برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 3 5582 5 5 8 8 6
16

دانشگاه تهران

25 3 4759 6 6 8 6 4
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 3 4322 4 3 8 6 4
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 4972 6754 4 4 6 7 3
6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 3 4 4 8 7 3
3