تست‌های منتخب روانشناسی

مجموعه ده سوالی تست روانشناسی یازدهم انسانی منتخب سوالات دامدار آزمون‌های کانون

تست‌های منتخب روانشناسی

مجموعه تست ده سوالی روانشناسی یازدهم


صفحه 8 تا 87


طراحان: محمدابراهیم مازنی، فرهاد علینژاد، مهسا عفتیانرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی