برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي برق
بازدید : 77167
مهندسي مکانيک
بازدید : 59402
مهندسي عمران
بازدید : 43221
مهندسي معماري
بازدید : 40936
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 118463
مهندسي صنايع
بازدید : 43202
مهندسي شيمي
بازدید : 33609
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 64650
مهندسي پزشکي
بازدید : 64650
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 10232
مهندسي نفت
بازدید : 28581
معماري داخلي
بازدید : 12181
مهندسي شهرسازي
بازدید : 10709
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 7203
مهندسي پليمر
بازدید : 11736
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 18204
مهندسي هوافضا
بازدید : 38864
مهندسي نساجي
بازدید : 4127
مهندسي معدن
بازدید : 6837
علوم کامپيوتر
بازدید : 26452
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 8090
مهندسي راه آهن
بازدید : 2233
مهندسي بهره برداري راه آهن
بازدید : 844
مهندسي راه آهن
بازدید : 1699
مهندسي دريا
بازدید : 9872
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1611
علوم مهندسي
بازدید : 3239
مهندسي انرژي
بازدید : 10154
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 3547
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3039
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 1522
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 2581
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1570
فيزيك مهندسي
بازدید : 5105
فيزيک
بازدید : 29932
رياضيات و کاربردها
بازدید : 16240
رياضي
بازدید : 10604
شيمي
بازدید : 9583
آمار
بازدید : 3755
ايمني صنعتي
بازدید : 2199
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 1419
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 1565
روان‌شناسي
بازدید : 15255
آموزش ابتدايي
بازدید : 16421
مديريت
بازدید : 13325
حسابداري
بازدید : 16709
اقتصاد
بازدید : 8426
کاردان فني برق
بازدید : 1057
کاردان فني عمران
بازدید : 967
کارداني نقشه برداري
بازدید : 1027
کاردان فني صنايع
بازدید : 804
کاردان فني معدن
بازدید : 1155
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 380931
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 161654
داروسازي- دکتري
بازدید : 154923
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 28736
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 42033
فيزيوتراپي
بازدید : 124411
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 28939
زيست شناسي
بازدید : 18774
آموزش زيست شناسي
بازدید : 18290
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 25420
بينايي سنجي
بازدید : 52589
شنوايي شناسي
بازدید : 17000
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 39999
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 4696
هوشبري
بازدید : 63016
پرستاري
بازدید : 147873
مامايي
بازدید : 43388
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 14759
اتاق عمل
بازدید : 46957
گفتار درماني
بازدید : 13889
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 4276
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3560
ميكروبيولوژي
بازدید : 20421
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 1924
علوم تغذيه
بازدید : 25064
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 3870
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 1359
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 3148
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1088
علوم و مهندسي جنگل
بازدید : 770
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 1529
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 1281
گياه پزشكي
بازدید : 8406
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 666
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 2787
مهندسي صنايع چوب و فرآررده هاي سلولزي
بازدید : 847
مهندسي طبيعت
بازدید : 1178
شيمي
بازدید : 23093
شيمي
بازدید : 6001
زمين شناسي
بازدید : 4276
اعضاي مصنوعي
بازدید : 7546
کاردرماني
بازدید : 14856
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 13054
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 1895
بازرسي گوشت
بازدید : 2472
علوم دامي
بازدید : 2230
اقيانوس شناسي
بازدید : 2273
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1060
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1244
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 3251
روان‌شناسي
بازدید : 34236
حسابداري
بازدید : 11899
حقوق
بازدید : 11565
مديريت
بازدید : 5917
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 1051
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 794
اقتصاد
بازدید : 11951
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 2126
هتلداري
بازدید : 4053
آموزش ابتدايي
بازدید : 26312
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1383
معارف اسلامي
بازدید : 804
علوم ورزشي
بازدید : 6365
علوم قرآني
بازدید : 1240
فقه و حقوق
بازدید : 1749
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1989
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 14177
کارداني دامپزشکي
بازدید : 2890
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1366
کارداني تربيت بدني
بازدید : 3229
کارداني حسابداري
بازدید : 1278
کارداني هتلداري
بازدید : 2127
آمار
بازدید : 1277
رایضیات و کاربرد ها
بازدید : 2042
سایر رشته ها
بازدید : 23587
انسانی
حقوق
بازدید : 66590
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 2561
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 8556
حسابداري
بازدید : 12813
مديريت
بازدید : 14753
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 3418
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 968
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 5549
روان‌شناسي
بازدید : 39496
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 8153
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 8314
زبان شناسي
بازدید : 2236
علوم سياسي
بازدید : 9631
علوم تربيتي
بازدید : 16943
اقتصاد
بازدید : 9053
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 2270
جامعه شناسي
بازدید : 8591
روزنامه نگاري
بازدید : 2823
روابط عمومي
بازدید : 1985
مددکاري اجتماعي
بازدید : 5562
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 9025
مطالعات خانواده
بازدید : 883
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 4000
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 3917
فقه و حقوق
بازدید : 4870
فلسفه
بازدید : 6224
جغرافيا
بازدید : 4325
مردم شناسي
بازدید : 1096
تاريخ
بازدید : 4918
باستان شناسي
بازدید : 3266
علوم قضايي
بازدید : 12388
آموزش ابتدايي
بازدید : 25941
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 11119
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 544
علوم قرآني
بازدید : 2890
ايران شناسي
بازدید : 600
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 732
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 923
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 1286