برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 98535
مهندسي مکانيک
بازدید : 83288
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 82667
مهندسي عمران
بازدید : 74779
مهندسي پزشکي
بازدید : 70795
مهندسي معماري
بازدید : 60825
مهندسي شيمي
بازدید : 52789
مهندسي نفت
بازدید : 51535
مهندسي صنايع
بازدید : 51312
مهندسي هوافضا
بازدید : 45309
حسابداري
بازدید : 24480
فيزيک
بازدید : 22495
معماري داخلي
بازدید : 20769
مهندسي پليمر
بازدید : 18278
مديريت
بازدید : 18152
مهندسي مواد
بازدید : 17791
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 17377
مهندسي شهرسازي
بازدید : 16829
روان‌شناسي
بازدید : 16153
علوم کامپيوتر
بازدید : 15008
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 12963
مديريت
بازدید : 12250
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 11424
مهندسي دريا
بازدید : 11033
مکاترونيک
بازدید : 10855
رياضي
بازدید : 10556
شيمي
بازدید : 9655
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9097
مهندسي خودرو
بازدید : 8731
علوم اقتصادي
بازدید : 8478
مهندسي کشتي
بازدید : 7847
مهندسي معدن
بازدید : 6244
فيزيك مهندسي
بازدید : 6176
مهندسي انرژي
بازدید : 5667
علوم ورزشي
بازدید : 5492
علوم قضايي
بازدید : 5236
مهندسي نساجي
بازدید : 5167
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4868
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4101
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3709
مهندسي راه آهن
بازدید : 3667
آمار
بازدید : 3598
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3528
مهندسي ايمني
بازدید : 3009
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2922
علوم مهندسي
بازدید : 2762
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2715
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2572
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2159
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2122
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2015
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1852
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1818
کارداني معماري
بازدید : 1733
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1470
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1374
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1229
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1096
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1031
کاردان فني عمران
بازدید : 1007
علوم قرآن
بازدید : 972
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 949
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 939
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 909
علوم حديث
بازدید : 889
کاردان فني برق
بازدید : 885
کاردان فني مکانيک
بازدید : 879
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 870
کارداني کشاورزي
بازدید : 863
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 850
کارداني آمار
بازدید : 850
علوم اسلامي
بازدید : 850
کاردان فني معدن
بازدید : 849
کاردان فني صنايع
بازدید : 849
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 849
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 406861
پرستاري
بازدید : 258960
داروسازي- دکتري
بازدید : 195574
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 193490
فيزيوتراپي
بازدید : 178406
هوشبري
بازدید : 92586
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 83664
بينايي سنجي
بازدید : 74350
اتاق عمل
بازدید : 73470
مامايي
بازدید : 61070
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 56658
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 44361
روان‌شناسي
بازدید : 43514
دبيري زيست شناسي
بازدید : 42811
علوم تغذيه
بازدید : 41987
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 40682
شنوايي شناسي
بازدید : 26556
شيمي
بازدید : 25659
کاردرماني
بازدید : 22764
اعضاي مصنوعي
بازدید : 21425
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 21357
گفتار درماني
بازدید : 17822
زيست شناسي
بازدید : 16107
حسابداري
بازدید : 13866
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12926
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 12087
مديريت
بازدید : 12018
علوم تربيتي
بازدید : 10850
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10536
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9923
فقه و حقوق
بازدید : 9516
مربيگري ورزشي
بازدید : 6205
زمين شناسي
بازدید : 5888
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5699
مهندسي کشاورزي
بازدید : 5347
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 5303
علوم ورزشي
بازدید : 4886
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4341
کارداني دامپزشکي
بازدید : 4082
علوم اقتصادي
بازدید : 4047
بازرسي گوشت
بازدید : 3953
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3682
کارداني امور بانکي
بازدید : 3056
اقيانوس شناسي
بازدید : 2889
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2862
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2678
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2612
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2511
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2428
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2414
شيعه شناسي
بازدید : 2334
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2117
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2087
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1932
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1859
کارداني حسابداري
بازدید : 1855
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1780
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1699
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1651
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1621
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1589
کارداني مديريت
بازدید : 1546
کارداني امور بيمه
بازدید : 1435
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1345
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1255
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1238
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1185
علوم قرآن
بازدید : 1026
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1011
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1003
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 972
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 969
معارف قرآن مجيد
بازدید : 968
معارف اسلامي
بازدید : 968
علوم حديث
بازدید : 967
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 967
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 967
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 966
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 966
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 966
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 966
علوم اسلامي
بازدید : 966
اقتصاد اسلامي
بازدید : 966
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 966
انسانی
حقوق
بازدید : 57008
روان‌شناسي
بازدید : 32003
مديريت
بازدید : 19502
علوم تربيتي
بازدید : 12461
علوم قضايي
بازدید : 10677
علوم سياسي
بازدید : 10015
حسابداري
بازدید : 9788
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 7136
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6614
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 6295
علوم اقتصادي
بازدید : 5637
فقه و حقوق
بازدید : 5213
علوم اجتماعي
بازدید : 4984
علوم ورزشي
بازدید : 4927
فلسفه
بازدید : 4507
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4350
تاريخ
بازدید : 3573
کارداني امور بانکي
بازدید : 3204
مديريت هتلداري
بازدید : 3078
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2759
ژئومورفولوژي
بازدید : 2661
جغرافيا
بازدید : 2388
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2355
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2298
باستان شناسي
بازدید : 2251
روزنامه نگاري
بازدید : 2037
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1783
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1698
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1603
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1598
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1504
ادبيات داستاني
بازدید : 916
آب و هوا شناسي
بازدید : 903
كارتوگرافي
بازدید : 898
زبان شناسي
بازدید : 863
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 834
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 834
روابط عمومي
بازدید : 832
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 760
مطالعات خانواده
بازدید : 740
اقتصاد اسلامي
بازدید : 684
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 652
کارداني مديريت
بازدید : 651
علوم قرآني
بازدید : 612
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 596
علوم اسلامي
بازدید : 514
علوم حديث
بازدید : 511
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 511
علوم قرآني
بازدید : 510


فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری