نفرات برتر در آزمون23 تیر 1396
فاطمه  محمد زاده
فرناز  ناصری نسب
زهرا  رمضانی
مبینا  توحیدی
فاطمه  عنقی زاده
فاطمه محمد زاده
تهران
فرناز ناصری نسب
مشهد
زهرا رمضانی
تهران
مبینا توحیدی
اسفراين
فاطمه عنقی زاده
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 تیر 1396