برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 92665
مهندسي مکانيک
بازدید : 78178
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 77284
مهندسي عمران
بازدید : 70207
مهندسي پزشکي
بازدید : 66410
مهندسي معماري
بازدید : 56676
مهندسي شيمي
بازدید : 50063
مهندسي صنايع
بازدید : 48607
مهندسي نفت
بازدید : 48102
مهندسي هوافضا
بازدید : 42079
حسابداري
بازدید : 23087
فيزيک
بازدید : 20984
معماري داخلي
بازدید : 19345
مهندسي پليمر
بازدید : 17337
مديريت
بازدید : 17192
مهندسي مواد
بازدید : 16777
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 16308
مهندسي شهرسازي
بازدید : 16001
روان‌شناسي
بازدید : 15018
علوم کامپيوتر
بازدید : 14067
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 12359
مديريت
بازدید : 11594
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 10817
مکاترونيک
بازدید : 10153
مهندسي دريا
بازدید : 10150
رياضي
بازدید : 9695
شيمي
بازدید : 8977
رياضيات و کاربردها
بازدید : 8512
مهندسي خودرو
بازدید : 8106
علوم اقتصادي
بازدید : 7972
مهندسي کشتي
بازدید : 7413
مهندسي معدن
بازدید : 5848
فيزيك مهندسي
بازدید : 5817
مهندسي انرژي
بازدید : 5356
علوم ورزشي
بازدید : 5031
علوم قضايي
بازدید : 4895
مهندسي نساجي
بازدید : 4840
کارداني آموزش و پرورش
بازدید : 4460
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 3792
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3534
مهندسي راه آهن
بازدید : 3472
آمار
بازدید : 3447
مهندسي کشاورزي
بازدید : 3324
مهندسي ايمني
بازدید : 2824
مهندسي مديريت پروژه
بازدید : 2790
علوم مهندسي
بازدید : 2635
مهندسي مديريت اجرايي
بازدید : 2578
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2385
فقه و حقوق اسلامي
بازدید : 2003
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 1927
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1895
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1749
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1732
کارداني معماري
بازدید : 1617
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1362
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1293
مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها
بازدید : 1166
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1029
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 966
کاردان فني عمران
بازدید : 942
علوم قرآن
بازدید : 905
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 888
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 878
کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر
بازدید : 847
علوم حديث
بازدید : 829
کاردان فني برق
بازدید : 818
کاردان فني مکانيک
بازدید : 816
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 816
کارداني کشاورزي
بازدید : 801
کارداني آمار
بازدید : 795
کارداني فرآوري مواد معدني
بازدید : 795
کاردان فني صنايع
بازدید : 795
علوم اسلامي
بازدید : 795
کاردان فني معدن
بازدید : 793
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 793
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 377357
پرستاري
بازدید : 239855
داروسازي- دکتري
بازدید : 180549
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 178127
فيزيوتراپي
بازدید : 164903
هوشبري
بازدید : 86308
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 78593
بينايي سنجي
بازدید : 69333
اتاق عمل
بازدید : 68554
مامايي
بازدید : 56904
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 53559
روان‌شناسي
بازدید : 41122
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 41087
دبيري زيست شناسي
بازدید : 39878
علوم تغذيه
بازدید : 39481
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 38114
شنوايي شناسي
بازدید : 25190
شيمي
بازدید : 23972
کاردرماني
بازدید : 21846
اعضاي مصنوعي
بازدید : 20758
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 20427
گفتار درماني
بازدید : 16929
زيست شناسي
بازدید : 15353
حسابداري
بازدید : 13145
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 12195
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 11485
مديريت
بازدید : 11477
علوم تربيتي
بازدید : 10143
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 10116
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9535
فقه و حقوق
بازدید : 8947
مربيگري ورزشي
بازدید : 5747
زمين شناسي
بازدید : 5453
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 5354
مهندسي کشاورزي
بازدید : 4995
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 4939
علوم ورزشي
بازدید : 4517
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4039
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3824
علوم اقتصادي
بازدید : 3788
بازرسي گوشت
بازدید : 3709
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3420
کارداني امور بانکي
بازدید : 2905
اقيانوس شناسي
بازدید : 2720
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 2693
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2498
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2484
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2370
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 2303
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2287
شيعه شناسي
بازدید : 2157
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1994
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1976
کارداني علمي کاربردي امور اراضي
بازدید : 1817
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1731
کارداني حسابداري
بازدید : 1673
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1651
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1554
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1540
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 1518
مهندسي کشاورزي-علوم دامي
بازدید : 1459
کارداني مديريت
بازدید : 1423
کارداني امور بيمه
بازدید : 1330
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1246
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1180
کارداني صنعت جهانگردي
بازدید : 1151
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 1085
علوم قرآن
بازدید : 958
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 954
مهندسي کشاورزي-ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 950
معارف قرآن مجيد
بازدید : 906
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 904
معارف اسلامي
بازدید : 903
علوم حديث
بازدید : 902
علوم اسلامي
بازدید : 901
اقتصاد اسلامي
بازدید : 899
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 899
کارداني منابع طبيعي
بازدید : 899
مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع چوب و کاغذ
بازدید : 899
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 899
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 898
کارداني تکنولوژي محيط زيست
بازدید : 898
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي و باغي
بازدید : 897
کارداني امور مالي و مالياتي
بازدید : 897
انسانی
حقوق
بازدید : 52441
روان‌شناسي
بازدید : 29902
مديريت
بازدید : 17637
علوم تربيتي
بازدید : 11533
علوم قضايي
بازدید : 9437
علوم سياسي
بازدید : 9235
حسابداري
بازدید : 9167
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 6501
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 5983
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 5888
علوم اقتصادي
بازدید : 5180
فقه و حقوق
بازدید : 4930
علوم اجتماعي
بازدید : 4678
علوم ورزشي
بازدید : 4511
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 4113
فلسفه
بازدید : 4074
تاريخ
بازدید : 3322
کارداني امور بانکي
بازدید : 2938
مديريت هتلداري
بازدید : 2822
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 2523
ژئومورفولوژي
بازدید : 2461
جغرافيا
بازدید : 2204
مددکاري اجتماعي
بازدید : 2148
باستان شناسي
بازدید : 2097
تربيت معلم قرآن مجيد
بازدید : 2085
روزنامه نگاري
بازدید : 1862
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1624
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1566
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1488
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1475
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 1403
آب و هوا شناسي
بازدید : 846
ادبيات داستاني
بازدید : 839
كارتوگرافي
بازدید : 836
زبان شناسي
بازدید : 808
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 795
روابط عمومي
بازدید : 773
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 770
مطالعات خانواده
بازدید : 699
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 684
اقتصاد اسلامي
بازدید : 620
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 597
کارداني مديريت
بازدید : 597
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 561
علوم قرآني
بازدید : 541
تفسير قرآن مجيد
بازدید : 466
علوم قرآني
بازدید : 465
علوم اسلامي
بازدید : 464
علوم حديث
بازدید : 463