برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 19660
مهندسي برق
بازدید : 6046
مهندسي مکانيک
بازدید : 6493
مهندسي عمران
بازدید : 4960
مهندسي معماري
بازدید : 4554
مهندسي صنايع
بازدید : 4531
مهندسي شيمي
بازدید : 2699
مهندسي پزشکي
بازدید : 4098
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 849
مهندسي نفت
بازدید : 2182
معماري داخلي
بازدید : 1446
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1021
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 392
مهندسي پليمر
بازدید : 1147
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 1689
مهندسي هوافضا
بازدید : 3585
مهندسي نساجي
بازدید : 317
مهندسي معدن
بازدید : 343
علوم کامپيوتر
بازدید : 3344
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 939
مهندسي راه آهن
بازدید : 222
الکترونيک و مخابرات دريايي
بازدید : 151
مهندسي دريا
بازدید : 888
مهندسي کشتي
بازدید : 238
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 117
مهندسي الکترونيک هواپيمايي
بازدید : 882
علوم مهندسي
بازدید : 305
مهندسي انرژي
بازدید : 986
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 309
مهندس ايمني وبازرسي فني
بازدید : 148
مهندسي ايمني صنعتي
بازدید : 126
علوم و مهندسي آب
بازدید : 231
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 81
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 902
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 156
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 706
فيزيك مهندسي
بازدید : 882
فيزيک
بازدید : 2087
رياضيات و کاربردها
بازدید : 1415
رياضي
بازدید : 1699
شيمي
بازدید : 930
آمار
بازدید : 378
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 156
روان‌شناسي
بازدید : 1563
آموزش ابتدايي
بازدید : 1916
مديريت
بازدید : 1805
حسابداري
بازدید : 2341
اقتصاد
بازدید : 1241
کارداني نقشه برداري
بازدید : 140
تجربی
پزشکي
بازدید : 30263
دندانپزشکي
بازدید : 10356
داروسازي
بازدید : 14330
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 3662
فيزيوتراپي
بازدید : 13839
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 2584
زيست شناسي
بازدید : 1730
آموزش زيست شناسي
بازدید : 3030
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3740
کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 3231
بينايي سنجي
بازدید : 6732
شنوايي شناسي
بازدید : 2675
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 6331
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 436
هوشبري
بازدید : 8680
پرستاري
بازدید : 16557
مامايي
بازدید : 6221
بهداشت عمومي
بازدید : 2395
گفتار درماني
بازدید : 2106
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 366
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 357
ميكروبيولوژي
بازدید : 3435
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 141
علوم تغذيه
بازدید : 3711
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 397
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 96
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 193
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 84
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 1903
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 75
گياه پزشكي
بازدید : 1555
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 222
مهندسي طبيعت
بازدید : 81
شيمي
بازدید : 2919
زمين شناسي
بازدید : 221
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1903
کاردرماني
بازدید : 2252
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 2425
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 269
بهداشت و بازرسي گوشت
بازدید : 111
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 293
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 85
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 286
روان‌شناسي
بازدید : 4875
حسابداري
بازدید : 576
مديريت
بازدید : 1711
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 74
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 65
اقتصاد
بازدید : 440
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 3813
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 362
علوم دامي
بازدید : 155
گردشگري
بازدید : 174
آموزش ابتدايي
بازدید : 4648
اديان و مذاهب
بازدید : 51
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 69
تاريخ اسلام
بازدید : 55
علوم ورزشي
بازدید : 514
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 248
علوم تربيتي
بازدید : 311
علوم قرآني
بازدید : 76
فقه و حقوق
بازدید : 230
مددکاري اجتماعي
بازدید : 234
کارداني دامپزشکي
بازدید : 290
کارداني فوريت‌هاي پزشکي
بازدید : 2448
کارداني حسابداري
بازدید : 196
انسانی
حقوق
بازدید : 8319
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 287
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 70
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 496
حسابداري
بازدید : 1557
مديريت
بازدید : 2198
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 279
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 319
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 826
روان‌شناسي
بازدید : 6279
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 710
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1233
زبان شناسي
بازدید : 66
علوم سياسي
بازدید : 726
علوم تربيتي
بازدید : 2112
اقتصاد
بازدید : 1199
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 91
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 68
جامعه شناسي
بازدید : 777
هتلداري
بازدید : 468
روزنامه نگاري
بازدید : 329
روابط عمومي
بازدید : 43
مددکاري اجتماعي
بازدید : 630
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1052
مطالعات خانواده
بازدید : 56
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 534
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 375
فقه و حقوق
بازدید : 603
فلسفه
بازدید : 535
جغرافيا
بازدید : 476
مردم شناسي
بازدید : 64
تاريخ
بازدید : 631
باستانشناسي
بازدید : 307
علوم قضايي
بازدید : 1186
آموزش ابتدايي
بازدید : 4756
اديان و مذاهب
بازدید : 47
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1619
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 35
علوم قرآني
بازدید : 59
ايران شناسي
بازدید : 42
گردشگري
بازدید : 415
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 53
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 46
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 63
کارداني حسابداري
بازدید : 307