برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 13
مهندسي مکانيک
بازدید : 3
مهندسي عمران
بازدید : 7
مهندسي معماري
بازدید : 2
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 6
مهندسي صنايع
بازدید : 11
مهندسي شيمي
بازدید : 4
مهندسي پزشکي
بازدید : 6
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 7
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4
مهندسي نفت
بازدید : 5
معماري داخلي
بازدید : 1
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1
مهندسي پليمر
بازدید : 1
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 2
مهندسي هوافضا
بازدید : 3
مهندسي نساجي
بازدید : 3
مهندسي معدن
بازدید : 0
علوم کامپيوتر
بازدید : 2
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 0
مهندسي ايمني
بازدید : 1
مهندسي راه آهن
بازدید : 1
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 0
مهندسي راه آهن
بازدید : 0
مهندسي دريا
بازدید : 0
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 0
علوم مهندسي
بازدید : 0
مهندسي انرژي
بازدید : 1
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 0
علوم و مهندسي آب
بازدید : 1
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 0
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 0
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 2
فيزيك مهندسي
بازدید : 0
فيزيک
بازدید : 1
رياضيات و کاربردها
بازدید : 0
رياضي
بازدید : 1
شيمي
بازدید : 1
آمار
بازدید : 1
ايمني صنعتي
بازدید : 0
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 0
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1
روان‌شناسي
بازدید : 0
آموزش ابتدايي
بازدید : 3
مديريت
بازدید : 0
حسابداري
بازدید : 3
فقه و حقوق
بازدید : 0
اقتصاد
بازدید : 0
کاردان فني برق
بازدید : 1
کاردان فني عمران
بازدید : 1
کارداني نقشه برداري
بازدید : 0
کارداني معماري
بازدید : 2
کاردان فني معدن
بازدید : 0
کارداني کشاورزي
بازدید : 0
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 45
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 14
داروسازي- دکتري
بازدید : 30
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 1
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 6
فيزيوتراپي
بازدید : 15
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 6
زيست شناسي
بازدید : 1
آموزش زيست شناسي
بازدید : 3
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 1
بينايي سنجي
بازدید : 11
شنوايي شناسي
بازدید : 10
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 2
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 9
هوشبري
بازدید : 37
پرستاري
بازدید : 20
مامايي
بازدید : 5
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 16
اتاق عمل
بازدید : 8
گفتار درماني
بازدید : 10
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 2
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 2
ميكروبيولوژي
بازدید : 6
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 1
علوم تغذيه
بازدید : 2
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 0
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 1
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 0
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 0
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 2
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1
مهندسي علوم دامي
بازدید : 1
گياه پزشكي
بازدید : 0
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 0
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 2
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 0
مهندسي طبيعت
بازدید : 1
شيمي
بازدید : 4
زمين شناسي
بازدید : 1
اعضاي مصنوعي
بازدید : 2
کاردرماني
بازدید : 1
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 1
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 4
بازرسي گوشت
بازدید : 1
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 0
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 0
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1
روان‌شناسي
بازدید : 6
حسابداري
بازدید : 0
مديريت
بازدید : 1
جهانگردي
بازدید : 2
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 0
اقتصاد
بازدید : 0
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 0
هتلداري
بازدید : 2
آموزش ابتدايي
بازدید : 2
معارف اسلامي
بازدید : 0
علوم ورزشي
بازدید : 3
علوم قرآني
بازدید : 0
فقه و حقوق
بازدید : 1
فلسفه
بازدید : 2
کارداني بهداشت حرفه اي
بازدید : 1
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 3
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 0
کارداني دامپزشکي
بازدید : 0
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 0
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1
کارداني تربيت بدني
بازدید : 2
انسانی
حقوق
بازدید : 10
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 0
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 3
حسابداري
بازدید : 0
مديريت
بازدید : 1
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 0
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 0
علوم اجتماعي
بازدید : 5
روان‌شناسي
بازدید : 1
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1
زبان شناسي
بازدید : 3
علوم سياسي
بازدید : 0
علوم تربيتي
بازدید : 3
اقتصاد اسلامي
بازدید : 0
اقتصاد
بازدید : 1
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 0
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 0
جامعه شناسي
بازدید : 0
جهانگردي
بازدید : 0
هتلداري
بازدید : 4
روزنامه نگاري
بازدید : 0
روابط عمومي
بازدید : 0
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 0
مطالعات خانواده
بازدید : 0
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 1
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 2
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1
فقه و حقوق
بازدید : 0
فلسفه
بازدید : 2
جغرافيا
بازدید : 1
مردم شناسي
بازدید : 0
تاريخ
بازدید : 1
باستان شناسي
بازدید : 0
علوم قضايي
بازدید : 1
آموزش ابتدايي
بازدید : 2
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 2
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 0
علوم قرآني
بازدید : 1
ايران شناسي
بازدید : 0
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 0
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 0
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 0
کارداني حسابداري
بازدید : 0