دستورالعمل آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال 95 + اصلاحیه

ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

دستورالعمل آزمون ورودی نمونه‌دولتی سال  95 + اصلاحیه

1- ثبت نام داوطلبان از روز چهار شنبه 25 فروردین ماه تا روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

2-کارت ورود به جلسه سه روز قبل از برگزاری آزمون  در اختیار آن‌ها قرار می گیرد.

3-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه ، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس یا کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت‌های اول و دوم در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

4-شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه کسب معدل کل حداقل 17 در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد.

5-آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره‌های اول و دوم متوسطه راس ساعت 9 صبح روز جمعه 28/ 3/ 95 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

توجه : آزمون دارای نمره منفی است.


منابع طرح سوال زمان پاسخ گویی ضریب تعداد سوال ماده درسی آزمون ورودی مقطع هفتم 
کتاب های پایه ششم 100دقیقه 2 10 قرآن و هدیه‌های اسمان
2 20 فارسی
1 10 مطالعات اجتماعی
2 20 علوم تجربی
2 20 ریاضی
  80 جمع کلمنابع طرح سوال زمان پاسخ گویی ضریب تعداد سوال ماده درسی آزمون ورودی مقطع دهم 
کتاب های پایه نهم 120دقیقه 2 10 پیام های آسمان
2 15 فارسی
1 8 عربی
1 10 مطالعات اجتماعی
1 7 انگلیسی
2
25
علوم