برنامه راهبردی

برنامه راهبردی آزمون - برنامه آزمون کانون بودجه بندی آزمون های قلم چی

برنامه راهبردی آزمون های 98-99 (در طول سال ) بازگشت

كنكوري‌ها

برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام جدید (ریاضی - تجربی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 803791
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام قدیم (ریاضی - تجربی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 191173
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام جدید(اقلیت)

تعداد دانلود : 28419
برنامه راهبردی
زبان فرانسه و آلمانی دوازدهم عمومی (ریاضی- تجربی - انسانی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 6929
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام قدیم(اقلیت)

تعداد دانلود : 8084
برنامه راهبردی
آزمون های تشریحی دوازدهم (ریاضی،تجربی و انسانی)

تعداد دانلود : 9423
برنامه راهبردی
ریاضی نظام جدید (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 209172
برنامه راهبردی
ریاضی نظام قدیم (دروس اختصاصی )

تعداد دانلود : 35401
برنامه راهبردی
تجربی نظام جدید (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 808630
برنامه راهبردی
تجربی نظام قدیم (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 248950
برنامه راهبردی
انسانی نظام جدید (دروس اختصاصی و عمومی)

تعداد دانلود : 225168
برنامه راهبردی
انسانی نظام قدیم (دروس اختصاصی و عمومی)

تعداد دانلود : 55282
برنامه راهبردی
هنر ( دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 26550
برنامه راهبردی
علوم و معارف اسلامی دوازدهم (دروس عمومی و اختصاصی)

تعداد دانلود : 990
برنامه راهبردی
منحصرا زبان

تعداد دانلود : 26345