برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 45233
مهندسي مکانيک
بازدید : 36573
مهندسي عمران
بازدید : 29514
مهندسي معماري
بازدید : 25517
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 75094
مهندسي صنايع
بازدید : 43521
مهندسي شيمي
بازدید : 20200
مهندسي پزشکي
بازدید : 34053
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 6884
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 7069
مهندسي نفت
بازدید : 19460
معماري داخلي
بازدید : 9138
مهندسي شهرسازي
بازدید : 8875
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 5780
مهندسي پليمر
بازدید : 8667
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 14760
مهندسي هوافضا
بازدید : 22739
مهندسي نساجي
بازدید : 2589
مهندسي معدن
بازدید : 5880
علوم کامپيوتر
بازدید : 16348
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 5871
مهندسي ايمني
بازدید : 1381
مهندسي راه آهن
بازدید : 1472
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 448
مهندسي راه آهن
بازدید : 1001
مهندسي دريا
بازدید : 6653
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 908
علوم مهندسي
بازدید : 1833
مهندسي انرژي
بازدید : 6955
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1578
علوم و مهندسي آب
بازدید : 2033
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 579
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1261
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 842
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1935
فيزيك مهندسي
بازدید : 3422
فيزيک
بازدید : 14487
رياضيات و کاربردها
بازدید : 9126
رياضي
بازدید : 6574
شيمي
بازدید : 6313
آمار
بازدید : 2425
ايمني صنعتي
بازدید : 782
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 792
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 614
روان‌شناسي
بازدید : 8881
آموزش ابتدايي
بازدید : 7089
مديريت
بازدید : 10943
حسابداري
بازدید : 15263
فقه و حقوق
بازدید : 1686
اقتصاد
بازدید : 6646
کاردان فني برق
بازدید : 417
کاردان فني عمران
بازدید : 517
کارداني نقشه برداري
بازدید : 443
کارداني معماري
بازدید : 640
کاردان فني معدن
بازدید : 280
کارداني کشاورزي
بازدید : 627
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 217553
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 84274
داروسازي- دکتري
بازدید : 80685
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 16040
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 26123
فيزيوتراپي
بازدید : 87127
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 22731
زيست شناسي
بازدید : 13235
آموزش زيست شناسي
بازدید : 11005
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 19708
بينايي سنجي
بازدید : 31498
شنوايي شناسي
بازدید : 15795
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 30845
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9177
هوشبري
بازدید : 53101
پرستاري
بازدید : 101028
مامايي
بازدید : 26681
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 13119
اتاق عمل
بازدید : 31484
گفتار درماني
بازدید : 10983
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 4091
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 2735
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 1660
ميكروبيولوژي
بازدید : 17253
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 1096
علوم تغذيه
بازدید : 18397
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2400
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 768
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 2036
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 590
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 396
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 905
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1211
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1566
گياه پزشكي
بازدید : 3620
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 278
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 1357
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 371
مهندسي طبيعت
بازدید : 740
شيمي
بازدید : 12932
زمين شناسي
بازدید : 2309
اعضاي مصنوعي
بازدید : 9874
کاردرماني
بازدید : 10672
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 10274
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1268
بازرسي گوشت
بازدید : 1426
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 653
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 738
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 8244
روان‌شناسي
بازدید : 25980
حسابداري
بازدید : 10640
مديريت
بازدید : 3052
جهانگردي
بازدید : 1561
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 940
اقتصاد
بازدید : 2800
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1162
هتلداري
بازدید : 1999
آموزش ابتدايي
بازدید : 15528
معارف اسلامي
بازدید : 499
علوم ورزشي
بازدید : 2382
علوم قرآني
بازدید : 805
فقه و حقوق
بازدید : 1415
فلسفه
بازدید : 772
کارداني بهداشت حرفه اي
بازدید : 759
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 13066
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 219
کارداني دامپزشکي
بازدید : 1750
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 512
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1080
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3148
انسانی
حقوق
بازدید : 45006
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 1771
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 6344
حسابداري
بازدید : 8599
مديريت
بازدید : 10812
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 1422
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 457
علوم اجتماعي
بازدید : 7113
روان‌شناسي
بازدید : 26122
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4555
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 4673
زبان شناسي
بازدید : 1580
علوم سياسي
بازدید : 4904
علوم تربيتي
بازدید : 10493
اقتصاد اسلامي
بازدید : 301
اقتصاد
بازدید : 6669
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1670
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 579
جامعه شناسي
بازدید : 3247
جهانگردي
بازدید : 2302
هتلداري
بازدید : 2790
روزنامه نگاري
بازدید : 880
روابط عمومي
بازدید : 1428
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3643
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4576
مطالعات خانواده
بازدید : 503
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 1861
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2788
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2447
فقه و حقوق
بازدید : 4269
فلسفه
بازدید : 3431
جغرافيا
بازدید : 2337
مردم شناسي
بازدید : 490
تاريخ
بازدید : 3173
باستان شناسي
بازدید : 817
علوم قضايي
بازدید : 6382
آموزش ابتدايي
بازدید : 14755
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 8054
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 283
علوم قرآني
بازدید : 916
ايران شناسي
بازدید : 227
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 478
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 346
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 421
کارداني حسابداري
بازدید : 447