منابع درسی برای آزمون 22 اردیبهشت این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زبان فارسی 3 سوم انسانى

 • مبحث نظام معنایی زبان

 • مبحث ساختمان واژه 2

 • مبحث بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی

 • مبحث دستور تاریخی 1

 • مبحث طنزپردازی

 • مبحث دستور تاریخی 2

 • مبحث دستور خط فارسی 3

 • مبحث مرجع شناسی

 • مبحث دستور تاریخی 3

 • مبحث نقش‌های زبان

 • مبحث اسناد و نوشته‌های حقوقی

 • مبحث دستور خط فارسی 4

 • مبحث دستور تاریخی 4

9 فیلم کوتاه

درس عربی 3 سوم انسانى

 • مبحث بشر الحافی - الحال

 • مبحث فتح القلوب - التمییز

 • مبحث یقظة و تحرر - المنادی

 • مبحث سیدة آیات القرآن - المستثنی

 • مبحث الناسک و الشیطان - اسالیب الجمله

 • مبحث قبسات من الاعجاز العلمی للقرآن - البلاغه 1

 • مبحث الاسلام و التقدم - البلاغه 2

 • مبحث أین الزاد یا مسافر - البلاغه 3

7 فیلم بلند 21 فیلم 3 دقیقه ای 46 خلاصه درس

درس آرایه‌های ادبی سوم انسانى

 • مبحث بیان

 • مبحث بدیع، آرایه‌های لفظی

 • مبحث بدیع، آرایه‌های معنوی

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 13 فیلم 3 دقیقه ای 53 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث استدلال

4 فیلم بلند 11 فیلم کوتاه 22 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس ریاضی سوم انسانى

 • مبحث معادله و تابع‌های درجه‌ی دوم

 • مبحث ترکیبیات

12 فیلم بلند 23 فیلم کوتاه 10 فیلم 3 دقیقه ای 93 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر

15 فیلم بلند

درس تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ادبیات ایران

 • مبحث تاریخ ادبیات جهان

2 فیلم بلند 3 خلاصه درس

درس روان شناسی سوم انسانى

 • مبحث فرایندهای شناختی

 • مبحث سلامت روانی و اختلال روانی

2 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 32 فیلم 3 دقیقه ای 19 خلاصه درس

درس جامعه‌شناسی 2 سوم انسانى

 • مبحث هویت و فرهنگ

 • مبحث قدرت و سیاست

7 فیلم بلند 5 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای 2 سوم انسانى

 • مبحث سکونتگاه‌های شهری و روستایی

 • مبحث نواحی سیاسی

 • مبحث زندگی در نواحی قطبی

 • مبحث نواحی اقتصادی

8 فیلم بلند 3 فیلم 3 دقیقه ای

درس فلسفه سوم انسانى

 • مبحث نخستین فلاسفه بزرگ

2 فیلم بلند 5 فیلم کوتاه 2 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث The Olympic Games

 • مبحث Every Word is a Puzzle

 • مبحث What is a Computer?

7 فیلم بلند 21 فیلم کوتاه 33 فیلم 3 دقیقه ای 34 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون22 اردیبهشت 1396
ارسال نظر
نظر خود را بنویسید ...