مبحث حرکت شناسی(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 41 تجربی-15 آذر

در این فیلم روش مطالعه و سوالات پیشنهادی مبحث حرکت شناسی (فیزیک 3) رتبه 41 تجربی را با یکدیگر مشاهده میکنیم...

مبحث حرکت شناسی(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 41 تجربی-15 آذر

امیرمحمد نجفی پور 

رتبه 41 منطقه 2 - پزشکی علوم پزشکی تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث حرکت شناسی فیزیک دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی امیرمحمد نجفی پور را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                                          

فایل های ضمیمه

فیلم:امیرمحمد نجفی پور-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه حرکت شناسی(فیزیک 3)-15 آذر