برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 59263
مهندسي مکانيک
بازدید : 41092
مهندسي عمران
بازدید : 34274
مهندسي برق
بازدید : 33198
مهندسي صنايع
بازدید : 32264
مهندسي پزشکي
بازدید : 28605
مهندسي معماري
بازدید : 27843
مهندسي نفت
بازدید : 21977
مهندسي شيمي
بازدید : 20685
مهندسي هوافضا
بازدید : 16617
علوم کامپيوتر
بازدید : 13993
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 13297
مديريت
بازدید : 12985
حسابداري
بازدید : 11699
فيزيک
بازدید : 10645
معماري داخلي
بازدید : 10211
مهندسي شهرسازي
بازدید : 9596
مهندسي پليمر
بازدید : 9130
روان‌شناسي
بازدید : 7156
رياضيات و کاربردها
بازدید : 6021
شيمي
بازدید : 5863
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 5461
مهندسي انرژي
بازدید : 5380
مهندسي معدن
بازدید : 5173
مهندسي دريا
بازدید : 5066
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 4668
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 4541
رياضي
بازدید : 3918
مهندسي راه آهن
بازدید : 3855
فيزيك مهندسي
بازدید : 3827
مهندسي نساجي
بازدید : 3811
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2979
هوانوردي
بازدید : 2576
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 2235
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2127
علوم اقتصادي
بازدید : 2063
مهندسي خودرو
بازدید : 1891
علوم قضايي
بازدید : 1639
آموزش ابتدايي
بازدید : 1549
آمار
بازدید : 1521
مهندسي ايمني
بازدید : 1455
علوم مهندسي
بازدید : 1404
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1105
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1051
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 895
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 836
ايمني صنعتي
بازدید : 836
علوم قرآن
بازدید : 709
کارداني معماري
بازدید : 457
کاردان فني عمران
بازدید : 388
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 376
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 372
کاردان فني برق
بازدید : 337
کاردان فني مکانيک
بازدید : 284
کارداني کشاورزي
بازدید : 270
کاردان فني معدن
بازدید : 267
کاردان فني صنايع
بازدید : 266
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 266
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 151429
پرستاري
بازدید : 113209
فيزيوتراپي
بازدید : 66028
داروسازي- دکتري
بازدید : 63477
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 59642
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 38164
هوشبري
بازدید : 35850
اتاق عمل
بازدید : 31647
بينايي سنجي
بازدید : 29772
مامايي
بازدید : 26084
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 25167
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 22407
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 21453
روان‌شناسي
بازدید : 20732
علوم تغذيه
بازدید : 16083
اعضاي مصنوعي
بازدید : 15159
دبيري شيمي
بازدید : 11983
شنوايي شناسي
بازدید : 11969
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 11959
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 11611
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 10704
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 10149
شيمي
بازدید : 9925
زيست شناسي
بازدید : 9438
گفتار درماني
بازدید : 9201
حسابداري
بازدید : 8448
کاردرماني
بازدید : 8275
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 7592
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 6956
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 6833
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 4901
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4101
آموزش ابتدايي
بازدید : 3337
مديريت
بازدید : 3105
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2653
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2469
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 2458
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2310
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 2182
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2063
زمين شناسي
بازدید : 1908
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1621
فقه و حقوق
بازدید : 1541
کارداني دامپزشکي
بازدید : 1521
علوم اقتصادي
بازدید : 1453
علوم تربيتي
بازدید : 1325
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1303
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1169
بازرسي گوشت
بازدید : 943
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 886
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 861
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 818
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 806
مهندسي کشاورزي
بازدید : 794
کارداني حسابداري
بازدید : 669
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 661
اقيانوس شناسي
بازدید : 655
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 639
علوم قرآن
بازدید : 593
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 573
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 537
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 527
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 460
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 442
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 441
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 438
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 436
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 435
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 434
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 434
انسانی
حقوق
بازدید : 33497
روان‌شناسي
بازدید : 19401
حسابداري
بازدید : 14086
مديريت
بازدید : 8142
علوم تربيتي
بازدید : 6557
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5867
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 5604
علوم اقتصادي
بازدید : 4961
علوم سياسي
بازدید : 4632
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3578
علوم قضايي
بازدید : 3561
فقه و حقوق
بازدید : 3421
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2932
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2922
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 2921
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2442
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2249
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2153
علوم اجتماعي
بازدید : 1988
باستان شناسي
بازدید : 1811
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1750
فلسفه
بازدید : 1745
مديريت هتلداري
بازدید : 1695
جغرافيا
بازدید : 1694
روزنامه نگاري
بازدید : 1550
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1177
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 910
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 884
تاريخ
بازدید : 866
مردم شناسي
بازدید : 816
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 806
کارداني حسابداري
بازدید : 729
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 553
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 536
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 439
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 374
مطالعات خانواده
بازدید : 370
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 339
علوم قرآني
بازدید : 313
روابط عمومي
بازدید : 309
زبان شناسي
بازدید : 269
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 255
اقتصاد اسلامي
بازدید : 229
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 212
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 204
کارداني مديريت
بازدید : 202
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 199