
481

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 14 6630 660 6 8 6 7 1 6 7 6 5
304

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
50 44 6710 708 947 377 274 6 8 7 6 1 6 7 6 6
318

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال اول
60 54 6661 738 1164 412 251 6 8 7 6 1 5 7 6 5
524

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

35 21 6591 2022 723 6 8 6 6 1 6 7 6 5
348

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
30 28 6702 1405 585 6 8 6 5 1 5 7 6 6
523

دانشگاه علوم پزشکي بابل

90 63 6815 752 1147 514 297 7 8 7 7 1 6 6 6 6
643

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
70 49 6681 755 1204 697 6 8 6 6 1 6 7 6 5
440

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان --مناطق محروم
4 3 6325 7 9 7 5 2 5 6 6 5
156

دانشگاه علوم پزشکي فسا

64 39 6618 1143 448 6 8 6 7 1 6 7 6 5
214

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول
24 17 6707 1208 1131 6 8 6 6 1 6 6 6 5
212

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 22 6612 914 2221 1014 6 8 7 7 1 6 7 6 6
151

دانشگاه علوم پزشکي قم

50 34 6615 857 1355 7 8 7 6 1 6 6 6 5
443

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

74 52 6664 991 1464 585 372 6 8 6 7 1 6 7 6 6
537

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

56 50 6634 1084 1744 645 440 6 8 6 6 1 5 6 6 5
374

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

66 52 6617 890 1347 1001 6 8 6 6 1 5 6 6 5
530

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال اول
36 21 6572 840 1120 6 9 6 7 1 6 7 7 6
301

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

46 34 6549 1164 2031 769 6 7 6 5 1 5 7 6 5
323

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

44 25 6759 786 1150 6 8 7 6 1 6 7 6 6
330

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

70 46 6628 1016 1582 889 366 6 8 6 6 1 5 7 6 5
416

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال دوم
30 29 6602 974 1695 609 6 7 6 5 1 5 6 6 5
293

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال اول
36 26 6683 988 1504 6 8 7 6 1 6 7 6 5
227

دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 20 6573 663 1787 1146 6 8 6 7 1 6 6 6 6
174

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

نيمسال اولژ --پرديس خودگردان
22 18 6283 1041 2232 1274 6 8 6 7 1 5 7 6 5
125

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
20 16 6784 1570 6 8 6 4 1 5 6 5 5
539

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
21 13 6571 1831 731 6 8 6 6 1 5 7 6 6
316

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
50 32 6724 1221 529 6 8 6 7 1 6 6 6 5
333

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 9 6394 1120 2368 7 9 7 6 1 5 7 6 5
204

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
25 14 6761 1471 6 8 7 6 1 7 7 7 6
299

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

30 21 6722 2117 874 6 8 6 6 1 5 7 5 5
249

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 6501 1160 2641 1134 6 9 7 6 1 5 6 5 5
123

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

بومي کردستان محل خدمت قروه --مناطق محروم
3 3 5913 5 7 7 5 1 5 6 6 6
117

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
50 22 6428 1259 2391 1134 6 8 7 5 1 6 7 6 6
366

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

62 51 6558 871 1459 654 6 8 6 5 1 5 7 5 5
486

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
20 16 6614 1891 691 6 8 7 5 1 5 6 6 5
190

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
56 40 6568 903 1400 503 319 6 8 6 6 1 6 7 6 5
319

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 12 6474 1004 1472 6 8 6 7 1 6 6 5 5
134

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم
20 17 6315 1333 911 6 8 6 6 1 5 6 5 5
127

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

بومي گلستان محل خدمت مينودشت --مناطق محروم
2 3 6453 1333 5 9 6 5 1 5 7 5 5
107

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال دوم
32 19 6587 1153 1859 6 8 6 6 1 5 6 5 5
168

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال دوم
30 21 6523 1227 2027 746 6 8 6 6 1 5 7 5 5
118

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
60 46 6601 1680 686 6 8 6 5 1 5 6 6 5
289

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 44 6415 1358 2574 1566 785 6 7 6 6 1 5 6 5 5
143

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف --مناطق محروم
5 5 6400 6 8 7 5 1 5 6 6 5
77

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

34 25 6539 1333 2136 862 6 7 6 5 1 5 6 5 5
149

دانشگاه علوم پزشکي زابل

28 20 6384 2249 1112 6 8 6 5 1 5 6 5 5
135

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

66 38 6440 1355 2075 843 6 7 6 6 1 5 6 5 5
327

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
24 12 6492 1669 6 8 6 5 1 6 7 6 6
127

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
23 17 6389 1269 2727 1638 5 7 6 5 1 4 6 5 5
108

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
34 23 6474 1674 6 8 6 6 1 5 6 5 5
214

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 5 6071 5 9 7 6 1 5 7 5 5
69

دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
36 23 6477 1686 2860 1420 6 8 6 6 1 6 6 5 5
73

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال دوم
34 22 6452 1619 6 8 6 6 1 6 7 6 5
97

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
30 26 6689 1822 699 6 8 6 5 1 5 6 5 5
169

دانشگاه علوم پزشکي فسا

23 22 6134 1707 3437 1860 6 7 6 6 1 5 6 5 5
190

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
55 32 6387 1728 1282 424 6 8 6 6 1 5 6 6 5
169

دانشگاه علوم پزشکي بم

14 13 6527 2186 1140 6 8 6 5 1 5 6 4 5
170

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 25 6240 1669 2547 1765 6 8 7 6 1 5 6 5 5
201

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

69 50 6473 1311 2002 872 496 6 8 6 5 1 5 6 5 5
163

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 20 6481 1225 2444 1652 6 8 6 5 1 5 6 5 5
127

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
34 19 6448 1148 1810 6 8 6 6 1 5 6 5 5
117

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)

پرديس خودگردان
14 8 6334 1786 6 8 6 6 1 4 6 4 5
110

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
24 16 6339 1227 1956 6 8 7 5 1 5 6 6 5
92

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 6190 5 8 7 5 1 5 7 4 5
68

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
50 28 6573 1918 838 6 7 6 6 1 5 6 5 5
180

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 14 6142 1927 2382 1816 6 8 6 5 1 5 6 5 5
89

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 11 6379 1885 6 8 6 5 1 5 6 5 5
129

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 5 6538 6 8 6 7 1 5 7 5 5
62

دانشگاه علوم پزشکي قم

10 7 6324 1910 6 8 7 6 1 6 7 5 5
143

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
8 4 6554 6 8 7 5 1 5 6 5 5
59

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
26 18 6533 1263 2027 6 8 6 6 1 5 6 5 5
109

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 28 6160 1799 2823 1966 6 7 6 6 1 5 6 5 5
92

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 18 6408 2035 3275 1905 6 7 6 6 1 5 6 4 5
63

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
41 39 6388 2020 3086 1845 864 6 8 7 6 1 5 6 5 5
71

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 11 6394 2092 6 7 5 6 1 5 5 4 5
165

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
21 17 6464 2155 806 610 6 8 7 6 1 5 6 5 5
132

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 21 6184 2137 3557 1235 835 6 8 6 6 1 5 6 5 4
162

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان --مناطق محروم
4 3 6411 6 8 6 6 1 6 7 5 5
48

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

20 17 6355 1389 2348 1070 6 7 6 5 1 5 6 5 5
96

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

22 18 6318 1691 3205 2062 6 7 6 5 1 5 6 5 4
156

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

بومي کردستان محل خدمت سقز --مناطق محروم
4 4 6344 6 8 6 5 1 5 7 4 5
69

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 49 6292 2118 3002 2085 6 7 6 5 1 5 6 5 5
89

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

14 14 6434 2072 3406 6 8 6 6 1 5 6 5 5
128

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان محل خدمت ابهر --مناطق محروم
4 4 6043 6 8 7 5 1 6 6 6 5
55

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 20 6354 1711 2931 2045 6 8 6 5 1 5 7 6 5
61

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
36 37 6329 1942 3151 1893 963 6 8 6 5 1 5 6 5 5
106

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

8 6 6610 6 8 7 6 1 4 6 3 4
123

دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 28 6190 1982 3384 2270 6 8 6 5 1 5 6 5 5
77

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 44 6421 1681 2748 2139 1338 6 8 6 6 1 5 6 5 5
102

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

35 36 6203 2300 3680 2223 6 8 6 5 1 5 6 5 5
173

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 44 6334 2181 3525 2270 6 7 6 6 1 5 6 5 5
60

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 33 6212 2123 3586 2343 6 8 6 6 1 5 6 5 5
151

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 48 6384 1852 3228 2040 931 6 8 6 6 1 5 6 5 5
73

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

12 11 5752 2347 1987 6 7 6 5 1 5 6 5 4
189

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 14 6243 3071 1468 6 7 6 6 1 5 7 5 6
48

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 30 6125 2282 3717 2359 5 7 6 5 1 5 6 4 5
75

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
13 11 6283 3768 2409 5 7 6 6 1 4 6 5 4
69

دانشگاه علوم پزشکي زابل

8 3 6166 5 7 7 4 1 5 6 5 5
98

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 21 6394 3390 1493 6 8 6 6 1 5 7 5 5
119

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

21 19 6367 3304 1991 6 8 6 5 1 5 6 5 5
150

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 10 6374 1933 3263 6 8 7 7 1 6 6 5 5
48

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

11 10 6284 3616 2319 6 8 6 4 1 5 6 5 5
132

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

16 17 6267 2211 3544 6 8 6 4 1 5 7 5 5
128

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 14 6484 2879 6 8 6 6 1 5 6 5 5
72

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 8 6215 3665 2311 6 8 6 4 1 5 6 5 5
74

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 14 6370 3248 2192 6 8 6 6 1 5 7 5 5
153

دانشگاه علوم پزشکي بم

6 5 6270 5 8 6 6 1 5 5 4 4
124

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 27 6284 2133 3384 2218 6 8 7 6 1 5 6 5 5
104

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 11 6272 3406 6 8 7 5 1 5 6 6 5
82

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

بومي کردستان محل خدمت بانه --مناطق محروم
4 4 6530 3488 6 7 5 6 1 6 7 4 5
51

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان محل خدمت خدابنده --مناطق محروم
6 4 6071 6 8 6 7 1 4 7 4 4
62

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت شادگان --مناطق محروم
5 4 5892 4016 6 7 6 5 1 5 5 4 4
62

دانشگاه علوم پزشکي اراک

بومي مرکزي محل خدمت خنداب --مناطق محروم
5 3 6133 4548 6 7 5 4 1 6 6 6 5
69

دانشكده علوم پزشكي آبادان

8 4 4 7 5 5 1 6 5 5 4
152

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

بومي کردستان محل خدمت سرواباد --مناطق محروم
4 3 5 4 5 5 1 5 5 5 4
72

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 3 5 6 5 5 1 5 5 4 4
86

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

25 4 6 6 7 5 1 5 7 4 4
146

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين --مناطق محروم
4 3 5 7 7 5 1 5 7 5 5
51

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد --مناطق محروم
4 3 6 7 8 5 1 5 7 5 5
48

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال دوم --مناطق محروم
4 3 6020 6 6 7 2 1 4 6 3 4
98

دانشگاه علوم پزشکي همدان

بومي استان همدان محل خدمت ملاير --مناطق محروم
3 3 6 8 8 4 1 6 6 5 5
74

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 4 5 8 6 5 1 5 5 5 4
78

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس --مناطق محروم
4 3 6 8 8 5 1 5 7 5 5
60

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت اروندکنار --مناطق محروم
5 3 4 8 6 6 1 5 6 5 5
73

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار --مناطق محروم
3 3 7 9 6 6 1 6 6 6 5
54

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن --مناطق محروم
3 3 6 8 6 7 1 5 7 4 6
85

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان سمنان محل خدمت آرادان --مناطق محروم
5 3 6 7 7 5 1 5 6 6 5
77

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي محل خدمت بيرجند --مناطق محروم
3 3 5 7 6 4 1 4 6 4 3
168

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

15 4 4 5 5 4 1 3 4 3 3
324

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين --مناطق محروم
3 3 5 8 5 4 1 6 7 6 5
277