برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 40521
مهندسي مکانيک
بازدید : 26798
مهندسي صنايع
بازدید : 23474
مهندسي عمران
بازدید : 22954
مهندسي برق
بازدید : 20300
مهندسي پزشکي
بازدید : 18890
مهندسي معماري
بازدید : 17928
مهندسي شيمي
بازدید : 13988
مهندسي نفت
بازدید : 12528
مديريت
بازدید : 9930
مهندسي هوافضا
بازدید : 9857
حسابداري
بازدید : 9222
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 8610
مهندسي شهرسازي
بازدید : 6973
علوم کامپيوتر
بازدید : 6843
مهندسي پليمر
بازدید : 6697
فيزيک
بازدید : 6412
معماري داخلي
بازدید : 5489
روان‌شناسي
بازدید : 4816
مهندسي انرژي
بازدید : 4237
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 3837
رياضيات و کاربردها
بازدید : 3767
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 3679
مهندسي معدن
بازدید : 3306
مهندسي دريا
بازدید : 3200
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2757
مهندسي نساجي
بازدید : 2730
مهندسي راه آهن
بازدید : 2722
فيزيك مهندسي
بازدید : 2693
شيمي
بازدید : 2635
رياضي
بازدید : 2567
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2253
هوانوردي
بازدید : 1522
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 1398
علوم اقتصادي
بازدید : 1266
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1207
مهندسي خودرو
بازدید : 1103
آمار
بازدید : 966
علوم مهندسي
بازدید : 927
مهندسي ايمني
بازدید : 910
آموزش ابتدايي
بازدید : 786
علوم قضايي
بازدید : 771
مهندسي کشاورزي
بازدید : 672
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 664
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 532
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 493
ايمني صنعتي
بازدید : 461
کارداني معماري
بازدید : 293
علوم قرآن
بازدید : 288
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 250
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 245
کاردان فني عمران
بازدید : 224
کاردان فني برق
بازدید : 210
کاردان فني مکانيک
بازدید : 176
کاردان فني صنايع
بازدید : 174
کاردان فني معدن
بازدید : 137
کارداني کشاورزي
بازدید : 137
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 136
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 84995
پرستاري
بازدید : 78412
فيزيوتراپي
بازدید : 43585
داروسازي- دکتري
بازدید : 36178
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 28807
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 28083
هوشبري
بازدید : 25448
اتاق عمل
بازدید : 22137
بينايي سنجي
بازدید : 21668
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 18954
مامايي
بازدید : 17877
روان‌شناسي
بازدید : 15164
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 14612
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 14314
اعضاي مصنوعي
بازدید : 13853
علوم تغذيه
بازدید : 12357
شنوايي شناسي
بازدید : 9417
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 9229
دبيري شيمي
بازدید : 8404
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 8199
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 7795
شيمي
بازدید : 7296
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 7287
گفتار درماني
بازدید : 7198
زيست شناسي
بازدید : 6637
کاردرماني
بازدید : 6635
حسابداري
بازدید : 6271
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 6016
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 5340
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 5013
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3664
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 2467
مديريت
بازدید : 1941
آموزش ابتدايي
بازدید : 1846
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1600
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1462
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1414
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1391
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1328
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1239
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1202
کارداني دامپزشکي
بازدید : 928
علوم اقتصادي
بازدید : 895
زمين شناسي
بازدید : 888
فقه و حقوق
بازدید : 873
علوم تربيتي
بازدید : 811
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 745
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 625
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 584
بازرسي گوشت
بازدید : 530
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 518
مهندسي کشاورزي
بازدید : 494
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 485
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 477
کارداني حسابداري
بازدید : 400
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 400
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 357
اقيانوس شناسي
بازدید : 354
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 308
علوم قرآن
بازدید : 305
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 253
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 253
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 249
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 247
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 247
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 226
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 226
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 225
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 224
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 223
انسانی
حقوق
بازدید : 21005
روان‌شناسي
بازدید : 12453
حسابداري
بازدید : 9360
مديريت
بازدید : 5916
علوم تربيتي
بازدید : 4206
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 3964
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 3380
علوم اقتصادي
بازدید : 2957
علوم سياسي
بازدید : 2673
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2258
فقه و حقوق
بازدید : 2137
علوم قضايي
بازدید : 2070
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2050
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1884
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 1723
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1437
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1360
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1349
علوم اجتماعي
بازدید : 1226
جغرافيا
بازدید : 1105
مديريت هتلداري
بازدید : 1051
فلسفه
بازدید : 980
باستان شناسي
بازدید : 972
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 892
روزنامه نگاري
بازدید : 883
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 780
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 649
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 579
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 532
مردم شناسي
بازدید : 531
کارداني حسابداري
بازدید : 511
تاريخ
بازدید : 345
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 323
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 256
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 207
مطالعات خانواده
بازدید : 185
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 180
روابط عمومي
بازدید : 162
علوم قرآني
بازدید : 145
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 139
اقتصاد اسلامي
بازدید : 127
کارداني مديريت
بازدید : 120
زبان شناسي
بازدید : 119
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 106
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 104
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 98
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 93