برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 15788
مهندسي مکانيک
بازدید : 10010
مهندسي عمران
بازدید : 6765
مهندسي معماري
بازدید : 5557
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 16865
مهندسي صنايع
بازدید : 6548
مهندسي شيمي
بازدید : 5507
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 9617
مهندسي پزشکي
بازدید : 9617
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 1789
مهندسي نفت
بازدید : 5025
معماري داخلي
بازدید : 2047
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1388
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 883
مهندسي پليمر
بازدید : 1550
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2408
مهندسي هوافضا
بازدید : 6695
مهندسي نساجي
بازدید : 606
مهندسي معدن
بازدید : 907
علوم کامپيوتر
بازدید : 3447
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 940
مهندسي راه آهن
بازدید : 370
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 134
مهندسي راه آهن
بازدید : 291
مهندسي دريا
بازدید : 1616
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 257
علوم مهندسي
بازدید : 369
مهندسي انرژي
بازدید : 1238
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 406
علوم و مهندسي آب
بازدید : 450
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 203
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 309
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 224
فيزيك مهندسي
بازدید : 842
فيزيک
بازدید : 4492
رياضيات و کاربردها
بازدید : 2289
رياضي
بازدید : 1628
شيمي
بازدید : 1654
آمار
بازدید : 546
ايمني صنعتي
بازدید : 370
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 203
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 231
روان‌شناسي
بازدید : 2101
آموزش ابتدايي
بازدید : 2412
مديريت
بازدید : 1744
حسابداري
بازدید : 2196
اقتصاد
بازدید : 1265
کاردان فني برق
بازدید : 163
کاردان فني عمران
بازدید : 158
کارداني نقشه برداري
بازدید : 140
کاردان فني صنايع
بازدید : 127
کاردان فني معدن
بازدید : 219
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 94389
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 41491
داروسازي- دکتري
بازدید : 32061
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4668
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 4801
فيزيوتراپي
بازدید : 23151
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3526
زيست شناسي
بازدید : 2110
آموزش زيست شناسي
بازدید : 2350
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3448
بينايي سنجي
بازدید : 9224
شنوايي شناسي
بازدید : 2121
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4657
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 896
هوشبري
بازدید : 12679
پرستاري
بازدید : 18921
مامايي
بازدید : 4853
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 1651
اتاق عمل
بازدید : 5553
گفتار درماني
بازدید : 1432
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 564
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 441
ميكروبيولوژي
بازدید : 2185
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 345
علوم تغذيه
بازدید : 2607
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 539
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 204
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 386
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 147
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 128
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 232
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 219
گياه پزشكي
بازدید : 1204
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 110
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 352
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 125
مهندسي طبيعت
بازدید : 232
شيمي
بازدید : 2033
شيمي
بازدید : 924
زمين شناسي
بازدید : 760
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1249
کاردرماني
بازدید : 1277
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1639
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 274
بازرسي گوشت
بازدید : 451
علوم دامي
بازدید : 330
اقيانوس شناسي
بازدید : 475
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 134
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 205
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 459
روان‌شناسي
بازدید : 4173
حسابداري
بازدید : 1347
حقوق
بازدید : 1424
مديريت
بازدید : 788
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 171
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 120
اقتصاد
بازدید : 1235
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 331
هتلداري
بازدید : 798
آموزش ابتدايي
بازدید : 2896
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 232
معارف اسلامي
بازدید : 135
علوم ورزشي
بازدید : 970
علوم قرآني
بازدید : 252
فقه و حقوق
بازدید : 281
مددکاري اجتماعي
بازدید : 293
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 1560
کارداني دامپزشکي
بازدید : 349
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 188
کارداني تربيت بدني
بازدید : 555
کارداني حسابداري
بازدید : 223
کارداني هتلداري
بازدید : 426
آمار
بازدید : 244
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 407
سایر رشته ها
بازدید : 3023
انسانی
حقوق
بازدید : 10620
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 396
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1548
حسابداري
بازدید : 2015
مديريت
بازدید : 1904
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 276
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 139
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 655
روان‌شناسي
بازدید : 5447
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1086
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1143
زبان شناسي
بازدید : 327
علوم سياسي
بازدید : 1372
علوم تربيتي
بازدید : 3214
اقتصاد
بازدید : 1524
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 302
جامعه شناسي
بازدید : 1095
روزنامه نگاري
بازدید : 312
روابط عمومي
بازدید : 205
مددکاري اجتماعي
بازدید : 815
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 994
مطالعات خانواده
بازدید : 116
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 541
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 594
فقه و حقوق
بازدید : 553
فلسفه
بازدید : 1146
جغرافيا
بازدید : 455
مردم شناسي
بازدید : 144
تاريخ
بازدید : 714
باستان شناسي
بازدید : 399
علوم قضايي
بازدید : 1879
آموزش ابتدايي
بازدید : 3217
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1684
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 84
علوم قرآني
بازدید : 303
ايران شناسي
بازدید : 94
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 113
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 152
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 212