برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 29815
مهندسي مکانيک
بازدید : 21692
مهندسي عمران
بازدید : 15108
مهندسي معماري
بازدید : 13593
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 37199
مهندسي صنايع
بازدید : 14589
مهندسي شيمي
بازدید : 12184
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 21860
مهندسي پزشکي
بازدید : 21860
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 4019
مهندسي نفت
بازدید : 11400
معماري داخلي
بازدید : 4745
مهندسي شهرسازي
بازدید : 3357
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 2141
مهندسي پليمر
بازدید : 3748
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 5722
مهندسي هوافضا
بازدید : 15064
مهندسي نساجي
بازدید : 1488
مهندسي معدن
بازدید : 2054
علوم کامپيوتر
بازدید : 8078
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 2382
مهندسي راه آهن
بازدید : 874
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 303
مهندسي راه آهن
بازدید : 675
مهندسي دريا
بازدید : 3638
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 645
علوم مهندسي
بازدید : 1000
مهندسي انرژي
بازدید : 2948
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1043
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1078
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 537
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 823
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 547
فيزيك مهندسي
بازدید : 1953
فيزيک
بازدید : 11358
رياضيات و کاربردها
بازدید : 5589
رياضي
بازدید : 3933
شيمي
بازدید : 3801
آمار
بازدید : 1228
ايمني صنعتي
بازدید : 843
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 474
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 514
روان‌شناسي
بازدید : 5191
آموزش ابتدايي
بازدید : 5943
مديريت
بازدید : 4333
حسابداري
بازدید : 5288
اقتصاد
بازدید : 3015
کاردان فني برق
بازدید : 354
کاردان فني عمران
بازدید : 344
کارداني نقشه برداري
بازدید : 316
کاردان فني صنايع
بازدید : 286
کاردان فني معدن
بازدید : 487
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 160831
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 73352
داروسازي- دکتري
بازدید : 63095
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 10588
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 11593
فيزيوتراپي
بازدید : 47866
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 8382
زيست شناسي
بازدید : 5081
آموزش زيست شناسي
بازدید : 5781
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 8290
بينايي سنجي
بازدید : 18657
شنوايي شناسي
بازدید : 4938
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 10970
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 2047
هوشبري
بازدید : 23730
پرستاري
بازدید : 46628
مامايي
بازدید : 11901
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 3627
اتاق عمل
بازدید : 13530
گفتار درماني
بازدید : 3484
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1303
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1063
ميكروبيولوژي
بازدید : 5216
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 749
علوم تغذيه
بازدید : 6258
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1302
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 487
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 970
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 370
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 290
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 535
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 504
گياه پزشكي
بازدید : 2777
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 238
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 890
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 319
مهندسي طبيعت
بازدید : 503
شيمي
بازدید : 5482
شيمي
بازدید : 2209
زمين شناسي
بازدید : 1744
اعضاي مصنوعي
بازدید : 2875
کاردرماني
بازدید : 3122
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 3816
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 580
بازرسي گوشت
بازدید : 981
علوم دامي
بازدید : 772
اقيانوس شناسي
بازدید : 972
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 335
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 470
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1166
روان‌شناسي
بازدید : 10313
حسابداري
بازدید : 3246
حقوق
بازدید : 3301
مديريت
بازدید : 1953
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 383
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 298
اقتصاد
بازدید : 3076
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 784
هتلداري
بازدید : 1647
آموزش ابتدايي
بازدید : 7133
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 554
معارف اسلامي
بازدید : 342
علوم ورزشي
بازدید : 2274
علوم قرآني
بازدید : 530
فقه و حقوق
بازدید : 700
مددکاري اجتماعي
بازدید : 735
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 3672
کارداني دامپزشکي
بازدید : 909
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 425
کارداني تربيت بدني
بازدید : 1311
کارداني حسابداري
بازدید : 518
کارداني هتلداري
بازدید : 962
آمار
بازدید : 536
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 872
سایر رشته ها
بازدید : 6935
انسانی
حقوق
بازدید : 22122
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 869
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 3529
حسابداري
بازدید : 4256
مديريت
بازدید : 4669
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 813
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 369
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1883
روان‌شناسي
بازدید : 12237
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2593
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2899
زبان شناسي
بازدید : 724
علوم سياسي
بازدید : 3435
علوم تربيتي
بازدید : 6084
اقتصاد
بازدید : 3443
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 727
جامعه شناسي
بازدید : 2686
روزنامه نگاري
بازدید : 773
روابط عمومي
بازدید : 515
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1811
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2364
مطالعات خانواده
بازدید : 312
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1219
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1242
فقه و حقوق
بازدید : 1384
فلسفه
بازدید : 2430
جغرافيا
بازدید : 1155
مردم شناسي
بازدید : 422
تاريخ
بازدید : 1727
باستان شناسي
بازدید : 987
علوم قضايي
بازدید : 4259
آموزش ابتدايي
بازدید : 8099
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3838
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 168
علوم قرآني
بازدید : 681
ايران شناسي
بازدید : 244
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 264
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 395
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 552