برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 15124
مهندسي مکانيک
بازدید : 9421
مهندسي عمران
بازدید : 6307
مهندسي معماري
بازدید : 5145
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 15841
مهندسي صنايع
بازدید : 6141
مهندسي شيمي
بازدید : 5185
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 8948
مهندسي پزشکي
بازدید : 8948
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 1644
مهندسي نفت
بازدید : 4658
معماري داخلي
بازدید : 1890
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1287
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 822
مهندسي پليمر
بازدید : 1453
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2243
مهندسي هوافضا
بازدید : 6273
مهندسي نساجي
بازدید : 572
مهندسي معدن
بازدید : 855
علوم کامپيوتر
بازدید : 3202
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 871
مهندسي راه آهن
بازدید : 350
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 125
مهندسي راه آهن
بازدید : 278
مهندسي دريا
بازدید : 1490
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 235
علوم مهندسي
بازدید : 345
مهندسي انرژي
بازدید : 1176
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 373
علوم و مهندسي آب
بازدید : 424
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 190
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 294
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 208
فيزيك مهندسي
بازدید : 794
فيزيک
بازدید : 4146
رياضيات و کاربردها
بازدید : 2118
رياضي
بازدید : 1518
شيمي
بازدید : 1544
آمار
بازدید : 503
ايمني صنعتي
بازدید : 346
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 188
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 204
روان‌شناسي
بازدید : 1929
آموزش ابتدايي
بازدید : 2232
مديريت
بازدید : 1627
حسابداري
بازدید : 1993
اقتصاد
بازدید : 1185
کاردان فني برق
بازدید : 153
کاردان فني عمران
بازدید : 149
کارداني نقشه برداري
بازدید : 125
کاردان فني صنايع
بازدید : 122
کاردان فني معدن
بازدید : 208
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 91258
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 39878
داروسازي- دکتري
بازدید : 30427
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4357
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 4481
فيزيوتراپي
بازدید : 21785
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3267
زيست شناسي
بازدید : 1962
آموزش زيست شناسي
بازدید : 2197
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 3209
بينايي سنجي
بازدید : 8693
شنوايي شناسي
بازدید : 1995
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 4338
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 833
هوشبري
بازدید : 12078
پرستاري
بازدید : 17659
مامايي
بازدید : 4515
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 1532
اتاق عمل
بازدید : 5176
گفتار درماني
بازدید : 1350
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 530
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 411
ميكروبيولوژي
بازدید : 2041
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 324
علوم تغذيه
بازدید : 2438
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 493
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 191
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 362
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 135
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 121
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 225
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 208
گياه پزشكي
بازدید : 1121
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 103
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 329
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 112
مهندسي طبيعت
بازدید : 220
شيمي
بازدید : 1886
شيمي
بازدید : 872
زمين شناسي
بازدید : 704
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1171
کاردرماني
بازدید : 1213
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1522
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 256
بازرسي گوشت
بازدید : 427
علوم دامي
بازدید : 306
اقيانوس شناسي
بازدید : 443
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 125
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 199
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 427
روان‌شناسي
بازدید : 3899
حسابداري
بازدید : 1231
حقوق
بازدید : 1341
مديريت
بازدید : 728
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 164
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 117
اقتصاد
بازدید : 1132
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 316
هتلداري
بازدید : 751
آموزش ابتدايي
بازدید : 2710
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 223
معارف اسلامي
بازدید : 129
علوم ورزشي
بازدید : 888
علوم قرآني
بازدید : 245
فقه و حقوق
بازدید : 269
مددکاري اجتماعي
بازدید : 281
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 1445
کارداني دامپزشکي
بازدید : 326
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 177
کارداني تربيت بدني
بازدید : 518
کارداني حسابداري
بازدید : 199
کارداني هتلداري
بازدید : 410
آمار
بازدید : 235
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 386
سایر رشته ها
بازدید : 2846
انسانی
حقوق
بازدید : 10034
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 368
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 1458
حسابداري
بازدید : 1871
مديريت
بازدید : 1783
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 256
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 128
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 608
روان‌شناسي
بازدید : 5115
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1025
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1082
زبان شناسي
بازدید : 305
علوم سياسي
بازدید : 1275
علوم تربيتي
بازدید : 3078
اقتصاد
بازدید : 1423
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 289
جامعه شناسي
بازدید : 1025
روزنامه نگاري
بازدید : 298
روابط عمومي
بازدید : 182
مددکاري اجتماعي
بازدید : 759
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 924
مطالعات خانواده
بازدید : 111
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 500
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 555
فقه و حقوق
بازدید : 516
فلسفه
بازدید : 1072
جغرافيا
بازدید : 419
مردم شناسي
بازدید : 134
تاريخ
بازدید : 667
باستان شناسي
بازدید : 366
علوم قضايي
بازدید : 1780
آموزش ابتدايي
بازدید : 3000
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 1561
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 78
علوم قرآني
بازدید : 282
ايران شناسي
بازدید : 91
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 103
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 143
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 206