برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 43090
مهندسي مکانيک
بازدید : 32510
مهندسي عمران
بازدید : 23051
مهندسي معماري
بازدید : 21394
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 57995
مهندسي صنايع
بازدید : 21967
مهندسي شيمي
بازدید : 18138
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 33831
مهندسي پزشکي
بازدید : 33831
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 6094
مهندسي نفت
بازدید : 16776
معماري داخلي
بازدید : 7318
مهندسي شهرسازي
بازدید : 5344
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 3487
مهندسي پليمر
بازدید : 5954
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 9008
مهندسي هوافضا
بازدید : 22635
مهندسي نساجي
بازدید : 2340
مهندسي معدن
بازدید : 3326
علوم کامپيوتر
بازدید : 12365
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 4089
مهندسي راه آهن
بازدید : 1356
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 469
مهندسي راه آهن
بازدید : 1010
مهندسي دريا
بازدید : 5422
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 967
علوم مهندسي
بازدید : 1625
مهندسي انرژي
بازدید : 4832
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1720
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1673
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 857
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1351
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 839
فيزيك مهندسي
بازدید : 3072
فيزيک
بازدید : 17905
رياضيات و کاربردها
بازدید : 8872
رياضي
بازدید : 6210
شيمي
بازدید : 5651
آمار
بازدید : 2056
ايمني صنعتي
بازدید : 1233
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 797
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 838
روان‌شناسي
بازدید : 8227
آموزش ابتدايي
بازدید : 9554
مديريت
بازدید : 6922
حسابداري
بازدید : 8327
اقتصاد
بازدید : 4657
کاردان فني برق
بازدید : 548
کاردان فني عمران
بازدید : 507
کارداني نقشه برداري
بازدید : 490
کاردان فني صنايع
بازدید : 439
کاردان فني معدن
بازدید : 714
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 229478
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 102172
داروسازي- دکتري
بازدید : 92866
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 16531
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 18996
فيزيوتراپي
بازدید : 71423
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 13937
زيست شناسي
بازدید : 8475
آموزش زيست شناسي
بازدید : 9994
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 13309
بينايي سنجي
بازدید : 28325
شنوايي شناسي
بازدید : 8285
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 18476
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 3133
هوشبري
بازدید : 35574
پرستاري
بازدید : 74982
مامايي
بازدید : 21361
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 6215
اتاق عمل
بازدید : 22968
گفتار درماني
بازدید : 6139
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 2086
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1748
ميكروبيولوژي
بازدید : 8984
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 1179
علوم تغذيه
بازدید : 10636
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2045
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 811
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 1605
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 611
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 468
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 893
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 817
گياه پزشكي
بازدید : 4537
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 411
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 1422
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 497
مهندسي طبيعت
بازدید : 758
شيمي
بازدید : 10202
شيمي
بازدید : 3533
زمين شناسي
بازدید : 2789
اعضاي مصنوعي
بازدید : 4560
کاردرماني
بازدید : 5616
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 6546
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 978
بازرسي گوشت
بازدید : 1483
علوم دامي
بازدید : 1226
اقيانوس شناسي
بازدید : 1500
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 629
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 698
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1889
روان‌شناسي
بازدید : 17367
حسابداري
بازدید : 5409
حقوق
بازدید : 5547
مديريت
بازدید : 3314
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 621
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 489
اقتصاد
بازدید : 5398
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1259
هتلداري
بازدید : 2523
آموزش ابتدايي
بازدید : 12858
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 862
معارف اسلامي
بازدید : 544
علوم ورزشي
بازدید : 3685
علوم قرآني
بازدید : 788
فقه و حقوق
بازدید : 1159
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1116
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 6316
کارداني دامپزشکي
بازدید : 1509
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 707
کارداني تربيت بدني
بازدید : 2092
کارداني حسابداري
بازدید : 834
کارداني هتلداري
بازدید : 1419
آمار
بازدید : 840
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 1337
سایر رشته ها
بازدید : 11296
انسانی
حقوق
بازدید : 34057
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 1368
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 5321
حسابداري
بازدید : 6640
مديريت
بازدید : 7598
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 1520
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 583
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 3285
روان‌شناسي
بازدید : 19435
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4423
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4930
زبان شناسي
بازدید : 1225
علوم سياسي
بازدید : 5491
علوم تربيتي
بازدید : 9337
اقتصاد
بازدید : 5160
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1271
جامعه شناسي
بازدید : 4554
روزنامه نگاري
بازدید : 1387
روابط عمومي
بازدید : 959
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2862
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4250
مطالعات خانواده
بازدید : 503
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2077
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2214
فقه و حقوق
بازدید : 2370
فلسفه
بازدید : 3864
جغرافيا
بازدید : 2066
مردم شناسي
بازدید : 711
تاريخ
بازدید : 2780
باستان شناسي
بازدید : 1702
علوم قضايي
بازدید : 6860
آموزش ابتدايي
بازدید : 14204
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 6053
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 289
علوم قرآني
بازدید : 1359
ايران شناسي
بازدید : 389
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 436
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 631
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 846