با رتبه‌های زیر 10 کنکور زبان 96 در مناطق و سهمیه‌ها آشناشوید

رتبه‌های زیر 10 کنکور زبان 96 در مناطق و سهمیه‌های مختلف از کلاس چندم به کانون آمدند و در چند آزمون برنامه ای شرکت کردند ؟

با رتبه‌های زیر 10 کنکور زبان 96 در مناطق و سهمیه‌ها آشناشویدرتبه های زیر 10 کنکور زبان 96 در مناطق و سهمیه های مختلف از کلاس چندم به کانون آمدند و در چند آزمون برنامه ای شرکت کردند ؟با رتبه‌های زیر 10 کنکور زبان 96 در مناطق و سهمیه‌ها آشناشوید