برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 35381
مهندسي مکانيک
بازدید : 29182
مهندسي عمران
بازدید : 24099
مهندسي معماري
بازدید : 20561
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 61733
مهندسي صنايع
بازدید : 38138
مهندسي شيمي
بازدید : 16500
مهندسي پزشکي
بازدید : 27545
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 5534
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 5632
مهندسي نفت
بازدید : 14567
معماري داخلي
بازدید : 7351
مهندسي شهرسازي
بازدید : 7756
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 4999
مهندسي پليمر
بازدید : 7259
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 12964
مهندسي هوافضا
بازدید : 16558
مهندسي نساجي
بازدید : 2086
مهندسي معدن
بازدید : 5018
علوم کامپيوتر
بازدید : 13833
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 4919
مهندسي ايمني
بازدید : 1091
مهندسي راه آهن
بازدید : 1200
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 365
مهندسي راه آهن
بازدید : 774
مهندسي دريا
بازدید : 5265
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 645
علوم مهندسي
بازدید : 1515
مهندسي انرژي
بازدید : 5877
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1266
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1642
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 420
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1004
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 685
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1710
فيزيك مهندسي
بازدید : 2635
فيزيک
بازدید : 11243
رياضيات و کاربردها
بازدید : 7607
رياضي
بازدید : 5015
شيمي
بازدید : 5200
آمار
بازدید : 1950
ايمني صنعتي
بازدید : 637
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 615
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 447
روان‌شناسي
بازدید : 7088
آموزش ابتدايي
بازدید : 5070
مديريت
بازدید : 9386
حسابداري
بازدید : 13079
فقه و حقوق
بازدید : 1155
اقتصاد
بازدید : 5509
کاردان فني برق
بازدید : 270
کاردان فني عمران
بازدید : 400
کارداني نقشه برداري
بازدید : 372
کارداني معماري
بازدید : 462
کاردان فني معدن
بازدید : 194
کارداني کشاورزي
بازدید : 361
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 166187
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 58998
داروسازي- دکتري
بازدید : 61671
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 12218
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 21190
فيزيوتراپي
بازدید : 71507
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 19651
زيست شناسي
بازدید : 11258
آموزش زيست شناسي
بازدید : 9061
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 16941
بينايي سنجي
بازدید : 26749
شنوايي شناسي
بازدید : 14185
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 26980
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 8363
هوشبري
بازدید : 45595
پرستاري
بازدید : 85817
مامايي
بازدید : 22257
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 11932
اتاق عمل
بازدید : 26512
گفتار درماني
بازدید : 9894
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 3471
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 2263
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1332
ميكروبيولوژي
بازدید : 15149
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 771
علوم تغذيه
بازدید : 16215
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1945
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 571
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 1658
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 460
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 272
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 691
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1040
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1271
گياه پزشكي
بازدید : 2514
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 187
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 1012
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 240
مهندسي طبيعت
بازدید : 543
شيمي
بازدید : 11097
زمين شناسي
بازدید : 1625
اعضاي مصنوعي
بازدید : 8910
کاردرماني
بازدید : 9767
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 9026
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1070
بازرسي گوشت
بازدید : 956
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 502
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 576
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 7721
روان‌شناسي
بازدید : 22526
حسابداري
بازدید : 9525
مديريت
بازدید : 2371
جهانگردي
بازدید : 1048
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 843
اقتصاد
بازدید : 1962
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 838
هتلداري
بازدید : 1270
آموزش ابتدايي
بازدید : 13005
معارف اسلامي
بازدید : 327
علوم ورزشي
بازدید : 1504
علوم قرآني
بازدید : 560
فقه و حقوق
بازدید : 954
فلسفه
بازدید : 478
کارداني بهداشت حرفه اي
بازدید : 611
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 11897
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 159
کارداني دامپزشکي
بازدید : 1361
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 368
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 815
کارداني تربيت بدني
بازدید : 1852
انسانی
حقوق
بازدید : 35303
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 1310
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 4550
حسابداري
بازدید : 7185
مديريت
بازدید : 8874
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 1189
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 335
علوم اجتماعي
بازدید : 6049
روان‌شناسي
بازدید : 21292
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 3529
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 3642
زبان شناسي
بازدید : 1253
علوم سياسي
بازدید : 3711
علوم تربيتي
بازدید : 8444
اقتصاد اسلامي
بازدید : 206
اقتصاد
بازدید : 5488
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1420
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 447
جامعه شناسي
بازدید : 2460
جهانگردي
بازدید : 1848
هتلداري
بازدید : 2248
روزنامه نگاري
بازدید : 589
روابط عمومي
بازدید : 1197
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2997
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 3785
مطالعات خانواده
بازدید : 387
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 1496
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2200
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1900
فقه و حقوق
بازدید : 3625
فلسفه
بازدید : 2395
جغرافيا
بازدید : 1877
مردم شناسي
بازدید : 346
تاريخ
بازدید : 2450
باستان شناسي
بازدید : 520
علوم قضايي
بازدید : 4449
آموزش ابتدايي
بازدید : 11413
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 6179
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 204
علوم قرآني
بازدید : 623
ايران شناسي
بازدید : 146
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 384
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 201
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 229
کارداني حسابداري
بازدید : 279