کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 95

کنکور ریاضی 95

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
محمد رضا
فرهنگيان
حامد
دوراني
صالح
احصايي
سعید
شهبازی
اميرحسين
حقيقي
سید احسان
هندی
مهرداد
منتشلو
اميرمحمد
رشتبر
حسین
حدادی
سوسن
احمدنصر
معين
کرماني
مرضیه
همراه
علي
سهيلي
خليل
زماني
ميثم
فرج پور
سجاد
اسماعيلي مهر
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2
72 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3
74 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

سطح دشواری