برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

25 12 6381 1444 2456 7 9 6 6 1 6 7 6 5
1955

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 14 6288 1579 1420 6 7 7 6 1 5 6 5 5
970

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

17 13 6399 1686 1342 5 7 6 4 1 4 6 4 5
822

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 10 6376 2972 1446 6 7 7 6 1 5 6 5 5
630

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

22 12 6300 1840 2866 1183 6 7 6 6 1 5 6 5 5
315

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

20 9 6226 2436 6 8 7 7 1 6 7 5 5
620

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

15 7 6219 1872 3349 6 8 6 6 1 5 7 5 5
432

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 12 6206 1615 2737 6 8 7 5 1 5 6 5 5
501

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 6058 6 7 6 6 1 5 7 6 4
153

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 6028 6 7 6 6 1 5 6 5 5
107

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20 11 6313 2678 6 8 7 6 1 5 6 5 5
405

دانشگاه علوم پزشکي بابل

18 15 6426 1975 3205 5 7 6 5 1 5 6 5 5
295

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

25 12 6502 3371 6 8 6 5 1 5 6 5 4
215

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

19 9 5995 3365 5 7 6 4 1 4 6 5 4
285

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

19 10 6429 3680 6 8 6 5 1 6 6 5 5
232

دانشگاه علوم پزشکي همدان

17 8 6131 3395 6 8 7 5 1 5 6 5 5
338

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 10 6521 3733 5 7 6 4 1 4 5 4 4
235

دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 6 6540 3840 6 8 6 5 1 6 6 6 5
120

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 4 6131 6 7 6 6 1 4 5 5 3
204