سطح دشواری کنکور 99 از نظر دانش آموزان

( نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزان کانونی که از صفحه‌ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است )

سطح دشواری کنکور 99 از نظر دانش آموزان( نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزان کانونی که از صفحه ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است )


این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند . سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد. 

این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی  خود اعلام کرده اند .کنکور تجربی 99

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور تجربی 99 - نظام جدید

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور تجربی 99 - نظام قدیم


نظر داوطلبان امسالی  تجربی / کنکور تجربی 99 نظام جدید   ( براساس نظر 4136  دانش آموز تا ساعت 14  روز سه شنبه )

به همراه نظر داوطلبان پارسالی تجربی / کنکور تجربی 98  نظام جدید ( براساس نظر 3160 دانش آموز تا پایان نظرخواهی)


ترتیب ازدشوار به سادهکنکور 99 تجربی نظام جدید / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟**ترتیب ازدشوار به سادهکنکور 98 تجربی نظام جدید / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟ 
1شيمي95دشوارترین درس1ادبيات55
2فيزيك90 2رياضي54
3ادبيات90 3فيزيك38
4رياضي82 4زبان انگليسي35
5زيست‌شناسي68 5معارف33
6زبان انگليسي61 6عربي30
7عربي32 7زمين‌شناسي29
8معارف27 8شيمي25
9زمين‌شناسي23ساده ترین درس9زيست‌شناسي16


نظر داوطلبان امسالی  تجربی /  کنکور تجربی 99 نظام قدیم   ( براساس نظر 654  دانش آموز تا ساعت 14  روز سه شنبه )

به همراه نظر داوطلبان پارسالی تجربی / کنکور تجربی 98  قدیم ( براساس نظر 3228 دانش آموز تا پایان نظرخواهی)


ترتیب از دشوار به سادهکنکور 99 تجربی نظام قدیم / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟**ترتیب از دشوار به سادهکنکور 98 تجربی نظام قدیم / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟  
1شیمی89دشوارترین درس1رياضي84
2ریاضی89 2زبان انگليسي57
3فيزيك86 3فيزيك49
4ادبيات70 4ادبيات45
5زيست‌شناسي70 5شيمي41
6زبان انگليسي54 6عربي26
7معارف43 7زمين‌شناسي26
8عربي28 8زيست‌شناسي19
9زمين‌شناسي23ساده ترین درس9معارف11

کنکور ریاضی 99

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور ریاضی 99 - نظام جدید

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور ریاضی 99 - نظام قدیم

نظر داوطلبان امسالی  ریاضی / کنکور ریاضی 99   ( براساس نظر1305  دانش آموز تا ساعت 14 روز سه شنبه )

به همراه نظر داوطلبان پارسالی ریاضی / کنکور ریاضی 98 ( براساس نظر 1635 دانش آموز تا پایان نظرخواهی)


ترتیب از دشوار به سادهکنکور 99 / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟**ترتیب از دشوار به سادهکنکور 98 / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟ 
1شيمي96دشوارترین درس1زبان انگليسي49
2ادبيات81
2معارف36
3رياضي81
3رياضي33
4فيزيك81
4ادبيات28
5زبان انگليسي58
5عربي28
6معارف36
6شيمي23
7عربي31ساده ترین درس7فيزيك23
کنکور انسانی 99

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی 99 - نظام جدید

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی 99 - نظام قدیمنظر داوطلبان امسالی  انسانی / کنکور انسانی 99   ( براساس نظر 1184 دانش آموز تا ساعت 14 روز سه شنبه )

به همراه نظر داوطلبان پارسالی انسانی / کنکور انسانی 98 ( براساس نظر 1307 دانش آموز تا پایان نظرخواهی)


ترتیب از دشوار به سادهکنکور 99 انسانی / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟**ترتیب از دشوار به سادهکنکور 98 انسانی / نام درسچند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟ 
1ادبيات81دشوارترین درس1علوم اجتماعي60
2رياضي62 2زبان انگليسي58
3فلسفه‌ و منطق60 3روان‌شناسي53
4تاريخ و جغرافيا59 4عربي اختصاصي51
5زبان انگليسي55 5فلسفه‌ و منطق48
6ادبيات اختصاصي53 6ادبيات اختصاصي45
7علوم اجتماعي51 7اقتصاد37
8عربي اختصاصي42 8عربي35
9عربي41 9ادبيات33
10معارف31 10رياضي31
11اقتصاد27 11معارف31
12روان‌شناسي9ساده ترین درس12تاريخ و جغرافيا26توجه امکان اعلام نظر برای دانش آموزانی فعال است که در کانون دانش آموز  هنر بوده اند.


مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور هنر 99نظر داوطلبان امسالی هنر / کنکور هنر 99   ( براساس نظر 73 دانش آموز تا ساعت 14 روز سه شنبه )

به همراه نظر داوطلبان پارسالی هنر / کنکور هنر 98 ( براساس نظر 155 دانش آموز تا پایان نظرخواهی)


ترتیب ازدشوار به ساده

کنکور 99 هنر / نام درس

چند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟

**

ترتیب ازدشوار به ساده

کنکور 98 هنر / نام درس

چند از درصد دانش آموزان سوال ها را کمی دشواتر یا دشوارتر از سطح انتظار خود می دانند؟

1

ادبيات

72

دشوارترین درس

1

درك عمومي هنر

74

2

درك عمومي هنر

54


2

خلاقيت تصويري و تجسمي

72

3

زبان انگليسي

54


3

ترسيم فني

65

4

خلاقیت موسیقی

48


4

خلاقيت نمايشي

62

5

خواص مواد

48


5

خواص مواد

46

6

ترسیم فنی

45


6

ادبيات

44

7

عربي

45


7

خلاقيت موسيقي

44

8

معارف

40


8

زبان انگليسي

41

9

خلاقیت نمایشی

32


9

عربي

39

10

درک عمومی ریاضی و فیزیک

32


10

درك عمومي رياضي و فيزيك

39

11

خلاقيت تصويري و تجسمي

27

ساده ترین درس

11

معارف

29


کنکور زبان 99

مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور زبان 99


راهنمای رنگ ها : 

قرمز : بیش از 70 درصد دانش آموزان کانونی هنر  سوال های آن درس را دشوارتر از حد انتظار خود ارزیابی کرده اند.

نارنجی : بین 60 تا 70 درصد دانش آموزان  کانونی هنر سوال های آن درس را دشوارتر از حد انتظار خود ارزیابی کرده اند.

مشکی :  بین 40 تا 60 درصد دانش آموزان  کانونی  هنر سوال های آن درس را دشوارتر از حد انتظار خود ارزیابی کرده اند.

آبی : کمتر از 40 درصد دانش آموزان  کانونی هنر سوال های آن درس را دشوارتر از حد انتظار خود ارزیابی کرده اند.


مطالب مرتبط