نمونه سوال امتحانی

نمونه سوال نیم سال دوم
نمونه سوال نیم سال اول
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی