برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 15530
مهندسي مکانيک
بازدید : 9787
مهندسي عمران
بازدید : 6609
مهندسي معماري
بازدید : 5399
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 16498
مهندسي صنايع
بازدید : 6384
مهندسي شيمي
بازدید : 5386
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 9356
مهندسي پزشکي
بازدید : 9356
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 1732
مهندسي نفت
بازدید : 4891
معماري داخلي
بازدید : 1995
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1350
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 858
مهندسي پليمر
بازدید : 1515
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2344
مهندسي هوافضا
بازدید : 6532
مهندسي نساجي
بازدید : 591
مهندسي معدن
بازدید : 890
علوم کامپيوتر
بازدید : 3356
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 918
مهندسي راه آهن
بازدید : 363
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 131
مهندسي راه آهن
بازدید : 287
مهندسي دريا
بازدید : 1561
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 248
علوم مهندسي
بازدید : 363
مهندسي انرژي
بازدید : 1219
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 398
علوم و مهندسي آب
بازدید : 440
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 198
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 303
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 216
فيزيك مهندسي
بازدید : 821
فيزيک
بازدید : 4330
رياضيات و کاربردها
بازدید : 2212
رياضي
بازدید : 1573
شيمي
بازدید : 1612
آمار
بازدید : 530
ايمني صنعتي
بازدید : 356
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 198
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 222
روان‌شناسي
بازدید : 2021
آموزش ابتدايي
بازدید : 2346
مديريت
بازدید : 1691
حسابداري
بازدید : 2111
اقتصاد
بازدید : 1235
کاردان فني برق
بازدید : 161
کاردان فني عمران
بازدید : 155
کارداني نقشه برداري
بازدید : 137
کاردان فني صنايع
بازدید : 125
کاردان فني معدن
بازدید : 218
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 93161
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 40914
داروسازي- دکتري
بازدید : 31446
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4555
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 4681
فيزيوتراپي
بازدید : 22609
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3426
زيست شناسي
بازدید : 2059
آموزش زيست شناسي
بازدید : 2295
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3357
بينايي سنجي
بازدید : 9013
شنوايي شناسي
بازدید : 2070
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4532
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 871
هوشبري
بازدید : 12426
پرستاري
بازدید : 18447
مامايي
بازدید : 4729
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 1608
اتاق عمل
بازدید : 5413
گفتار درماني
بازدید : 1405
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 555
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 430
ميكروبيولوژي
بازدید : 2123
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 335
علوم تغذيه
بازدید : 2550
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 516
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 198
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 375
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 144
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 125
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 230
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 215
گياه پزشكي
بازدید : 1183
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 108
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 344
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 119
مهندسي طبيعت
بازدید : 231
شيمي
بازدید : 1970
شيمي
بازدید : 906
زمين شناسي
بازدید : 748
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1212
کاردرماني
بازدید : 1249
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1587
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 270
بازرسي گوشت
بازدید : 443
علوم دامي
بازدید : 314
اقيانوس شناسي
بازدید : 468
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 129
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 203
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 450
روان‌شناسي
بازدید : 4064
حسابداري
بازدید : 1312
حقوق
بازدید : 1388
مديريت
بازدید : 768
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 168
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 120
اقتصاد
بازدید : 1206
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 324
هتلداري
بازدید : 786
آموزش ابتدايي
بازدید : 2830
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 229
معارف اسلامي
بازدید : 134
علوم ورزشي
بازدید : 935
علوم قرآني
بازدید : 249
فقه و حقوق
بازدید : 275
مددکاري اجتماعي
بازدید : 288
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 1514
کارداني دامپزشکي
بازدید : 337
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 186
کارداني تربيت بدني
بازدید : 543
کارداني حسابداري
بازدید : 216
کارداني هتلداري
بازدید : 424
آمار
بازدید : 242
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 399
سایر رشته ها
بازدید : 2953
انسانی
حقوق
بازدید : 10396
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 388
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1506
حسابداري
بازدید : 1965
مديريت
بازدید : 1855
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 268
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 135
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 638
روان‌شناسي
بازدید : 5307
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1065
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1114
زبان شناسي
بازدید : 319
علوم سياسي
بازدید : 1343
علوم تربيتي
بازدید : 3156
اقتصاد
بازدید : 1486
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 300
جامعه شناسي
بازدید : 1068
روزنامه نگاري
بازدید : 306
روابط عمومي
بازدید : 199
مددکاري اجتماعي
بازدید : 799
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 963
مطالعات خانواده
بازدید : 112
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 526
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 582
فقه و حقوق
بازدید : 537
فلسفه
بازدید : 1118
جغرافيا
بازدید : 438
مردم شناسي
بازدید : 141
تاريخ
بازدید : 695
باستان شناسي
بازدید : 385
علوم قضايي
بازدید : 1834
آموزش ابتدايي
بازدید : 3123
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1637
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 83
علوم قرآني
بازدید : 297
ايران شناسي
بازدید : 92
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 110
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 148
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 209