رتبه4تجربی : اهمیت برنامه در دوران قبل از پروژه ششم و هفتم

یکی از چالش هایی که در دوران نزدیک به عید برای بعضی از دانش آموزان پیش میاید...

رتبه4تجربی : اهمیت برنامه در دوران قبل از پروژه ششم و هفتم

محمدرضا جعفري نژاد

 رتبه 4 تجربی منطقه 3 – پزشکی تهران

یکی از چالش هایی که در دوران نزدیک به عید براي بعضی از دانش آموزان پیش میاید، تصمیم به جداشدن از برنامه راهبردي و داشتن برنامه کاملا مستقلی هست.این مشکل بیشتر براي دانش آموزانی رخ می دهد که ممکن است مطالعه مناسبی در طول نیمسال اول نداشته اند و تصمیم دارند خودشان براي خودشان برنامه بچینند.دانش آموزان عزیز،باید توجه کنید که برنامه راهبردي براي چندین و چند سال است که مورد استفاده است و قطعا در طی این سالها درستی و نتیجه بخشی خود را اثبات کرده است که نمونه آن رتبه برتر هایی هستند که از برنامه راهبردي جدا نشده و به آن اعتماد کرده اند و به نتایج درخشان رسیده اند؛اما برنامه اي مستقل از برنامه راهبردي درستی خود را اثبات نکرده و داراي تردید می باشد.

از طرفی دیگر، دانش آموزانی که برنامه اي جدا از برنامه راهبردي دارند، فرصت سنجش در آزمون هاي کانون را از دست می دهند و از دو چیز محروم می شوند: 1.فرصت رقابت نزدیک و سازنده با رقباي کانونی 2.تحلیل آزمون

و همانطور که میدانیم بدون آزمون و تحلیل آن، نقاط ضعف و قوت یادگیري مشخص نمی شود و یادگیري ممکن است با نقص مواجه شود.

در انتها، دانش آموزان عزیز باید توجه کنند که میتوانند با استفاده از آزمون هاي جمع بندي دوران نوروز که شامل جمع بندي پایه و

نیمسال اول دوازدهم هست، میتوانند حداکثر بهره را از مطالعه و دوران طلایی نوروز ببرند که این آزمون ها در دوران اردیبهشت با آزمون هاي موضوعی جانوري و گیاهی در درس زیست شناسی ادامه می یابند که مجددا فرصت جمع بندي استثنایی را فراهم می کند.

بنابراین،به برنامه راهبردي خود اعتماد کنید و هرگز با جدا شدن از برنامه،خود را گرفتار سردرگمی نکنید.


پشــــــــــــــتیبان ویــــــــــــــــــژه