نوروز 96

برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 102669
مهندسي مکانيک
بازدید : 87269
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 86797
مهندسي عمران
بازدید : 78089
مهندسي پزشکي
بازدید : 74226
مهندسي معماري
بازدید : 63811
مهندسي شيمي
بازدید : 54740
مهندسي نفت
بازدید : 54212
مهندسي صنايع
بازدید : 53355
مهندسي هوافضا
بازدید : 47901
حسابداري
بازدید : 25524
فيزيک
بازدید : 23578
معماري داخلي
بازدید : 21744
مهندسي پليمر
بازدید : 18951
مديريت
بازدید : 18927
مهندسي مواد
بازدید : 18508
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 18171
مهندسي شهرسازي
بازدید : 17455
روان‌شناسي
بازدید : 17194
علوم کامپيوتر
بازدید : 15693
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 13422
مديريت
بازدید : 12731
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 11881
مهندسي دريا
بازدید : 11745
مکاترونيک
بازدید : 11411
رياضي
بازدید : 11120
شيمي
بازدید : 10122
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9460
مهندسي خودرو
بازدید : 9197
علوم اقتصادي
بازدید : 8879
مهندسي کشتي
بازدید : 8185
مهندسي معدن
بازدید : 6548
فيزيك مهندسي
بازدید : 6448
مهندسي انرژي
بازدید : 5957
علوم ورزشي
بازدید : 5825
علوم قضايي
بازدید : 5502
مهندسي نساجي
بازدید : 5420
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 5119
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4297
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3854
مهندسي راه آهن
بازدید : 3827
آمار
بازدید : 3728
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3681
مهندسي ايمني
بازدید : 3115
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 3030
علوم مهندسي
بازدید : 2870
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2819
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2693
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2278
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2228
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2095
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1922
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1898
کارداني معماري
بازدید : 1827
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1537
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1456
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1264
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1149
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1089
کاردان فني عمران
بازدید : 1044
علوم قرآن
بازدید : 1016
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 984
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 969
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 938
علوم حديث
بازدید : 930
کاردان فني برق
بازدید : 929
کاردان فني مکانيک
بازدید : 918
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 910
کارداني کشاورزي
بازدید : 890
علوم اسلامي
بازدید : 888
کاردان فني صنايع
بازدید : 887
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 886
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 886
کارداني آمار
بازدید : 886
کاردان فني معدن
بازدید : 886
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 428424
پرستاري
بازدید : 272708
داروسازي- دکتري
بازدید : 206663
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 204982
فيزيوتراپي
بازدید : 188312
هوشبري
بازدید : 96808
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 86885
بينايي سنجي
بازدید : 77875
اتاق عمل
بازدید : 77033
مامايي
بازدید : 63909
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 58983
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 46694
روان‌شناسي
بازدید : 45375
دبيري زيست شناسي
بازدید : 44830
علوم تغذيه
بازدید : 43754
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 42509
شنوايي شناسي
بازدید : 27614
شيمي
بازدید : 26784
کاردرماني
بازدید : 23463
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 22036
اعضاي مصنوعي
بازدید : 21923
گفتار درماني
بازدید : 18431
زيست شناسي
بازدید : 16591
حسابداري
بازدید : 14319
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 13365
مديريت
بازدید : 12509
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 12476
علوم تربيتي
بازدید : 11282
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10822
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 10215
فقه و حقوق
بازدید : 9909
مربيگري ورزشي
بازدید : 6566
زمين شناسي
بازدید : 6225
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5955
مهندسي کشاورزي
بازدید : 5614
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5542
علوم ورزشي
بازدید : 5137
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4525
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4235
علوم اقتصادي
بازدید : 4208
بازرسي گوشت
بازدید : 4105
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3903
کارداني امور بانکي
بازدید : 3164
اقيانوس شناسي
بازدید : 3025
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2963
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2853
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2701
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2642
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2513
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2484
شيعه شناسي
بازدید : 2443
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2189
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2142
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 2008
کارداني حسابداري
بازدید : 1970
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1953
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1867
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1813
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1728
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1696
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1690
کارداني مديريت
بازدید : 1618
کارداني امور بيمه
بازدید : 1494
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1402
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1300
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1287
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1253
علوم قرآن
بازدید : 1065
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1060
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1040
علوم حديث
بازدید : 1019
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1017
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1015
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1014
معارف قرآن مجيد
بازدید : 1014
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 1013
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1012
علوم اسلامي
بازدید : 1012
اقتصاد اسلامي
بازدید : 1012
معارف اسلامي
بازدید : 1012
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 1012
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 1012
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 1012
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 1012
انسانی
حقوق
بازدید : 60277
روان‌شناسي
بازدید : 33531
مديريت
بازدید : 20975
علوم تربيتي
بازدید : 13069
علوم قضايي
بازدید : 11483
علوم سياسي
بازدید : 10534
حسابداري
بازدید : 10243
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 7583
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 7011
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 6594
علوم اقتصادي
بازدید : 5997
فقه و حقوق
بازدید : 5446
علوم اجتماعي
بازدید : 5277
علوم ورزشي
بازدید : 5179
فلسفه
بازدید : 4784
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4556
تاريخ
بازدید : 3785
کارداني امور بانکي
بازدید : 3373
مديريت هتلداري
بازدید : 3265
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2916
ژئومورفولوژي
بازدید : 2777
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2521
جغرافيا
بازدید : 2506
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2434
باستان شناسي
بازدید : 2362
روزنامه نگاري
بازدید : 2167
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1897
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1770
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1680
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1672
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1562
ادبيات داستاني
بازدید : 962
آب و هوا شناسي
بازدید : 950
كارتوگرافي
بازدید : 939
زبان شناسي
بازدید : 917
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 878
روابط عمومي
بازدید : 877
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 873
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 820
مطالعات خانواده
بازدید : 776
اقتصاد اسلامي
بازدید : 714
علوم قرآني
بازدید : 692
کارداني مديريت
بازدید : 681
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 680
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 628
علوم حديث
بازدید : 552
علوم اسلامي
بازدید : 544
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 544
علوم قرآني
بازدید : 543


جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی