برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 85007
مهندسي مکانيک
بازدید : 64988
مهندسي عمران
بازدید : 47645
مهندسي معماري
بازدید : 45920
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 132232
مهندسي صنايع
بازدید : 46726
مهندسي شيمي
بازدید : 36980
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 72046
مهندسي پزشکي
بازدید : 72046
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 11397
مهندسي نفت
بازدید : 32105
معماري داخلي
بازدید : 13325
مهندسي شهرسازي
بازدید : 11644
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 7907
مهندسي پليمر
بازدید : 12717
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 19951
مهندسي هوافضا
بازدید : 44252
مهندسي نساجي
بازدید : 4490
مهندسي معدن
بازدید : 7645
علوم کامپيوتر
بازدید : 28976
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 8821
مهندسي راه آهن
بازدید : 2449
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 930
مهندسي راه آهن
بازدید : 1867
مهندسي دريا
بازدید : 11228
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1761
علوم مهندسي
بازدید : 3449
مهندسي انرژي
بازدید : 11228
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 3858
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3269
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1681
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2834
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1681
فيزيك مهندسي
بازدید : 5533
فيزيک
بازدید : 33451
رياضيات و کاربردها
بازدید : 18081
رياضي
بازدید : 11874
شيمي
بازدید : 10553
آمار
بازدید : 4069
ايمني صنعتي
بازدید : 2383
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1540
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1746
روان‌شناسي
بازدید : 17134
آموزش ابتدايي
بازدید : 18412
مديريت
بازدید : 14581
حسابداري
بازدید : 18350
اقتصاد
بازدید : 9364
کاردان فني برق
بازدید : 1190
کاردان فني عمران
بازدید : 1042
کارداني نقشه برداري
بازدید : 1068
کاردان فني صنايع
بازدید : 869
کاردان فني معدن
بازدید : 1253
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 427971
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 184304
داروسازي- دکتري
بازدید : 173506
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 31743
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 47141
فيزيوتراپي
بازدید : 138581
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 32213
زيست شناسي
بازدید : 20569
آموزش زيست شناسي
بازدید : 20165
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 27763
بينايي سنجي
بازدید : 57917
شنوايي شناسي
بازدید : 18244
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 43638
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 5035
هوشبري
بازدید : 68911
پرستاري
بازدید : 167496
مامايي
بازدید : 48119
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 15764
اتاق عمل
بازدید : 52216
گفتار درماني
بازدید : 15074
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4580
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3897
ميكروبيولوژي
بازدید : 22376
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2090
علوم تغذيه
بازدید : 27337
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4182
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1497
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 3462
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1284
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 872
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 1687
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1400
گياه پزشكي
بازدید : 9084
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 732
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 3020
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 922
مهندسي طبيعت
بازدید : 1276
شيمي
بازدید : 25311
شيمي
بازدید : 6447
زمين شناسي
بازدید : 4765
اعضاي مصنوعي
بازدید : 8039
کاردرماني
بازدید : 16025
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 14299
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2040
بازرسي گوشت
بازدید : 2683
علوم دامي
بازدید : 2522
اقيانوس شناسي
بازدید : 2482
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1196
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1371
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3440
روان‌شناسي
بازدید : 37254
حسابداري
بازدید : 12816
حقوق
بازدید : 12878
مديريت
بازدید : 6552
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1163
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 895
اقتصاد
بازدید : 13413
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2305
هتلداري
بازدید : 4520
آموزش ابتدايي
بازدید : 28487
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1560
معارف اسلامي
بازدید : 880
علوم ورزشي
بازدید : 7162
علوم قرآني
بازدید : 1347
فقه و حقوق
بازدید : 1906
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2171
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 15271
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3135
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1485
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3533
کارداني حسابداري
بازدید : 1378
کارداني هتلداري
بازدید : 2294
آمار
بازدید : 1377
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 2245
سایر رشته ها
بازدید : 25783
انسانی
حقوق
بازدید : 76205
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 2869
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 9768
حسابداري
بازدید : 14193
مديريت
بازدید : 16383
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 3871
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1102
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 6253
روان‌شناسي
بازدید : 44631
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 9444
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 9339
زبان شناسي
بازدید : 2640
علوم سياسي
بازدید : 11095
علوم تربيتي
بازدید : 18854
اقتصاد
بازدید : 9917
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2570
جامعه شناسي
بازدید : 9809
روزنامه نگاري
بازدید : 3241
روابط عمومي
بازدید : 2284
مددکاري اجتماعي
بازدید : 6227
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 10158
مطالعات خانواده
بازدید : 988
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 4627
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4451
فقه و حقوق
بازدید : 5411
فلسفه
بازدید : 7261
جغرافيا
بازدید : 4906
مردم شناسي
بازدید : 1261
تاريخ
بازدید : 5595
باستان شناسي
بازدید : 3800
علوم قضايي
بازدید : 14447
آموزش ابتدايي
بازدید : 29225
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 12668
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 589
علوم قرآني
بازدید : 3235
ايران شناسي
بازدید : 669
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 813
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 1038
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 1448