برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 19504
مهندسي مکانيک
بازدید : 13210
مهندسي عمران
بازدید : 8895
مهندسي معماري
بازدید : 7523
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 22110
مهندسي صنايع
بازدید : 8639
مهندسي شيمي
بازدید : 7332
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 12863
مهندسي پزشکي
بازدید : 12863
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2402
مهندسي نفت
بازدید : 6630
معماري داخلي
بازدید : 2674
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1857
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1202
مهندسي پليمر
بازدید : 2055
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 3221
مهندسي هوافضا
بازدید : 8930
مهندسي نساجي
بازدید : 834
مهندسي معدن
بازدید : 1185
علوم کامپيوتر
بازدید : 4558
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 1250
مهندسي راه آهن
بازدید : 494
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 184
مهندسي راه آهن
بازدید : 387
مهندسي دريا
بازدید : 2144
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 355
علوم مهندسي
بازدید : 504
مهندسي انرژي
بازدید : 1603
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 561
علوم و مهندسي آب
بازدید : 581
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 266
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 424
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 320
فيزيك مهندسي
بازدید : 1108
فيزيک
بازدید : 6187
رياضيات و کاربردها
بازدید : 3121
رياضي
بازدید : 2215
شيمي
بازدید : 2229
آمار
بازدید : 703
ايمني صنعتي
بازدید : 485
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 287
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 307
روان‌شناسي
بازدید : 2854
آموزش ابتدايي
بازدید : 3279
مديريت
بازدید : 2354
حسابداري
بازدید : 2972
اقتصاد
بازدید : 1673
کاردان فني برق
بازدید : 233
کاردان فني عمران
بازدید : 201
کارداني نقشه برداري
بازدید : 176
کاردان فني صنايع
بازدید : 174
کاردان فني معدن
بازدید : 287
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 112482
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 50612
داروسازي- دکتري
بازدید : 41301
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 6299
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 6479
فيزيوتراپي
بازدید : 30431
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 4739
زيست شناسي
بازدید : 2840
آموزش زيست شناسي
بازدید : 3165
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 4651
بينايي سنجي
بازدید : 11827
شنوايي شناسي
بازدید : 2818
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 6262
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1176
هوشبري
بازدید : 15657
پرستاري
بازدید : 26310
مامايي
بازدید : 6524
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 2124
اتاق عمل
بازدید : 7451
گفتار درماني
بازدید : 1916
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 741
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 589
ميكروبيولوژي
بازدید : 2890
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 452
علوم تغذيه
بازدید : 3517
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 700
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 254
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 515
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 189
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 171
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 310
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 278
گياه پزشكي
بازدید : 1620
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 141
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 471
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 174
مهندسي طبيعت
بازدید : 296
شيمي
بازدید : 2851
شيمي
بازدید : 1208
زمين شناسي
بازدید : 972
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1636
کاردرماني
بازدید : 1719
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 2140
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 342
بازرسي گوشت
بازدید : 596
علوم دامي
بازدید : 424
اقيانوس شناسي
بازدید : 625
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 187
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 264
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 614
روان‌شناسي
بازدید : 5493
حسابداري
بازدید : 1785
حقوق
بازدید : 1890
مديريت
بازدید : 1070
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 225
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 161
اقتصاد
بازدید : 1684
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 453
هتلداري
بازدید : 1006
آموزش ابتدايي
بازدید : 3869
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 323
معارف اسلامي
بازدید : 184
علوم ورزشي
بازدید : 1307
علوم قرآني
بازدید : 325
فقه و حقوق
بازدید : 385
مددکاري اجتماعي
بازدید : 408
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 2005
کارداني دامپزشکي
بازدید : 470
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 248
کارداني تربيت بدني
بازدید : 768
کارداني حسابداري
بازدید : 306
کارداني هتلداري
بازدید : 567
آمار
بازدید : 319
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 520
سایر رشته ها
بازدید : 3953
انسانی
حقوق
بازدید : 13865
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 510
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 2094
حسابداري
بازدید : 2681
مديريت
بازدید : 2621
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 372
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 192
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 948
روان‌شناسي
بازدید : 7146
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1453
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1581
زبان شناسي
بازدید : 441
علوم سياسي
بازدید : 1920
علوم تربيتي
بازدید : 4081
اقتصاد
بازدید : 2098
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 413
جامعه شناسي
بازدید : 1513
روزنامه نگاري
بازدید : 428
روابط عمومي
بازدید : 275
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1115
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1328
مطالعات خانواده
بازدید : 166
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 728
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 783
فقه و حقوق
بازدید : 762
فلسفه
بازدید : 1483
جغرافيا
بازدید : 615
مردم شناسي
بازدید : 213
تاريخ
بازدید : 964
باستان شناسي
بازدید : 566
علوم قضايي
بازدید : 2564
آموزش ابتدايي
بازدید : 4495
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2303
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 111
علوم قرآني
بازدید : 423
ايران شناسي
بازدید : 130
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 141
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 212
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 307