تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

تابستان آمد.بعضی فقط تفریح می‌کنند،سفر می‌روند و استراحت می‌کنند.به‌نظر شما حدود4ماه سفر،تفریح و استراحت زیاد نیست؟باعث نمی‌شود تمام آنچه طول حدود 9ماه آموخته‌اید را فراموش کنید؟مگر در این 9ماه...

تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟

 

تابستان آمد.بعضی فقط تفریح می‌کنند،سفر می‌روند و استراحت می‌کنند.به‌نظر شما حدود4ماه سفر،تفریح و استراحت زیاد نیست؟باعث نمی‌شود تمام آنچه طول حدود  9ماه آموخته‌اید را فراموش کنید؟مگر در این 9ماه برای اندوخته‌اتان زحمت نکشیدید؟

 

برخی در این تابستان همه‌اش را درس‌می‌خوانند.تکرار تمام 9ماه گذشته را می‌کنند،بدون تفریح و استراحت!به نظرتان درست است؟

 

به نظرتان چه‌قدر از تابستان را درس‌بخوانیم؟چه‌قدر استراحت و تفریح کنیم؟چه‌کار کنیم که آخر تابستان از روز‌هایی که گذشت راضی باشیم؟

یادم هست دوره‌ی دانش‌آموزی ما اولین موضوع انشای سال تحصیلی این بود:"تابستان خود را چگونه گذراندید؟"

خداکند اگر اول مهر خواستید این انشا را بنویسید،دست‌پر و راضی باشید و روزهای گرم و قشنگی برای موضوع انشا داشته‌باشید و اندوخته و آموخته‌های فراوانی برای تعریف!