برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 10207
مهندسي مکانيک
بازدید : 5340
مهندسي عمران
بازدید : 3445
مهندسي معماري
بازدید : 2498
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 9117
مهندسي صنايع
بازدید : 3393
مهندسي شيمي
بازدید : 2804
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 4803
مهندسي پزشکي
بازدید : 4803
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 952
مهندسي نفت
بازدید : 2399
معماري داخلي
بازدید : 931
مهندسي شهرسازي
بازدید : 637
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 422
مهندسي پليمر
بازدید : 715
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 1243
مهندسي هوافضا
بازدید : 3205
مهندسي نساجي
بازدید : 297
مهندسي معدن
بازدید : 440
علوم کامپيوتر
بازدید : 1653
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 457
مهندسي راه آهن
بازدید : 200
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 71
مهندسي راه آهن
بازدید : 159
مهندسي دريا
بازدید : 785
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 125
علوم مهندسي
بازدید : 169
مهندسي انرژي
بازدید : 609
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 176
علوم و مهندسي آب
بازدید : 226
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 92
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 140
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 120
فيزيك مهندسي
بازدید : 411
فيزيک
بازدید : 2189
رياضيات و کاربردها
بازدید : 1121
رياضي
بازدید : 831
شيمي
بازدید : 726
آمار
بازدید : 268
ايمني صنعتي
بازدید : 175
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 89
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 97
روان‌شناسي
بازدید : 984
آموزش ابتدايي
بازدید : 1147
مديريت
بازدید : 846
حسابداري
بازدید : 943
اقتصاد
بازدید : 615
کاردان فني برق
بازدید : 84
کاردان فني عمران
بازدید : 71
کارداني نقشه برداري
بازدید : 61
کاردان فني صنايع
بازدید : 53
کاردان فني معدن
بازدید : 117
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 66598
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 28011
داروسازي- دکتري
بازدید : 18607
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 2493
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 2473
فيزيوتراپي
بازدید : 12345
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 1712
زيست شناسي
بازدید : 1124
آموزش زيست شناسي
بازدید : 1191
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 1697
بينايي سنجي
بازدید : 5032
شنوايي شناسي
بازدید : 1060
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 2347
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 445
هوشبري
بازدید : 8006
پرستاري
بازدید : 8969
مامايي
بازدید : 2317
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 737
اتاق عمل
بازدید : 2694
گفتار درماني
بازدید : 734
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 311
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 240
ميكروبيولوژي
بازدید : 1117
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 186
علوم تغذيه
بازدید : 1318
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 273
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 100
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 202
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 74
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 66
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 115
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 118
گياه پزشكي
بازدید : 602
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 56
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 156
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 63
مهندسي طبيعت
بازدید : 116
شيمي
بازدید : 1035
شيمي
بازدید : 479
زمين شناسي
بازدید : 346
اعضاي مصنوعي
بازدید : 613
کاردرماني
بازدید : 653
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 840
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 132
بازرسي گوشت
بازدید : 243
علوم دامي
بازدید : 158
اقيانوس شناسي
بازدید : 232
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 63
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 129
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 219
روان‌شناسي
بازدید : 2086
حسابداري
بازدید : 634
حقوق
بازدید : 793
مديريت
بازدید : 379
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 91
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 58
اقتصاد
بازدید : 620
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 168
هتلداري
بازدید : 438
آموزش ابتدايي
بازدید : 1453
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 118
معارف اسلامي
بازدید : 68
علوم ورزشي
بازدید : 462
علوم قرآني
بازدید : 128
فقه و حقوق
بازدید : 149
مددکاري اجتماعي
بازدید : 152
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 752
کارداني دامپزشکي
بازدید : 169
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 95
کارداني تربيت بدني
بازدید : 277
کارداني حسابداري
بازدید : 90
کارداني هتلداري
بازدید : 244
آمار
بازدید : 132
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 231
سایر رشته ها
بازدید : 1648
انسانی
حقوق
بازدید : 5993
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 211
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 802
حسابداري
بازدید : 1011
مديريت
بازدید : 907
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 141
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 68
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 302
روان‌شناسي
بازدید : 2984
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 519
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 537
زبان شناسي
بازدید : 162
علوم سياسي
بازدید : 647
علوم تربيتي
بازدید : 1948
اقتصاد
بازدید : 794
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 141
جامعه شناسي
بازدید : 510
روزنامه نگاري
بازدید : 150
روابط عمومي
بازدید : 95
مددکاري اجتماعي
بازدید : 380
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 439
مطالعات خانواده
بازدید : 50
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 262
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 278
فقه و حقوق
بازدید : 257
فلسفه
بازدید : 596
جغرافيا
بازدید : 226
مردم شناسي
بازدید : 72
تاريخ
بازدید : 366
باستان شناسي
بازدید : 162
علوم قضايي
بازدید : 970
آموزش ابتدايي
بازدید : 1471
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 804
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 35
علوم قرآني
بازدید : 129
ايران شناسي
بازدید : 46
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 55
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 86
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 107