برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 109366
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 94077
مهندسي مکانيک
بازدید : 93539
مهندسي عمران
بازدید : 83659
مهندسي پزشکي
بازدید : 80218
مهندسي معماري
بازدید : 69055
مهندسي نفت
بازدید : 58537
مهندسي شيمي
بازدید : 58046
مهندسي صنايع
بازدید : 57117
مهندسي هوافضا
بازدید : 51903
حسابداري
بازدید : 27642
فيزيک
بازدید : 25141
معماري داخلي
بازدید : 23604
مديريت
بازدید : 20290
مهندسي پليمر
بازدید : 20145
مهندسي مواد
بازدید : 19732
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 19528
روان‌شناسي
بازدید : 19153
مهندسي شهرسازي
بازدید : 18534
علوم کامپيوتر
بازدید : 16862
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 14263
مديريت
بازدید : 13783
مهندسي دريا
بازدید : 13010
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 12618
مکاترونيک
بازدید : 12251
رياضي
بازدید : 12163
شيمي
بازدید : 10841
رياضيات و کاربردها
بازدید : 10112
مهندسي خودرو
بازدید : 9987
علوم اقتصادي
بازدید : 9635
مهندسي کشتي
بازدید : 8736
مهندسي معدن
بازدید : 7099
فيزيك مهندسي
بازدید : 6865
مهندسي انرژي
بازدید : 6403
علوم ورزشي
بازدید : 6336
علوم قضايي
بازدید : 5913
مهندسي نساجي
بازدید : 5857
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 5536
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4649
علوم و مهندسي آب
بازدید : 4113
مهندسي راه آهن
بازدید : 4096
آمار
بازدید : 3963
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3954
مهندسي ايمني
بازدید : 3326
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 3244
علوم مهندسي
بازدید : 3100
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 3014
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2888
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2444
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2427
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2253
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2045
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 2038
کارداني معماري
بازدید : 1940
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1654
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1547
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1307
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1259
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1168
کاردان فني عمران
بازدید : 1111
علوم قرآن
بازدید : 1090
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1039
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1028
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 1018
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 992
علوم حديث
بازدید : 991
کاردان فني برق
بازدید : 991
کاردان فني مکانيک
بازدید : 983
علوم اسلامي
بازدید : 951
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 948
کاردان فني معدن
بازدید : 948
کاردان فني صنايع
بازدید : 948
کارداني کشاورزي
بازدید : 947
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 947
کارداني آمار
بازدید : 947
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 460789
پرستاري
بازدید : 294385
داروسازي- دکتري
بازدید : 224882
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 221917
فيزيوتراپي
بازدید : 204347
هوشبري
بازدید : 104183
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 92477
بينايي سنجي
بازدید : 83857
اتاق عمل
بازدید : 83209
مامايي
بازدید : 68726
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 62968
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 50638
روان‌شناسي
بازدید : 48779
دبيري زيست شناسي
بازدید : 48335
علوم تغذيه
بازدید : 46842
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 45738
شنوايي شناسي
بازدید : 29386
شيمي
بازدید : 29058
کاردرماني
بازدید : 24585
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 23329
اعضاي مصنوعي
بازدید : 22920
گفتار درماني
بازدید : 19538
زيست شناسي
بازدید : 17399
حسابداري
بازدید : 15150
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 14159
مديريت
بازدید : 13328
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 13191
علوم تربيتي
بازدید : 12099
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 11363
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 10731
فقه و حقوق
بازدید : 10595
مربيگري ورزشي
بازدید : 7145
زمين شناسي
بازدید : 6824
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 6416
مهندسي کشاورزي
بازدید : 6211
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 6014
علوم ورزشي
بازدید : 5591
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4869
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4565
علوم اقتصادي
بازدید : 4547
بازرسي گوشت
بازدید : 4368
کارداني تربيت بدني
بازدید : 4270
کارداني امور بانکي
بازدید : 3391
اقيانوس شناسي
بازدید : 3225
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3188
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3114
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2862
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2851
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2690
شيعه شناسي
بازدید : 2638
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2615
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2343
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2267
کارداني حسابداري
بازدید : 2181
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 2123
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 2106
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 2039
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1965
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1895
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1866
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1815
کارداني مديريت
بازدید : 1739
کارداني امور بيمه
بازدید : 1599
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1507
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1400
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1384
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1344
علوم قرآن
بازدید : 1151
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1120
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1106
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 1091
معارف اسلامي
بازدید : 1090
علوم حديث
بازدید : 1089
علوم اسلامي
بازدید : 1087
معارف قرآن مجيد
بازدید : 1087
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 1087
اقتصاد اسلامي
بازدید : 1087
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1087
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 1087
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1087
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1085
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 1085
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 1085
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1085
انسانی
حقوق
بازدید : 65616
روان‌شناسي
بازدید : 36362
مديريت
بازدید : 23822
علوم تربيتي
بازدید : 14192
علوم قضايي
بازدید : 12709
علوم سياسي
بازدید : 11350
حسابداري
بازدید : 11045
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 8221
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 7723
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 7049
علوم اقتصادي
بازدید : 6544
فقه و حقوق
بازدید : 5811
علوم اجتماعي
بازدید : 5687
علوم ورزشي
بازدید : 5659
فلسفه
بازدید : 5206
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4896
تاريخ
بازدید : 4068
کارداني امور بانکي
بازدید : 3653
مديريت هتلداري
بازدید : 3621
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3191
ژئومورفولوژي
بازدید : 2958
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2842
جغرافيا
بازدید : 2718
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2673
باستان شناسي
بازدید : 2545
روزنامه نگاري
بازدید : 2424
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2103
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1889
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1811
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1787
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1684
ادبيات داستاني
بازدید : 1048
آب و هوا شناسي
بازدید : 1042
كارتوگرافي
بازدید : 1022
زبان شناسي
بازدید : 985
روابط عمومي
بازدید : 980
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 957
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 955
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 913
مطالعات خانواده
بازدید : 845
علوم قرآني
بازدید : 838
اقتصاد اسلامي
بازدید : 772
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 759
کارداني مديريت
بازدید : 733
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 671
علوم قرآني
بازدید : 597
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 593
علوم حديث
بازدید : 592
علوم اسلامي
بازدید : 588