برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 19836
مهندسي مکانيک
بازدید : 13482
مهندسي عمران
بازدید : 9068
مهندسي معماري
بازدید : 7679
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 22590
مهندسي صنايع
بازدید : 8817
مهندسي شيمي
بازدید : 7505
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 13099
مهندسي پزشکي
بازدید : 13099
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2464
مهندسي نفت
بازدید : 6779
معماري داخلي
بازدید : 2726
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1902
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1232
مهندسي پليمر
بازدید : 2103
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 3303
مهندسي هوافضا
بازدید : 9135
مهندسي نساجي
بازدید : 864
مهندسي معدن
بازدید : 1207
علوم کامپيوتر
بازدید : 4667
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 1282
مهندسي راه آهن
بازدید : 500
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 189
مهندسي راه آهن
بازدید : 397
مهندسي دريا
بازدید : 2183
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 366
علوم مهندسي
بازدید : 522
مهندسي انرژي
بازدید : 1660
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 573
علوم و مهندسي آب
بازدید : 596
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 274
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 438
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 325
فيزيك مهندسي
بازدید : 1135
فيزيک
بازدید : 6339
رياضيات و کاربردها
بازدید : 3208
رياضي
بازدید : 2255
شيمي
بازدید : 2285
آمار
بازدید : 725
ايمني صنعتي
بازدید : 498
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 291
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 309
روان‌شناسي
بازدید : 2934
آموزش ابتدايي
بازدید : 3340
مديريت
بازدید : 2419
حسابداري
بازدید : 3064
اقتصاد
بازدید : 1720
کاردان فني برق
بازدید : 238
کاردان فني عمران
بازدید : 210
کارداني نقشه برداري
بازدید : 178
کاردان فني صنايع
بازدید : 181
کاردان فني معدن
بازدید : 290
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 113957
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 51334
داروسازي- دکتري
بازدید : 42124
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 6425
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 6631
فيزيوتراپي
بازدید : 31007
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 4858
زيست شناسي
بازدید : 2908
آموزش زيست شناسي
بازدید : 3235
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 4765
بينايي سنجي
بازدید : 12046
شنوايي شناسي
بازدید : 2892
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 6379
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1205
هوشبري
بازدید : 15888
پرستاري
بازدید : 26982
مامايي
بازدید : 6665
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 2165
اتاق عمل
بازدید : 7597
گفتار درماني
بازدید : 1955
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 760
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 600
ميكروبيولوژي
بازدید : 2953
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 462
علوم تغذيه
بازدید : 3585
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 717
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 264
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 539
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 193
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 177
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 322
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 284
گياه پزشكي
بازدید : 1642
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 143
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 481
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 181
مهندسي طبيعت
بازدید : 306
شيمي
بازدید : 2918
شيمي
بازدید : 1231
زمين شناسي
بازدید : 995
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1675
کاردرماني
بازدید : 1755
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 2182
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 347
بازرسي گوشت
بازدید : 607
علوم دامي
بازدید : 434
اقيانوس شناسي
بازدید : 638
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 195
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 269
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 635
روان‌شناسي
بازدید : 5613
حسابداري
بازدید : 1819
حقوق
بازدید : 1921
مديريت
بازدید : 1088
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 227
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 165
اقتصاد
بازدید : 1738
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 459
هتلداري
بازدید : 1021
آموزش ابتدايي
بازدید : 3939
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 329
معارف اسلامي
بازدید : 192
علوم ورزشي
بازدید : 1338
علوم قرآني
بازدید : 329
فقه و حقوق
بازدید : 390
مددکاري اجتماعي
بازدید : 413
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 2043
کارداني دامپزشکي
بازدید : 483
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 252
کارداني تربيت بدني
بازدید : 779
کارداني حسابداري
بازدید : 312
کارداني هتلداري
بازدید : 577
آمار
بازدید : 323
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 529
سایر رشته ها
بازدید : 4030
انسانی
حقوق
بازدید : 14091
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 522
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 2138
حسابداري
بازدید : 2733
مديريت
بازدید : 2672
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 389
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 197
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 974
روان‌شناسي
بازدید : 7258
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1483
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1621
زبان شناسي
بازدید : 449
علوم سياسي
بازدید : 1949
علوم تربيتي
بازدید : 4117
اقتصاد
بازدید : 2155
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 418
جامعه شناسي
بازدید : 1530
روزنامه نگاري
بازدید : 440
روابط عمومي
بازدید : 278
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1141
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1351
مطالعات خانواده
بازدید : 172
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 739
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 801
فقه و حقوق
بازدید : 775
فلسفه
بازدید : 1511
جغرافيا
بازدید : 625
مردم شناسي
بازدید : 219
تاريخ
بازدید : 977
باستان شناسي
بازدید : 577
علوم قضايي
بازدید : 2613
آموزش ابتدايي
بازدید : 4559
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2337
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 112
علوم قرآني
بازدید : 428
ايران شناسي
بازدید : 132
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 146
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 218
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 309
نهادهای پولی و مالی رشد-توسعه و پیشرفت از اقتصاد دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : سارا شریفی