برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 29182
مهندسي مکانيک
بازدید : 21111
مهندسي عمران
بازدید : 14717
مهندسي معماري
بازدید : 13188
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 36291
مهندسي صنايع
بازدید : 14231
مهندسي شيمي
بازدید : 11878
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 21340
مهندسي پزشکي
بازدید : 21340
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 3926
مهندسي نفت
بازدید : 11164
معماري داخلي
بازدید : 4625
مهندسي شهرسازي
بازدید : 3266
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 2078
مهندسي پليمر
بازدید : 3640
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 5581
مهندسي هوافضا
بازدید : 14703
مهندسي نساجي
بازدید : 1443
مهندسي معدن
بازدید : 1984
علوم کامپيوتر
بازدید : 7874
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 2306
مهندسي راه آهن
بازدید : 855
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 288
مهندسي راه آهن
بازدید : 658
مهندسي دريا
بازدید : 3547
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 622
علوم مهندسي
بازدید : 966
مهندسي انرژي
بازدید : 2859
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1008
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1047
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 522
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 805
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 527
فيزيك مهندسي
بازدید : 1897
فيزيک
بازدید : 11031
رياضيات و کاربردها
بازدید : 5452
رياضي
بازدید : 3830
شيمي
بازدید : 3703
آمار
بازدید : 1186
ايمني صنعتي
بازدید : 813
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 453
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 496
روان‌شناسي
بازدید : 5031
آموزش ابتدايي
بازدید : 5784
مديريت
بازدید : 4227
حسابداري
بازدید : 5166
اقتصاد
بازدید : 2943
کاردان فني برق
بازدید : 348
کاردان فني عمران
بازدید : 333
کارداني نقشه برداري
بازدید : 306
کاردان فني صنايع
بازدید : 280
کاردان فني معدن
بازدید : 475
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 158018
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 72011
داروسازي- دکتري
بازدید : 61559
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 10347
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 11271
فيزيوتراپي
بازدید : 46825
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 8146
زيست شناسي
بازدید : 4939
آموزش زيست شناسي
بازدید : 5620
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 8064
بينايي سنجي
بازدید : 18274
شنوايي شناسي
بازدید : 4801
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 10651
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1993
هوشبري
بازدید : 23278
پرستاري
بازدید : 45227
مامايي
بازدید : 11550
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 3526
اتاق عمل
بازدید : 13181
گفتار درماني
بازدید : 3389
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1262
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1049
ميكروبيولوژي
بازدید : 5068
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 732
علوم تغذيه
بازدید : 6096
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1261
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 473
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 948
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 356
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 283
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 527
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 492
گياه پزشكي
بازدید : 2711
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 235
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 871
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 314
مهندسي طبيعت
بازدید : 492
شيمي
بازدید : 5312
شيمي
بازدید : 2152
زمين شناسي
بازدید : 1692
اعضاي مصنوعي
بازدید : 2796
کاردرماني
بازدید : 3027
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 3706
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 568
بازرسي گوشت
بازدید : 960
علوم دامي
بازدید : 751
اقيانوس شناسي
بازدید : 958
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 320
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 459
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1136
روان‌شناسي
بازدید : 9998
حسابداري
بازدید : 3174
حقوق
بازدید : 3212
مديريت
بازدید : 1893
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 373
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 293
اقتصاد
بازدید : 2993
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 762
هتلداري
بازدید : 1606
آموزش ابتدايي
بازدید : 6945
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 540
معارف اسلامي
بازدید : 336
علوم ورزشي
بازدید : 2216
علوم قرآني
بازدید : 513
فقه و حقوق
بازدید : 679
مددکاري اجتماعي
بازدید : 719
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 3583
کارداني دامپزشکي
بازدید : 882
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 416
کارداني تربيت بدني
بازدید : 1279
کارداني حسابداري
بازدید : 509
کارداني هتلداري
بازدید : 939
آمار
بازدید : 525
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 843
سایر رشته ها
بازدید : 6739
انسانی
حقوق
بازدید : 21648
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 845
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 3439
حسابداري
بازدید : 4157
مديريت
بازدید : 4576
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 765
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 357
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1833
روان‌شناسي
بازدید : 11891
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2543
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2827
زبان شناسي
بازدید : 711
علوم سياسي
بازدید : 3341
علوم تربيتي
بازدید : 5964
اقتصاد
بازدید : 3377
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 710
جامعه شناسي
بازدید : 2623
روزنامه نگاري
بازدید : 755
روابط عمومي
بازدید : 508
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1775
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2307
مطالعات خانواده
بازدید : 302
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1191
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1218
فقه و حقوق
بازدید : 1351
فلسفه
بازدید : 2393
جغرافيا
بازدید : 1128
مردم شناسي
بازدید : 403
تاريخ
بازدید : 1692
باستان شناسي
بازدید : 960
علوم قضايي
بازدید : 4167
آموزش ابتدايي
بازدید : 7886
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3736
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 162
علوم قرآني
بازدید : 665
ايران شناسي
بازدید : 234
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 256
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 380
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 538