منابع درسی برای آزمون 8 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زبان فارسی 3 سوم انسانى

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل - گروه فعلی

 • مبحث نمایش نامه - فیلم نامه

 • مبحث واژه و واژگان در زبان

 • مبحث دستور خط فارسی 1

 • مبحث جمله ساده و اجزای آن

 • مبحث نوشته‌های ادبی 1

 • مبحث گروه اسمی

 • مبحث نوشته‌های ادبی 2

 • مبحث ساختمان واژه 1

 • مبحث دستور خط فارسی 2

15 فیلم کوتاه 15 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم انسانى

 • مبحث الادب فی الخطاب - التذکار 1

 • مبحث الشجاعة فی الحق - التذکار 2

 • مبحث الامثال و الحکم - المثال

 • مبحث الی الفجر - الاجوف

 • مبحث ابتسم للحیاة - الناقص

 • مبحث العسل غذا و شفا - الناقص المزید

 • مبحث من طرایف الحکمة - المفعول المطلق - له

 • مبحث المتنبی و سعدی - التوابع

8 فیلم بلند 6 فیلم 3 دقیقه ای 36 خلاصه درس

درس آرایه‌های ادبی سوم انسانى

 • مبحث مقدمات

 • مبحث قالب‌های شعر فارسی

 • مبحث بیان

11 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 44 فیلم 3 دقیقه ای 10 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث تعاریف

 • مبحث استدلال

12 فیلم بلند 16 فیلم کوتاه 66 فیلم 3 دقیقه ای 13 خلاصه درس

درس ریاضی سوم انسانى

 • مبحث تابع

 • مبحث معادله و تابع‌های درجه‌ی دوم

24 فیلم بلند 32 فیلم کوتاه 134 فیلم 3 دقیقه ای 78 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر

 • مبحث تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر

24 فیلم بلند 95 فیلم 3 دقیقه ای

درس تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ادبیات ایران

8 فیلم بلند

درس روان شناسی سوم انسانى

 • مبحث کلیات

 • مبحث رشد

6 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 108 فیلم 3 دقیقه ای 17 خلاصه درس

درس جامعه‌شناسی 2 سوم انسانى

 • مبحث هویت و فرهنگ

 • مبحث جامعه و فرهنگ

11 فیلم بلند 21 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای 2 سوم انسانى

 • مبحث ناحیه چیست؟

 • مبحث زندگی در نواحی ساحلی

 • مبحث زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

 • مبحث زندگی در نواحی کوهستانی

8 فیلم بلند

درس فلسفه سوم انسانى

 • مبحث معنا و قلمرو فلسفه

 • مبحث نخستین فلاسفه بزرگ

6 فیلم بلند 10 فیلم کوتاه 54 فیلم 3 دقیقه ای 8 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث هدایت الهی

 • مبحث هدایت مستمر

 • مبحث معجزه ای از نوع کتاب

 • مبحث گستره‌ی رسالت پیامبر

 • مبحث تداوم رسالت

 • مبحث وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)

8 فیلم بلند 115 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 86 فیلم 3 دقیقه ای 16 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
رضا میر خانی رضا میر خانی
مرور مباحث دین و زندگی پایه
18:00 1395/10/29
بیژن امجدیان بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از روانشناسی
16:00 1395/11/07
بیژن امجدیان بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از منطق
19:00 1395/11/07