برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 111823
مهندسي مکانيک
بازدید : 76063
مهندسي برق
بازدید : 63533
مهندسي عمران
بازدید : 60770
مهندسي صنايع
بازدید : 53340
مهندسي پزشکي
بازدید : 52902
مهندسي معماري
بازدید : 51568
مهندسي نفت
بازدید : 42492
مهندسي شيمي
بازدید : 37098
مهندسي هوافضا
بازدید : 36479
مهندسي مواد و متالور‍ژي
بازدید : 23171
علوم کامپيوتر
بازدید : 22900
فيزيک
بازدید : 22434
مديريت
بازدید : 21805
حسابداري
بازدید : 19136
معماري داخلي
بازدید : 18855
روان‌شناسي
بازدید : 14759
مهندسي شهرسازي
بازدید : 14709
مهندسي پليمر
بازدید : 14511
شيمي
بازدید : 12707
رياضيات و کاربردها
بازدید : 12181
مهندسي دريا
بازدید : 10537
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 9725
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 9009
مهندسي معدن
بازدید : 8956
مهندسي انرژي
بازدید : 8173
رياضي
بازدید : 8011
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 7959
فيزيك مهندسي
بازدید : 6393
مهندسي نساجي
بازدید : 6233
مهندسي راه آهن
بازدید : 6021
هوانوردي
بازدید : 5853
علوم اقتصادي
بازدید : 5373
آموزش ابتدايي
بازدید : 5221
مهندسي خودرو
بازدید : 4755
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 4606
علوم قضايي
بازدید : 4510
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 4372
علوم و مهندسي آب
بازدید : 3852
آمار
بازدید : 2893
مهندسي ايمني
بازدید : 2628
علوم مهندسي
بازدید : 2418
مهندسي کشاورزي
بازدید : 2319
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 1994
علوم قرآن
بازدید : 1954
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 1943
ايمني صنعتي
بازدید : 1607
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 1432
کارداني معماري
بازدید : 936
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 817
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 791
کاردان فني مکانيک
بازدید : 682
کاردان فني برق
بازدید : 675
کارداني کشاورزي
بازدید : 673
کاردان فني صنايع
بازدید : 670
کاردان فني عمران
بازدید : 670
کاردان فني معدن
بازدید : 669
کاردان فني خط و ابنيه
بازدید : 668
تجربی
پزشکي- دکتري
بازدید : 331962
پرستاري
بازدید : 201895
دندانپزشکي- دکتري
بازدید : 151053
داروسازي- دکتري
بازدید : 139524
فيزيوتراپي
بازدید : 129787
هوشبري
بازدید : 66376
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 59197
اتاق عمل
بازدید : 56688
بينايي سنجي
بازدید : 52935
مامايي
بازدید : 47961
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 42467
دامپزشکي- دکتري
بازدید : 38293
روان‌شناسي
بازدید : 37265
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 35329
دبيري شيمي
بازدید : 26351
علوم تغذيه
بازدید : 26077
کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 20880
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 20855
شنوايي شناسي
بازدید : 19425
اعضاي مصنوعي
بازدید : 19017
شيمي
بازدید : 16664
کارشناسي بهداشت عمومي
بازدید : 16347
زيست شناسي
بازدید : 15975
گفتار درماني
بازدید : 14682
مهندسي بهداشت حرفه اي
بازدید : 14318
حسابداري
بازدید : 13379
کارشناسي تکنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 12981
کاردرماني
بازدید : 12352
مهندسي گياه پزشکي
بازدید : 10972
آموزش ابتدايي
بازدید : 10710
مهندسي توليدات گياهي
بازدید : 8494
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 7255
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 7213
مديريت
بازدید : 6899
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 6116
زمين شناسي
بازدید : 5267
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 4683
کارشناسي فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 4529
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 4042
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 3951
فقه و حقوق
بازدید : 3788
علوم تربيتي
بازدید : 3612
علوم اقتصادي
بازدید : 3276
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 3245
کارداني دامپزشکي
بازدید : 3029
مهندسي علوم دامي
بازدید : 2898
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي
بازدید : 2571
بازرسي گوشت
بازدید : 2335
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 2043
مهندسي کشاورزي
بازدید : 1882
اقيانوس شناسي
بازدید : 1879
کتابداري در شاخه پزشکي
بازدید : 1821
کارداني حسابداري
بازدید : 1801
کارداني شيمي آزمايشگاهي
بازدید : 1801
مهندسي علوم باغباني
بازدید : 1697
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1611
علوم قرآن
بازدید : 1601
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
بازدید : 1600
مهندسي منابع طبيعي-شيلات
بازدید : 1462
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 1280
ترويج و آموزش کشاورزي
بازدید : 1206
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 1140
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و کاغذ
بازدید : 1127
علوم مهندسي زيست محيطي
بازدید : 1111
کارداني علمي، کاربردي توليد و بهره‌برداري گياهان دارويي و معطر
بازدید : 1089
علم اطلاعات ودانش شناسي
بازدید : 1087
مهندسي مرتع و آبخيزداري
بازدید : 1086
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 1085
کارداني توليدات دامي و گياهي
بازدید : 1084
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
بازدید : 1083
انسانی
حقوق
بازدید : 63070
روان‌شناسي
بازدید : 38987
حسابداري
بازدید : 23863
مديريت
بازدید : 14491
دبيري علوم اجتماعي
بازدید : 13936
آموزش و پرورش ابتدايي
بازدید : 13800
علوم تربيتي
بازدید : 13107
علوم سياسي
بازدید : 10795
علوم اقتصادي
بازدید : 10390
علوم قضايي
بازدید : 8518
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 8195
دبيري زبان و ادبيات عرب
بازدید : 6932
فقه و حقوق
بازدید : 6415
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 6248
دبيري الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 5785
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 5061
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
بازدید : 4803
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 4655
مددکاري اجتماعي
بازدید : 4590
فلسفه
بازدید : 4493
باستان شناسي
بازدید : 3934
علوم اجتماعي
بازدید : 3805
مديريت هتلداري
بازدید : 3683
جغرافيا
بازدید : 3288
روزنامه نگاري
بازدید : 3134
تاريخ
بازدید : 3039
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 2424
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1970
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 1768
مردم شناسي
بازدید : 1675
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 1608
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 1472
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1351
کارداني حسابداري
بازدید : 1125
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 1061
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 829
علوم قرآني
بازدید : 825
مطالعات خانواده
بازدید : 798
زبان شناسي
بازدید : 772
رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
بازدید : 755
روابط عمومي
بازدید : 750
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 741
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 651
اقتصاد اسلامي
بازدید : 631
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 591
کارداني مديريت
بازدید : 559
تعاون ورفاه اجتماعي
بازدید : 553