منابع درسی برای آزمون 6 اسفند این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زبان فارسی 3 سوم انسانى

 • مبحث نظام معنایی زبان

 • مبحث ساختمان واژه 2

 • مبحث بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی

 • مبحث دستور تاریخی 1

4 فیلم کوتاه

درس عربی 3 سوم انسانى

 • مبحث بشر الحافی - الحال

 • مبحث فتح القلوب - التمییز

2 فیلم بلند 4 فیلم 3 دقیقه ای 20 خلاصه درس

درس آرایه‌های ادبی سوم انسانى

 • مبحث بیان

 • مبحث بدیع، آرایه‌های لفظی

4 فیلم بلند 7 فیلم کوتاه 3 فیلم 3 دقیقه ای 15 خلاصه درس

درس ریاضی سوم انسانى

 • مبحث معادله و تابع‌های درجه‌ی دوم

8 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 4 فیلم 3 دقیقه ای 50 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر

6 فیلم بلند

درس تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ادبیات ایران

2 فیلم بلند

درس روان شناسی سوم انسانى

 • مبحث فرایندهای شناختی

1 فیلم بلند 3 فیلم کوتاه 25 فیلم 3 دقیقه ای 12 خلاصه درس

درس جامعه‌شناسی 2 سوم انسانى

 • مبحث هویت و فرهنگ

2 فیلم بلند 2 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای 2 سوم انسانى

 • مبحث زندگی در نواحی قطبی

2 فیلم بلند 3 فیلم 3 دقیقه ای

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث احیای ارزش‌های راستین

 • مبحث خورشید پنهان

2 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث The Olympic Games

3 فیلم بلند 7 فیلم کوتاه 16 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
علی اکبر افرازی علی اکبر افرازی
معلوم و مجهول از انگلیسی 3 سوم دبیرستان
امروز ساعت 17:00
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
نفرات برتر در آزمون15 بهمن 1395