برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 16377
مهندسي مکانيک
بازدید : 10549
مهندسي عمران
بازدید : 7080
مهندسي معماري
بازدید : 5865
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 17649
مهندسي صنايع
بازدید : 6835
مهندسي شيمي
بازدید : 5764
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 10113
مهندسي پزشکي
بازدید : 10113
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 1879
مهندسي نفت
بازدید : 5264
معماري داخلي
بازدید : 2132
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1456
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 935
مهندسي پليمر
بازدید : 1626
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2517
مهندسي هوافضا
بازدید : 7028
مهندسي نساجي
بازدید : 640
مهندسي معدن
بازدید : 941
علوم کامپيوتر
بازدید : 3617
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 986
مهندسي راه آهن
بازدید : 382
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 141
مهندسي راه آهن
بازدید : 298
مهندسي دريا
بازدید : 1677
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 270
علوم مهندسي
بازدید : 383
مهندسي انرژي
بازدید : 1293
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 432
علوم و مهندسي آب
بازدید : 462
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 210
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 321
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 237
فيزيك مهندسي
بازدید : 871
فيزيک
بازدید : 4684
رياضيات و کاربردها
بازدید : 2371
رياضي
بازدید : 1726
شيمي
بازدید : 1714
آمار
بازدید : 560
ايمني صنعتي
بازدید : 383
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 220
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 241
روان‌شناسي
بازدید : 2187
آموزش ابتدايي
بازدید : 2550
مديريت
بازدید : 1837
حسابداري
بازدید : 2290
اقتصاد
بازدید : 1329
کاردان فني برق
بازدید : 171
کاردان فني عمران
بازدید : 165
کارداني نقشه برداري
بازدید : 145
کاردان فني صنايع
بازدید : 136
کاردان فني معدن
بازدید : 224
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 97387
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 42916
داروسازي- دکتري
بازدید : 33359
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4942
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 5011
فيزيوتراپي
بازدید : 24164
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3652
زيست شناسي
بازدید : 2201
آموزش زيست شناسي
بازدید : 2482
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3604
بينايي سنجي
بازدید : 9580
شنوايي شناسي
بازدید : 2216
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4874
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 935
هوشبري
بازدید : 13052
پرستاري
بازدید : 19866
مامايي
بازدید : 5115
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 1701
اتاق عمل
بازدید : 5833
گفتار درماني
بازدید : 1507
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 581
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 459
ميكروبيولوژي
بازدید : 2294
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 357
علوم تغذيه
بازدید : 2733
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 566
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 208
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 402
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 153
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 133
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 240
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 225
گياه پزشكي
بازدید : 1243
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 115
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 371
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 129
مهندسي طبيعت
بازدید : 238
شيمي
بازدید : 2130
شيمي
بازدید : 953
زمين شناسي
بازدید : 785
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1306
کاردرماني
بازدید : 1322
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1714
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 285
بازرسي گوشت
بازدید : 469
علوم دامي
بازدید : 343
اقيانوس شناسي
بازدید : 500
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 138
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 214
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 479
روان‌شناسي
بازدید : 4325
حسابداري
بازدید : 1382
حقوق
بازدید : 1484
مديريت
بازدید : 827
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 176
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 125
اقتصاد
بازدید : 1261
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 342
هتلداري
بازدید : 824
آموزش ابتدايي
بازدید : 3028
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 253
معارف اسلامي
بازدید : 149
علوم ورزشي
بازدید : 1020
علوم قرآني
بازدید : 263
فقه و حقوق
بازدید : 293
مددکاري اجتماعي
بازدید : 310
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 1627
کارداني دامپزشکي
بازدید : 371
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 192
کارداني تربيت بدني
بازدید : 586
کارداني حسابداري
بازدید : 233
کارداني هتلداري
بازدید : 460
آمار
بازدید : 253
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 424
سایر رشته ها
بازدید : 3169
انسانی
حقوق
بازدید : 11151
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 413
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1637
حسابداري
بازدید : 2117
مديريت
بازدید : 2021
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 289
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 150
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 717
روان‌شناسي
بازدید : 5729
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1149
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1221
زبان شناسي
بازدید : 348
علوم سياسي
بازدید : 1459
علوم تربيتي
بازدید : 3387
اقتصاد
بازدید : 1603
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 327
جامعه شناسي
بازدید : 1171
روزنامه نگاري
بازدید : 328
روابط عمومي
بازدید : 213
مددکاري اجتماعي
بازدید : 850
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1035
مطالعات خانواده
بازدید : 126
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 575
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 622
فقه و حقوق
بازدید : 595
فلسفه
بازدید : 1200
جغرافيا
بازدید : 485
مردم شناسي
بازدید : 150
تاريخ
بازدید : 773
باستان شناسي
بازدید : 416
علوم قضايي
بازدید : 1991
آموزش ابتدايي
بازدید : 3484
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1797
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 89
علوم قرآني
بازدید : 324
ايران شناسي
بازدید : 101
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 117
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 164
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 239