مبحث حرکت شناسی(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 50 تجربی-15 آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث حرکت شناسی(فیزیک 3) رتبه 50 تجربی را با یکدیگر مشاهده میکنیم...

مبحث حرکت شناسی(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 50 تجربی-15 آذر

علی حیدری 

رتبه 50 منطقه 2 - پزشکی علوم پزشکی تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث حرکت شناســـی از فیزیک دوازدهم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی علی حیدری را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                                          

فایل های ضمیمه

فیلم:علی حیدری-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه حرکت شناسی(فیزیک 3)-آزمون 15 آذر