کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم

موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کوشا جافریان با تراز 8000 را اینجا مشاهده کنید.
این اسلاید ها توسط کوشا جافریان رتبه 3 کشوری کنکور ریاضی 95  در جلسه برترهای تهران در 23 بهمن 94  آماده شده است و برای دیگر دانش آموزان ، پدر ها و مادر ها ارائه شده است . 

در ادامهفیلم ارائه کوشا جافریان را مشاهده کنید. 

کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


کوشا جافریان رتبه 3 کنکور 95 :موفقیت‌ها و پیشرفت‌های من + فیلم


فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...