برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 78041
مهندسي مکانيک
بازدید : 54800
مهندسي برق
بازدید : 45212
مهندسي عمران
بازدید : 44371
مهندسي صنايع
بازدید : 39534
مهندسي پزشکي
بازدید : 38205
مهندسي معماري
بازدید : 36827
مهندسي نفت
بازدید : 31180
مهندسي شيمي
بازدید : 26842
مهندسي هوافضا
بازدید : 24551
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 17867
علوم کامپيوتر
بازدید : 16698
مديريت
بازدید : 16186
فيزيک
بازدید : 14894
حسابداري
بازدید : 14151
معماري داخلي
بازدید : 13401
مهندسي شهرسازي
بازدید : 11393
مهندسي پليمر
بازدید : 11056
روان‌شناسي
بازدید : 9821
شيمي
بازدید : 8550
رياضيات و کاربردها
بازدید : 8207
مهندسي دريا
بازدید : 7177
مهندسي معدن
بازدید : 7019
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 6823
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 6621
مهندسي انرژي
بازدید : 6376
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 5832
رياضي
بازدید : 5417
فيزيك مهندسي
بازدید : 4848
مهندسي راه آهن
بازدید : 4773
مهندسي نساجي
بازدید : 4733
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 3783
هوانوردي
بازدید : 3737
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3092
علوم اقتصادي
بازدید : 2940
مهندسي خودرو
بازدید : 2921
علوم قضايي
بازدید : 2804
آموزش ابتدايي
بازدید : 2740
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2708
مهندسي ايمني
بازدید : 1960
آمار
بازدید : 1939
علوم مهندسي
بازدید : 1740
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1471
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1404
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1337
علوم قرآن
بازدید : 1192
ايمني صنعتي
بازدید : 1167
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1062
کارداني معماري
بازدید : 608
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 536
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 496
کاردان فني عمران
بازدید : 487
کاردان فني برق
بازدید : 448
کارداني کشاورزي
بازدید : 423
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 416
کاردان فني مکانيک
بازدید : 411
کاردان فني معدن
بازدید : 410
کاردان فني صنايع
بازدید : 410
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 229455
پرستاري
بازدید : 148288
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 98798
داروسازي- دکتري
بازدید : 94456
فيزيوتراپي
بازدید : 92158
هوشبري
بازدید : 47362
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 46339
اتاق عمل
بازدید : 41249
بينايي سنجي
بازدید : 38934
مامايي
بازدید : 34256
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 31607
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 28447
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 27899
روان‌شناسي
بازدید : 25967
علوم تغذيه
بازدید : 19737
دبيري شيمي
بازدید : 16944
اعضاي مصنوعي
بازدید : 16409
شنوايي شناسي
بازدید : 14940
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 14734
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 13575
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 13383
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12201
شيمي
بازدید : 12172
زيست شناسي
بازدید : 12168
گفتار درماني
بازدید : 11272
حسابداري
بازدید : 10156
کاردرماني
بازدید : 9539
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 9530
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 8659
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 7916
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 6479
آموزش ابتدايي
بازدید : 5386
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4915
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 4256
مديريت
بازدید : 4240
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3468
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 3337
زمين شناسي
بازدید : 3147
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2848
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 2816
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2562
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2288
فقه و حقوق
بازدید : 2287
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2123
علوم اقتصادي
بازدید : 1995
علوم تربيتي
بازدید : 1992
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1782
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1486
بازرسي گوشت
بازدید : 1383
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1331
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1276
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1213
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1156
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1132
اقيانوس شناسي
بازدید : 1088
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1049
کارداني حسابداري
بازدید : 1020
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 952
علوم قرآن
بازدید : 892
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 871
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 857
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 826
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 692
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 692
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 692
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 687
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 685
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 683
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 683
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 683
انسانی
حقوق
بازدید : 46210
روان‌شناسي
بازدید : 26786
حسابداري
بازدید : 17919
مديريت
بازدید : 10303
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 9416
علوم تربيتي
بازدید : 9147
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 8328
علوم اقتصادي
بازدید : 6852
علوم سياسي
بازدید : 6845
علوم قضايي
بازدید : 5512
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 5305
فقه و حقوق
بازدید : 4691
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 4463
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4110
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 3659
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3395
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3340
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3034
باستان شناسي
بازدید : 2990
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 2988
فلسفه
بازدید : 2744
علوم اجتماعي
بازدید : 2551
مديريت هتلداري
بازدید : 2475
جغرافيا
بازدید : 2249
روزنامه نگاري
بازدید : 2221
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1795
تاريخ
بازدید : 1606
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1214
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1206
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1141
مردم شناسي
بازدید : 1077
کارداني حسابداري
بازدید : 873
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 861
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 801
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 747
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 542
مطالعات خانواده
بازدید : 533
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 512
علوم قرآني
بازدید : 477
زبان شناسي
بازدید : 463
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 461
روابط عمومي
بازدید : 447
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 360
اقتصاد اسلامي
بازدید : 359
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 325
کارداني مديريت
بازدید : 324
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 320