چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و هفتم طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1)

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و هفتم 

طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1)


در این نسخه به بررسی فرمی و کاردی ماشین لباس شویی و سبد خرید میپردازم.


سبد خرید

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


سبد خرید برای گروه های مختلف ، سبد خرید برای کاربرد های مختلف و... 

در آغاز بهتر است مکه انتواع فرمی سبد خرید آشنا باشید تا بتوانید فرم ها و کاربرد ها را با یکدیگر مرتبط کنید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

وجود اشل انسانی در کنار طرحتان به گویایی و رسایی طرح کمک می‌کند.


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

در سال 96 پر نمره ترین سوال بخش طراحی (سوال 14 نمره ای) مربوط میشد به طراحی یک سبد خرید که قابلیت تبدیل شدن به صندلی را هم داشته باشد.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

شما باید حافظه تصویری خود را از فرم ها و عملکرد ها اشباع کنید تا برای طراحی و استایلینگ به مشکل نخورید.
ماشین لباس شویی

در بخش سوالات تستی از ماشین لباس شویی سوالات متعددی تا کنون طرح شده است . در باره‌ی جایگاه کلید ، آرم نحوه بازشوی در ، جنس بدنه ، محل ورود مواد شوینده و...

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتمفرم پردازی در طراحی ماشین لباس شویی کمی دشوار است زیرا مسائل گشتاور و تعادل آن باید بررسی شود امات توجه کنید که شما در این مرحله تنها باید از خلاقیت ناب خودتان استفاده کنید . سعی کنید کمی آوانگارد فکر کنید یا حتی خدتان شرط های بیشتری را به سوال اضافه کنید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و هفتم
تهیه شده توسط نسیم پوراحمد