برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 89022
مهندسي مکانيک
بازدید : 68378
مهندسي عمران
بازدید : 50316
مهندسي معماري
بازدید : 49152
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 140495
مهندسي صنايع
بازدید : 48967
مهندسي شيمي
بازدید : 39184
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 76566
مهندسي پزشکي
بازدید : 76566
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 11974
مهندسي نفت
بازدید : 34060
معماري داخلي
بازدید : 13967
مهندسي شهرسازي
بازدید : 12241
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 8176
مهندسي پليمر
بازدید : 13209
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 20979
مهندسي هوافضا
بازدید : 47305
مهندسي نساجي
بازدید : 4702
مهندسي معدن
بازدید : 8038
علوم کامپيوتر
بازدید : 30607
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 9196
مهندسي راه آهن
بازدید : 2539
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 945
مهندسي راه آهن
بازدید : 1935
مهندسي دريا
بازدید : 11990
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1825
علوم مهندسي
بازدید : 3623
مهندسي انرژي
بازدید : 11829
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 4014
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3406
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1798
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2992
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1717
فيزيك مهندسي
بازدید : 5814
فيزيک
بازدید : 35987
رياضيات و کاربردها
بازدید : 19278
رياضي
بازدید : 12545
شيمي
بازدید : 11120
آمار
بازدید : 4368
ايمني صنعتي
بازدید : 2486
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1613
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1886
روان‌شناسي
بازدید : 18226
آموزش ابتدايي
بازدید : 19578
مديريت
بازدید : 15414
حسابداري
بازدید : 19238
اقتصاد
بازدید : 9923
کاردان فني برق
بازدید : 1250
کاردان فني عمران
بازدید : 1114
کارداني نقشه برداري
بازدید : 1125
کاردان فني صنايع
بازدید : 897
کاردان فني معدن
بازدید : 1311
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 454137
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 196466
داروسازي- دکتري
بازدید : 183422
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 33067
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 50165
فيزيوتراپي
بازدید : 147174
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 34179
زيست شناسي
بازدید : 21902
آموزش زيست شناسي
بازدید : 21100
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 28997
بينايي سنجي
بازدید : 60976
شنوايي شناسي
بازدید : 18877
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 45551
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 5194
هوشبري
بازدید : 72136
پرستاري
بازدید : 178318
مامايي
بازدید : 50892
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 16446
اتاق عمل
بازدید : 55123
گفتار درماني
بازدید : 15718
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4721
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 4066
ميكروبيولوژي
بازدید : 23404
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2193
علوم تغذيه
بازدید : 28700
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4333
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1558
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 3671
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1387
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 919
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 1801
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1502
گياه پزشكي
بازدید : 9400
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 789
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 3169
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 986
مهندسي طبيعت
بازدید : 1327
شيمي
بازدید : 26674
شيمي
بازدید : 6658
زمين شناسي
بازدید : 5043
اعضاي مصنوعي
بازدید : 8289
کاردرماني
بازدید : 16697
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 14901
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2144
بازرسي گوشت
بازدید : 2803
علوم دامي
بازدید : 2714
اقيانوس شناسي
بازدید : 2590
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1271
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1438
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3589
روان‌شناسي
بازدید : 38872
حسابداري
بازدید : 13405
حقوق
بازدید : 13488
مديريت
بازدید : 7041
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1229
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 935
اقتصاد
بازدید : 14396
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2389
هتلداري
بازدید : 4742
آموزش ابتدايي
بازدید : 29635
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1642
معارف اسلامي
بازدید : 936
علوم ورزشي
بازدید : 7646
علوم قرآني
بازدید : 1409
فقه و حقوق
بازدید : 1980
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2287
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 15987
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3261
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1551
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3658
کارداني حسابداري
بازدید : 1438
کارداني هتلداري
بازدید : 2370
آمار
بازدید : 1418
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 2321
سایر رشته ها
بازدید : 26982
انسانی
حقوق
بازدید : 81417
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 3031
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 10286
حسابداري
بازدید : 14779
مديريت
بازدید : 17256
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 4252
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1161
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 6543
روان‌شناسي
بازدید : 47900
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 10287
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 9783
زبان شناسي
بازدید : 2870
علوم سياسي
بازدید : 12160
علوم تربيتي
بازدید : 19681
اقتصاد
بازدید : 10426
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2731
جامعه شناسي
بازدید : 10603
روزنامه نگاري
بازدید : 3505
روابط عمومي
بازدید : 2434
مددکاري اجتماعي
بازدید : 6739
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 10953
مطالعات خانواده
بازدید : 1048
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 4930
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4827
فقه و حقوق
بازدید : 5677
فلسفه
بازدید : 8028
جغرافيا
بازدید : 5256
مردم شناسي
بازدید : 1325
تاريخ
بازدید : 5993
باستان شناسي
بازدید : 4145
علوم قضايي
بازدید : 15472
آموزش ابتدايي
بازدید : 30616
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 13423
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 615
علوم قرآني
بازدید : 3526
ايران شناسي
بازدید : 724
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 851
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 1126
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 1530