برنامه‌‌های امتحانی دی 98 درس‌های عمومی دهم و یازدهم هنرستان

ل زیر، برنامه امتحانات درس‌های عمومی دی‌ماه 98 هنرستان‌های کل کشور در پایه دهم و یازدهم هنرستان را نشان می‌دهد.

برنامه‌‌های امتحانی دی 98 درس‌های عمومی دهم و یازدهم هنرستان
  • جدول زیر، برنامه امتحانات درس‌های عمومی دی‌ماه 98 هنرستان‌های کل کشور در پایه دهم و یازدهم هنرستان را نشان می‌دهد. 

این درس‌ها شامل فارسی و نگارش 1 و 2، عربی، زبان قرآن 1، دین و زندگی 1 و 2 ، ریاضی 1 و 2 و زبان2 می‌باشد.


سوالات امتحانی، بعد از برگزاری هر امتحان در سایت کانون بارگذاری می‌شود.


با کلیک بر روی نام هر یک از مدرسه‌ها که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن مدرسه را دانلود نمایید. 


برنامه امتحانی درس فارسی و نگارش 1 (دهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
دوشنبه98/10/09 
(مهر ایران - تهران)
سه شنبه98/10/10  

چهارشنبه98/10/11  
(موفقیان - تهران)
شنبه98/10/14  
(آوینی - تهران)
یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  

سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 

شنبه 
98/10/21  

یکشنبه 
98/10/22 

دوشنبه 
98/10/23 
(کارآموز - تهران)
سه شنبه  
98/10/24 

چهارشنبه  
98/10/25 
(قدس - تهران) ، (ایران تکنیک - تهران)برنامه امتحانی درس فارسی و نگارش 2 (یازدهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99

روزتاریخنام هنرستان_شهر
یکشنبه98/10/08
(ایران تکنیک - تهران)
دوشنبه98/10/09 
(مهر ایران - تهران) 
سه شنبه98/10/10  

چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  
(آوینی - تهران)
یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  

سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 
(کارآموز - تهران)
شنبه 
98/10/21  

یکشنبه 
98/10/22 

دوشنبه 
98/10/23 
(موفقیان - تهران)
سه شنبه  
98/10/24 

چهارشنبه  
98/10/25 
(قدس - تهران)


برنامه امتحانی درس دین و زندگی 1 (دهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
شنبه98/10/07 
(موفقیان - تهران) ، (مهر ایران - تهران)
یکشنبه98/10/08

دوشنبه98/10/09 

سه شنبه98/10/10  
(قدس - تهران)
چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  
(کارآموز - تهران)-(کارآموز (حسابداری، کامپیوتر، مکانیک و معماری)-تهران)
یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  

سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 
(آوینی - تهران)


برنامه امتحانی درس دین و زندگی 2 (یازدهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
شنبه98/10/07 
(موفقیان - تهران) ، (مهر ایران - تهران)،(هنرستان فنی آزادی-دهگلان)
یکشنبه98/10/08

دوشنبه98/10/09 

سه شنبه98/10/10  
(قدس - تهران)
چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  
(کارآموز - تهران)


برنامه امتحانی درس عربی، زبان قرآن 1(دهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
دوشنبه98/10/16  
(کارآموز - تهران) ، (ایران تکنیک - تهران)
سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 
(مهر ایران - تهران)
شنبه 
98/10/21  

یکشنبه 
98/10/22 
(قدس - تهران)
دوشنبه 
98/10/23 

سه شنبه  
98/10/24 
(موفقیان - تهران)


برنامه امتحانی درس عربی، زبان قرآن 1 (یازدهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
یکشنبه98/10/08
(موفقیان - تهران)
دوشنبه98/10/09 

سه شنبه98/10/10  

چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  

یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  
(ایران تکنیک - تهران)
سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 
(مهر ایران - تهران)
شنبه 
98/10/21  
(کارآموز - تهران)
یکشنبه 
98/10/22 
(قدس - تهران)


برنامه امتحانی درس ریاضی 1 (دهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
شنبه98/10/07 
(قدس - تهران)
یکشنبه98/10/08

دوشنبه98/10/09 
(موفقیان - تهران)
سه شنبه98/10/10  

چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  
(مهر ایران - تهران)
یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  

سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 

شنبه 
98/10/21  
(ایران تکنیک - تهران)
یکشنبه 
98/10/22 

دوشنبه 
98/10/23 

سه شنبه  
98/10/24 

چهارشنبه  
98/10/25 

شنبه 
98/10/28 
(کارآموز - تهران)


برنامه امتحانی درس ریاضی 2 (یازدهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان_شهر
شنبه98/10/07 
(قدس - تهران)
یکشنبه98/10/08

دوشنبه98/10/09 

سه شنبه98/10/10  
(موفقیان - تهران)
چهارشنبه98/10/11  

شنبه98/10/14  
(مهر ایران - تهران) ، (ایران تکنیک - تهران)
یکشنبه98/10/15  

دوشنبه98/10/16  

سه شنبه 
98/10/17  

چهارشنبه 
98/10/18 

شنبه 
98/10/21  

یکشنبه 
98/10/22 

دوشنبه 
98/10/23 

سه شنبه  
98/10/24 

چهارشنبه  
98/10/25 

شنبه 
98/10/28 
(کارآموز - تهران)


برنامه امتحانی درس زبان 2 (یازدهم هنرستان) سال تحصیلی 98_99 

روزتاریخنام هنرستان-شهر
چهارشنبه98/10/11(عصمت-سرپل ذهاب)