سارا احمدی

سارا احمدی

سارا احمدی
از تهران

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 3
رتبه زبان در منطقه : 7
تعداد آزمون : 56
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7800
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : فاطمه باستان
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان (سمپاد)
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7376
میانگین تراز آزمون عادی :7800
میانگین تراز نیمسال اول :7976
میانگین تراز نیمسال دوم :7759

کارنامه دانش آموز در کانون