مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 17 تجربی-15 آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دینامیک رتبه 17 منطقه 3 را با یکدیگر مشاهده میکنیم....

مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 17 تجربی-15 آذر

علی امیری 

رتبه 17 منطقه 3 - پزشکی شهید بهشتی 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینامیک فیزیک دوازدهـــــم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی علی امیری را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                         

فایل های ضمیمه

فیلم:علی امیری-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم-15 آذز