برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 15817
مهندسي مکانيک
بازدید : 10028
مهندسي عمران
بازدید : 6778
مهندسي معماري
بازدید : 5564
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 16895
مهندسي صنايع
بازدید : 6562
مهندسي شيمي
بازدید : 5526
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 9659
مهندسي پزشکي
بازدید : 9659
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 1795
مهندسي نفت
بازدید : 5039
معماري داخلي
بازدید : 2049
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1393
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 893
مهندسي پليمر
بازدید : 1552
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2410
مهندسي هوافضا
بازدید : 6713
مهندسي نساجي
بازدید : 608
مهندسي معدن
بازدید : 908
علوم کامپيوتر
بازدید : 3455
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 943
مهندسي راه آهن
بازدید : 371
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 135
مهندسي راه آهن
بازدید : 292
مهندسي دريا
بازدید : 1619
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 258
علوم مهندسي
بازدید : 370
مهندسي انرژي
بازدید : 1243
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 407
علوم و مهندسي آب
بازدید : 450
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 203
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 309
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 225
فيزيك مهندسي
بازدید : 846
فيزيک
بازدید : 4513
رياضيات و کاربردها
بازدید : 2300
رياضي
بازدید : 1634
شيمي
بازدید : 1660
آمار
بازدید : 547
ايمني صنعتي
بازدید : 370
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 204
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 232
روان‌شناسي
بازدید : 2111
آموزش ابتدايي
بازدید : 2418
مديريت
بازدید : 1751
حسابداري
بازدید : 2204
اقتصاد
بازدید : 1270
کاردان فني برق
بازدید : 164
کاردان فني عمران
بازدید : 159
کارداني نقشه برداري
بازدید : 140
کاردان فني صنايع
بازدید : 127
کاردان فني معدن
بازدید : 219
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 94502
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 41534
داروسازي- دکتري
بازدید : 32104
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4676
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 4811
فيزيوتراپي
بازدید : 23183
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3532
زيست شناسي
بازدید : 2110
آموزش زيست شناسي
بازدید : 2354
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3455
بينايي سنجي
بازدید : 9234
شنوايي شناسي
بازدید : 2123
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4668
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 898
هوشبري
بازدید : 12695
پرستاري
بازدید : 18961
مامايي
بازدید : 4867
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 1655
اتاق عمل
بازدید : 5562
گفتار درماني
بازدید : 1435
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 565
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 441
ميكروبيولوژي
بازدید : 2189
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 346
علوم تغذيه
بازدید : 2614
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 541
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 204
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 388
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 147
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 128
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 232
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 219
گياه پزشكي
بازدید : 1206
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 110
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 352
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 125
مهندسي طبيعت
بازدید : 232
شيمي
بازدید : 2037
شيمي
بازدید : 925
زمين شناسي
بازدید : 762
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1255
کاردرماني
بازدید : 1277
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1641
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 275
بازرسي گوشت
بازدید : 452
علوم دامي
بازدید : 332
اقيانوس شناسي
بازدید : 476
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 134
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 205
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 459
روان‌شناسي
بازدید : 4182
حسابداري
بازدید : 1350
حقوق
بازدید : 1429
مديريت
بازدید : 789
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 171
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 120
اقتصاد
بازدید : 1239
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 332
هتلداري
بازدید : 802
آموزش ابتدايي
بازدید : 2902
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 233
معارف اسلامي
بازدید : 135
علوم ورزشي
بازدید : 971
علوم قرآني
بازدید : 252
فقه و حقوق
بازدید : 281
مددکاري اجتماعي
بازدید : 294
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 1564
کارداني دامپزشکي
بازدید : 350
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 188
کارداني تربيت بدني
بازدید : 555
کارداني حسابداري
بازدید : 225
کارداني هتلداري
بازدید : 428
آمار
بازدید : 244
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 407
سایر رشته ها
بازدید : 3027
انسانی
حقوق
بازدید : 10644
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 396
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1550
حسابداري
بازدید : 2019
مديريت
بازدید : 1909
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 277
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 140
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 657
روان‌شناسي
بازدید : 5454
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1087
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1145
زبان شناسي
بازدید : 328
علوم سياسي
بازدید : 1375
علوم تربيتي
بازدید : 3217
اقتصاد
بازدید : 1528
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 302
جامعه شناسي
بازدید : 1098
روزنامه نگاري
بازدید : 312
روابط عمومي
بازدید : 205
مددکاري اجتماعي
بازدید : 818
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 995
مطالعات خانواده
بازدید : 116
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 544
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 601
فقه و حقوق
بازدید : 556
فلسفه
بازدید : 1148
جغرافيا
بازدید : 455
مردم شناسي
بازدید : 144
تاريخ
بازدید : 717
باستان شناسي
بازدید : 402
علوم قضايي
بازدید : 1883
آموزش ابتدايي
بازدید : 3223
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1689
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 84
علوم قرآني
بازدید : 305
ايران شناسي
بازدید : 94
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 113
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 153
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 214