برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 67801
مهندسي مکانيک
بازدید : 52690
مهندسي عمران
بازدید : 38279
مهندسي معماري
بازدید : 35451
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 103548
مهندسي صنايع
بازدید : 38670
مهندسي شيمي
بازدید : 29625
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 56977
مهندسي پزشکي
بازدید : 56977
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 9165
مهندسي نفت
بازدید : 25038
معماري داخلي
بازدید : 11073
مهندسي شهرسازي
بازدید : 9498
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 6358
مهندسي پليمر
بازدید : 10415
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 15885
مهندسي هوافضا
بازدید : 33884
مهندسي نساجي
بازدید : 3657
مهندسي معدن
بازدید : 6017
علوم کامپيوتر
بازدید : 23123
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 7332
مهندسي راه آهن
بازدید : 2002
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 753
مهندسي راه آهن
بازدید : 1505
مهندسي دريا
بازدید : 8618
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1383
علوم مهندسي
بازدید : 2919
مهندسي انرژي
بازدید : 8983
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 3091
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2671
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1301
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2198
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1374
فيزيك مهندسي
بازدید : 4517
فيزيک
بازدید : 26218
رياضيات و کاربردها
بازدید : 13970
رياضي
بازدید : 9408
شيمي
بازدید : 8510
آمار
بازدید : 3214
ايمني صنعتي
بازدید : 1955
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1199
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1350
روان‌شناسي
بازدید : 13388
آموزش ابتدايي
بازدید : 14460
مديريت
بازدید : 12183
حسابداري
بازدید : 15075
اقتصاد
بازدید : 7563
کاردان فني برق
بازدید : 910
کاردان فني عمران
بازدید : 801
کارداني نقشه برداري
بازدید : 826
کاردان فني صنايع
بازدید : 701
کاردان فني معدن
بازدید : 1008
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 327113
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 139120
داروسازي- دکتري
بازدید : 134557
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 25729
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 34518
فيزيوتراپي
بازدید : 110634
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 24388
زيست شناسي
بازدید : 16062
آموزش زيست شناسي
بازدید : 16546
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 22875
بينايي سنجي
بازدید : 47129
شنوايي شناسي
بازدید : 15580
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 35090
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 4230
هوشبري
بازدید : 56693
پرستاري
بازدید : 127455
مامايي
بازدید : 37522
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 12519
اتاق عمل
بازدید : 40951
گفتار درماني
بازدید : 12338
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 3617
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3027
ميكروبيولوژي
بازدید : 17863
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 1697
علوم تغذيه
بازدید : 21761
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3363
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1156
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 2582
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 890
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 652
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 1286
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1104
گياه پزشكي
بازدید : 7180
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 577
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 2277
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 707
مهندسي طبيعت
بازدید : 1006
شيمي
بازدید : 19664
شيمي
بازدید : 5276
زمين شناسي
بازدید : 3771
اعضاي مصنوعي
بازدید : 6923
کاردرماني
بازدید : 13010
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 11960
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1607
بازرسي گوشت
بازدید : 2143
علوم دامي
بازدید : 1821
اقيانوس شناسي
بازدید : 2031
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 899
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1046
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2836
روان‌شناسي
بازدید : 30446
حسابداري
بازدید : 10667
حقوق
بازدید : 10422
مديريت
بازدید : 5142
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 912
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 672
اقتصاد
بازدید : 10107
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1877
هتلداري
بازدید : 3588
آموزش ابتدايي
بازدید : 23596
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1205
معارف اسلامي
بازدید : 713
علوم ورزشي
بازدید : 5451
علوم قرآني
بازدید : 1068
فقه و حقوق
بازدید : 1567
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1748
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 12963
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2533
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1226
کارداني تربيت بدني
بازدید : 2881
کارداني حسابداري
بازدید : 1139
کارداني هتلداري
بازدید : 1898
آمار
بازدید : 1141
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 1829
سایر رشته ها
بازدید : 20695
انسانی
حقوق
بازدید : 56612
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 2149
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 7369
حسابداري
بازدید : 11236
مديريت
بازدید : 12932
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 2730
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 841
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 4909
روان‌شناسي
بازدید : 34005
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6753
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 7233
زبان شناسي
بازدید : 1877
علوم سياسي
بازدید : 8246
علوم تربيتي
بازدید : 14920
اقتصاد
بازدید : 7849
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1995
جامعه شناسي
بازدید : 7218
روزنامه نگاري
بازدید : 2431
روابط عمومي
بازدید : 1748
مددکاري اجتماعي
بازدید : 4689
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 7528
مطالعات خانواده
بازدید : 712
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 3338
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3275
فقه و حقوق
بازدید : 4148
فلسفه
بازدید : 5238
جغرافيا
بازدید : 3550
مردم شناسي
بازدید : 948
تاريخ
بازدید : 4213
باستان شناسي
بازدید : 2680
علوم قضايي
بازدید : 10410
آموزش ابتدايي
بازدید : 22825
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 9683
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 443
علوم قرآني
بازدید : 2253
ايران شناسي
بازدید : 520
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 617
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 806
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 1100