برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

22 9 5830 2817 6 7 6 6 1 5 6 5 5
527

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 12 6042 4420 6915 6 7 6 5 1 4 5 4 4
312

دانشگاه علوم پزشکي ايران

26 11 5695 4187 6451 5 7 6 5 1 4 6 4 4
184

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 8 5754 4890 4876 6 7 6 4 1 4 6 3 4
229

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

22 8 5657 5045 5 7 6 5 1 4 5 4 4
193

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

22 11 5472 5617 8715 5 7 6 5 1 4 6 4 4
167

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

22 9 5727 6894 7342 5 7 6 4 1 4 5 3 3
139

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

24 9 5183 6748 11459 4 6 5 4 1 4 5 4 4
63

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 9 5499 14723 5 6 6 4 1 3 5 3 3
93

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 9 5572 10470 7824 5 7 6 4 1 3 5 4 4
118

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

15 6 5580 10033 4 6 5 3 1 4 5 3 3
88

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 17 5558 13636 9081 4 5 5 3 1 3 5 3 3
65

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 14 5531 12540 8677 5 6 6 4 1 4 5 3 4
129

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 8 5494 11446 4 4 5 3 1 3 4 2 3
110

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

20 10 5369 9575 5 5 5 4 1 3 4 2 3
51

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 9 5564 4 5 5 3 1 3 4 2 2
52

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

12 6 5214 9126 5 7 5 4 1 4 4 2 3
36

دانشگاه علوم پزشکي يزد

18 12 5601 14014 5 7 6 3 1 4 5 4 4
70

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 13 5483 10160 14107 4 6 5 3 1 4 4 2 3
79

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

18 10 5005 14211 5 6 5 4 1 2 5 2 3
97

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 5 5186 11135 4 5 4 3 1 3 5 3 3
82

دانشکده علوم پزشکي گراش

10 6 5465 10563 4 5 5 3 1 3 4 3 3
35

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 12 5347 16777 11135 5 6 6 4 1 3 4 3 3
55

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

22 13 5354 17661 7083 5 6 6 4 1 3 4 3 3
119

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 8 5347 15652 5 7 5 4 1 3 4 3 4
43

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 11 5572 12521 10191 5 6 5 4 1 4 4 3 3
104

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

25 10 5472 8384 16695 5 6 6 4 1 3 5 4 3
44

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

20 9 5155 10177 12394 5 5 5 3 1 3 4 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 5 5321 5 7 5 3 1 3 4 2 3
35

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 9 5322 12822 5 6 6 5 1 4 5 3 4
136

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5453 13739 4 7 5 5 1 3 5 3 3
18

دانشگاه علوم پزشکي بابل

23 14 5616 12747 5 6 6 4 1 3 5 3 4
69

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

22 10 5227 15250 11725 5 6 6 3 1 3 4 3 3
36

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 10 5666 13739 5 6 5 5 1 3 5 3 3
61

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 11 5589 15414 9920 5 5 5 3 1 3 4 3 3
68

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
7 4 5329 4 6 5 4 1 4 5 3 3
27

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

22 6 5602 13346 4 5 5 4 1 4 5 3 3
48

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

20 8 5640 8659 19806 4 5 5 4 1 3 5 2 4
61

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 5 5293 15331 5 5 5 4 1 3 4 3 4
59

دانشگاه علوم پزشکي اراک

22 8 5419 13523 5 6 5 4 1 3 5 3 3
50

دانشكده علوم پزشكي خمين

20 5 5203 14787 4 5 5 4 1 3 5 2 4
32

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 14 5478 7123 17574 5 6 5 3 1 4 5 3 4
61

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 7 5115 26909 4 5 5 4 1 3 5 3 3
51

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 15 5213 21215 15495 4 5 5 3 1 2 4 2 3
36

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

20 9 5200 19345 5 6 5 3 1 3 5 2 3
38

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

16 8 5370 16405 5 6 5 3 1 3 5 3 3
41

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 6 5336 17226 5 5 6 3 1 3 5 2 3
83

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 10 5476 16572 4 6 5 2 1 2 5 2 3
38

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

26 19 5240 17716 13840 4 6 5 3 1 3 4 3 3
29

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

27 19 5256 20065 15018 4 6 5 3 1 3 4 2 3
28

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 7 4662 18039 4 4 5 2 1 2 4 2 2
68

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 6 5256 19274 4 5 5 5 1 2 4 2 3
40

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

22 3 4 5 3 2 1 3 3 2 3
78

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 4 4 5 5 2 1 2 5 2 3
32

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 3 5 7 5 6 1 4 5 3 4
35

دانشكده علوم پزشكي ساوه

16 3 5 6 6 4 1 4 4 4 3
37

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

4 3 3 3 4 5 1 3 3 3 3
83