برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 120340
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 108261
مهندسي مکانيک
بازدید : 104232
مهندسي عمران
بازدید : 93972
مهندسي پزشکي
بازدید : 90412
مهندسي معماري
بازدید : 78939
مهندسي نفت
بازدید : 65236
مهندسي صنايع
بازدید : 64705
مهندسي شيمي
بازدید : 63593
مهندسي هوافضا
بازدید : 59107
حسابداري
بازدید : 32360
فيزيک
بازدید : 28602
معماري داخلي
بازدید : 27214
روان‌شناسي
بازدید : 23645
مديريت
بازدید : 23071
مهندسي پليمر
بازدید : 22319
مهندسي مواد
بازدید : 22057
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 21277
مهندسي شهرسازي
بازدید : 20866
علوم کامپيوتر
بازدید : 19081
مديريت
بازدید : 15806
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 15800
مهندسي دريا
بازدید : 15133
رياضي
بازدید : 14323
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 14144
مکاترونيک
بازدید : 13940
شيمي
بازدید : 12387
رياضيات و کاربردها
بازدید : 11488
مهندسي خودرو
بازدید : 11340
علوم اقتصادي
بازدید : 11313
مهندسي کشتي
بازدید : 9700
مهندسي معدن
بازدید : 8040
فيزيك مهندسي
بازدید : 7860
علوم ورزشي
بازدید : 7409
مهندسي انرژي
بازدید : 7322
مهندسي نساجي
بازدید : 6775
علوم قضايي
بازدید : 6729
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 6444
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 5271
علوم و مهندسي آب
بازدید : 4780
مهندسي راه آهن
بازدید : 4597
آمار
بازدید : 4541
مهندسي کشاورزي
بازدید : 4510
مهندسي ايمني
بازدید : 3760
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 3639
علوم مهندسي
بازدید : 3491
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 3403
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 3270
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2853
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2822
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2613
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2416
کارداني معماري
بازدید : 2308
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 2307
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1878
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1718
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1431
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1393
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1328
علوم قرآن
بازدید : 1238
کاردان فني عمران
بازدید : 1236
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1197
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1164
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 1159
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 1126
کاردان فني مکانيک
بازدید : 1119
کاردان فني برق
بازدید : 1115
علوم حديث
بازدید : 1104
کاردان فني صنايع
بازدید : 1051
کارداني آمار
بازدید : 1050
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 1049
علوم اسلامي
بازدید : 1049
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 1048
کارداني کشاورزي
بازدید : 1048
کاردان فني معدن
بازدید : 1048
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 510748
پرستاري
بازدید : 333580
داروسازي- دکتري
بازدید : 252815
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 247320
فيزيوتراپي
بازدید : 230592
هوشبري
بازدید : 117151
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 102695
بينايي سنجي
بازدید : 93934
اتاق عمل
بازدید : 93901
مامايي
بازدید : 78315
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 71094
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 57081
روان‌شناسي
بازدید : 55742
دبيري زيست شناسي
بازدید : 55473
علوم تغذيه
بازدید : 52590
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 52159
شيمي
بازدید : 33942
شنوايي شناسي
بازدید : 32528
کاردرماني
بازدید : 26888
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 25946
اعضاي مصنوعي
بازدید : 24765
گفتار درماني
بازدید : 21855
زيست شناسي
بازدید : 18993
حسابداري
بازدید : 16828
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 15981
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 14959
مديريت
بازدید : 14952
علوم تربيتي
بازدید : 13930
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 12498
فقه و حقوق
بازدید : 12076
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 11724
مربيگري ورزشي
بازدید : 8437
زمين شناسي
بازدید : 7925
مهندسي کشاورزي
بازدید : 7378
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 7366
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 6995
علوم ورزشي
بازدید : 6458
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 5705
علوم اقتصادي
بازدید : 5380
کارداني دامپزشکي
بازدید : 5245
کارداني تربيت بدني
بازدید : 5053
بازرسي گوشت
بازدید : 4852
کارداني امور بانکي
بازدید : 3936
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3666
اقيانوس شناسي
بازدید : 3652
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 3558
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3323
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 3185
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 3048
شيعه شناسي
بازدید : 2990
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2970
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 2782
کارداني حسابداري
بازدید : 2596
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 2488
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 2424
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 2414
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 2368
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2259
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 2248
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 2205
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 2079
کارداني مديريت
بازدید : 1959
کارداني امور بيمه
بازدید : 1816
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1708
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1587
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1556
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1472
علوم قرآن
بازدید : 1317
معارف اسلامي
بازدید : 1252
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1248
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1246
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 1240
معارف قرآن مجيد
بازدید : 1235
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 1235
اقتصاد اسلامي
بازدید : 1235
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1234
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1234
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 1234
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1233
علوم حديث
بازدید : 1233
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 1232
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 1231
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1231
علوم اسلامي
بازدید : 1231
انسانی
حقوق
بازدید : 74398
روان‌شناسي
بازدید : 40857
مديريت
بازدید : 29211
علوم تربيتي
بازدید : 16125
علوم قضايي
بازدید : 14542
علوم سياسي
بازدید : 13007
حسابداري
بازدید : 12371
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 9555
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 9334
علوم اقتصادي
بازدید : 7757
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 7655
علوم اجتماعي
بازدید : 6588
علوم ورزشي
بازدید : 6536
فقه و حقوق
بازدید : 6517
فلسفه
بازدید : 6066
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 5541
تاريخ
بازدید : 4587
مديريت هتلداري
بازدید : 4300
کارداني امور بانکي
بازدید : 4118
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3955
مددکاري اجتماعي
بازدید : 3411
ژئومورفولوژي
بازدید : 3333
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 3156
جغرافيا
بازدید : 3098
روزنامه نگاري
بازدید : 2935
باستان شناسي
بازدید : 2859
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2450
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2109
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2058
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 2009
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1938
ادبيات داستاني
بازدید : 1274
علوم قرآني
بازدید : 1209
كارتوگرافي
بازدید : 1156
روابط عمومي
بازدید : 1146
آب و هوا شناسي
بازدید : 1144
زبان شناسي
بازدید : 1129
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 1078
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1072
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 1069
مطالعات خانواده
بازدید : 987
اقتصاد اسلامي
بازدید : 885
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 873
کارداني مديريت
بازدید : 826
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 763
علوم حديث
بازدید : 688
علوم قرآني
بازدید : 677
علوم اسلامي
بازدید : 676
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 676