مقایسه درصد شیمی،ریاضی و فیزیک در کنکور98 به تفکیک منطقه وگروه

در تحلیل امروز قصد داریم میانگین درصد دانش آموزان کانونی مناطق مختلف رشته‌های ریاضی و تجربی را در دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی بررسی کنیم. جدول زیر میانگین درصد دانش آموزان کانونی در هر درس را نشان می‌ده

مقایسه درصد شیمی،ریاضی و فیزیک در کنکور98 به تفکیک منطقه وگروه

در تحلیل امروز قصد داریم میانگین درصد دانش آموزان کانونی مناطق مختلف رشته های ریاضی و تجربی را در دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی بررسی کنیم. جدول زیر میانگین درصد دانش آموزان کانونی در هر درس را نشان می دهد:

مواردی که در جدول بالا قابل توجه می باشد:

1- بهترین وضعیت در هر دو گروه ریاضی و تجربی و در هر سه درس ریاضی ، فیزیک و شیمی متعلق به دانش آموزان منطقه 2 کنکور می باشد.

2- کمترین درصد در هر دو گروه ریاضی و تجربی و در هر سه منطقه کنکور ، متعلق به درس ریاضی می باشد.

3- بیشترین درصد هر سه منطقه کنکور در درس شیمی رشته تجربی می باشد.

4- در رشته ریاضی بیشترین درصد هر سه منطقه به ترتیب متعلق به دروس فیزیک ، شیمی و ریاضی می باشد. در رشته تجربی نیز به ترتیب در دروس شیمی ، فیزیک و ریاضی ، دانش آموزان هر سه منطقه بیشترین درصد را کسب کرده اند.

5- اختلاف درصد دانش آموزان منطقه 3 با دانش آموزان مناطق 1 و 2 در رشته ریاضی بیشتر از رشته تجربی می باشد. در رشته تجربی میانکین درصد دانش آموزان منطقه 3 در هر سه درس بیشتر از رشته ریاضی است.