برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 91790
مهندسي مکانيک
بازدید : 64124
مهندسي برق
بازدید : 53326
مهندسي عمران
بازدید : 51352
مهندسي صنايع
بازدید : 44869
مهندسي پزشکي
بازدید : 44346
مهندسي معماري
بازدید : 42894
مهندسي نفت
بازدید : 36233
مهندسي شيمي
بازدید : 31311
مهندسي هوافضا
بازدید : 29985
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 19978
علوم کامپيوتر
بازدید : 19153
مديريت
بازدید : 18374
فيزيک
بازدید : 17981
حسابداري
بازدید : 16119
معماري داخلي
بازدید : 15542
مهندسي شهرسازي
بازدید : 12724
مهندسي پليمر
بازدید : 12515
روان‌شناسي
بازدید : 11748
شيمي
بازدید : 10284
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9837
مهندسي دريا
بازدید : 8691
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 8027
مهندسي معدن
بازدید : 7846
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 7759
مهندسي انرژي
بازدید : 7107
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 6733
رياضي
بازدید : 6497
فيزيك مهندسي
بازدید : 5521
مهندسي نساجي
بازدید : 5340
مهندسي راه آهن
بازدید : 5283
هوانوردي
بازدید : 4714
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 4156
آموزش ابتدايي
بازدید : 3746
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3727
مهندسي خودرو
بازدید : 3716
علوم اقتصادي
بازدید : 3695
علوم قضايي
بازدید : 3535
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3162
آمار
بازدید : 2309
مهندسي ايمني
بازدید : 2237
علوم مهندسي
بازدید : 2014
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1788
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1611
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1599
علوم قرآن
بازدید : 1478
ايمني صنعتي
بازدید : 1336
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1199
کارداني معماري
بازدید : 753
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 644
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 629
کاردان فني عمران
بازدید : 561
کاردان فني برق
بازدید : 533
کارداني کشاورزي
بازدید : 529
کاردان فني مکانيک
بازدید : 525
کاردان فني معدن
بازدید : 523
کاردان فني صنايع
بازدید : 523
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 521
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 276080
پرستاري
بازدید : 169951
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 122623
داروسازي- دکتري
بازدید : 113683
فيزيوتراپي
بازدید : 108050
هوشبري
بازدید : 54976
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 51627
اتاق عمل
بازدید : 47473
بينايي سنجي
بازدید : 44948
مامايي
بازدید : 39647
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 35960
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 32500
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 30786
روان‌شناسي
بازدید : 30271
علوم تغذيه
بازدید : 22262
دبيري شيمي
بازدید : 20626
اعضاي مصنوعي
بازدید : 17420
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 17026
شنوايي شناسي
بازدید : 16770
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 16648
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 14467
شيمي
بازدید : 13953
زيست شناسي
بازدید : 13680
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 13024
گفتار درماني
بازدید : 12637
حسابداري
بازدید : 11347
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 10937
کاردرماني
بازدید : 10666
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 9664
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 8141
آموزش ابتدايي
بازدید : 7100
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 6894
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 5395
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5386
مديريت
بازدید : 5201
زمين شناسي
بازدید : 3918
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 3884
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3878
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3302
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3240
فقه و حقوق
بازدید : 2858
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2799
علوم تربيتي
بازدید : 2581
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2517
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2500
علوم اقتصادي
بازدید : 2446
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2084
بازرسي گوشت
بازدید : 1832
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1677
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1483
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1474
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1466
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1429
اقيانوس شناسي
بازدید : 1425
کارداني حسابداري
بازدید : 1371
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1284
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1206
علوم قرآن
بازدید : 1174
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1116
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1102
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1004
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 966
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 854
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 850
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 849
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 848
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 847
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 847
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 847
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 846
انسانی
حقوق
بازدید : 53873
روان‌شناسي
بازدید : 31718
حسابداري
بازدید : 20306
مديريت
بازدید : 12048
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 11317
علوم تربيتي
بازدید : 10788
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 10566
علوم سياسي
بازدید : 8329
علوم اقتصادي
بازدید : 8255
علوم قضايي
بازدید : 6919
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 6594
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 5511
فقه و حقوق
بازدید : 5412
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4981
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4372
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4237
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3901
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 3821
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3677
فلسفه
بازدید : 3443
باستان شناسي
بازدید : 3355
علوم اجتماعي
بازدید : 3052
مديريت هتلداري
بازدید : 2930
جغرافيا
بازدید : 2685
روزنامه نگاري
بازدید : 2593
تاريخ
بازدید : 2204
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2042
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1418
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1348
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1325
مردم شناسي
بازدید : 1323
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1185
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1060
کارداني حسابداري
بازدید : 968
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 880
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 655
مطالعات خانواده
بازدید : 628
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 607
علوم قرآني
بازدید : 596
زبان شناسي
بازدید : 581
روابط عمومي
بازدید : 552
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 550
اقتصاد اسلامي
بازدید : 486
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 470
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 429
کارداني مديريت
بازدید : 424
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 418