برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 48356
مهندسي برق
بازدید : 17128
مهندسي مکانيک
بازدید : 18076
مهندسي عمران
بازدید : 12823
مهندسي معماري
بازدید : 11641
مهندسي صنايع
بازدید : 12036
مهندسي شيمي
بازدید : 7603
مهندسي پزشکي
بازدید : 10180
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2567
مهندسي نفت
بازدید : 6048
معماري داخلي
بازدید : 3362
مهندسي شهرسازي
بازدید : 2687
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1105
مهندسي پليمر
بازدید : 3034
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 4891
مهندسي هوافضا
بازدید : 10137
مهندسي نساجي
بازدید : 985
مهندسي معدن
بازدید : 1030
علوم کامپيوتر
بازدید : 10215
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 2304
مهندسي راه آهن
بازدید : 656
الکترونيک و مخابرات دريايي
بازدید : 434
مهندسي دريا
بازدید : 2599
مهندسي کشتي
بازدید : 665
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 324
مهندسي الکترونيک هواپيمايي
بازدید : 2472
علوم مهندسي
بازدید : 883
مهندسي انرژي
بازدید : 2968
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1101
مهندس ايمني وبازرسي فني
بازدید : 418
مهندسي ايمني صنعتي
بازدید : 350
علوم و مهندسي آب
بازدید : 682
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 268
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 3514
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 410
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 2029
فيزيك مهندسي
بازدید : 2849
فيزيک
بازدید : 6938
رياضيات و کاربردها
بازدید : 5465
رياضي
بازدید : 5011
شيمي
بازدید : 2727
آمار
بازدید : 1395
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 430
روان‌شناسي
بازدید : 4120
آموزش ابتدايي
بازدید : 4544
مديريت
بازدید : 4500
حسابداري
بازدید : 5260
اقتصاد
بازدید : 3741
کارداني نقشه برداري
بازدید : 379
تجربی
پزشکي
بازدید : 76082
دندانپزشکي
بازدید : 28309
داروسازي
بازدید : 34117
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 8089
فيزيوتراپي
بازدید : 30630
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 6055
زيست شناسي
بازدید : 5619
آموزش زيست شناسي
بازدید : 6227
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 8382
کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 7019
بينايي سنجي
بازدید : 13747
شنوايي شناسي
بازدید : 5512
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 13657
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1142
هوشبري
بازدید : 18082
پرستاري
بازدید : 39974
مامايي
بازدید : 14286
بهداشت عمومي
بازدید : 5574
گفتار درماني
بازدید : 4348
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1077
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 977
ميكروبيولوژي
بازدید : 7605
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 457
علوم تغذيه
بازدید : 8740
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1126
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 295
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 683
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 234
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 8345
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 258
گياه پزشكي
بازدید : 3375
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 659
مهندسي طبيعت
بازدید : 261
شيمي
بازدید : 7151
زمين شناسي
بازدید : 742
اعضاي مصنوعي
بازدید : 3762
کاردرماني
بازدید : 5564
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 5539
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 745
بهداشت و بازرسي گوشت
بازدید : 399
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 972
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 363
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 1016
روان‌شناسي
بازدید : 11094
حسابداري
بازدید : 1499
مديريت
بازدید : 4169
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 287
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 225
اقتصاد
بازدید : 1260
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 12204
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 1289
علوم دامي
بازدید : 484
گردشگري
بازدید : 464
آموزش ابتدايي
بازدید : 8880
اديان و مذاهب
بازدید : 155
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 220
تاريخ اسلام
بازدید : 181
علوم ورزشي
بازدید : 1435
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 549
علوم تربيتي
بازدید : 742
علوم قرآني
بازدید : 270
فقه و حقوق
بازدید : 733
مددکاري اجتماعي
بازدید : 588
کارداني دامپزشکي
بازدید : 960
کارداني فوريت‌هاي پزشکي
بازدید : 7423
کارداني حسابداري
بازدید : 540
انسانی
حقوق
بازدید : 19863
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 813
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 282
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 2229
حسابداري
بازدید : 3885
مديريت
بازدید : 5322
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 717
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 752
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1898
روان‌شناسي
بازدید : 13730
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2497
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 3088
زبان شناسي
بازدید : 249
علوم سياسي
بازدید : 2493
علوم تربيتي
بازدید : 5013
اقتصاد
بازدید : 3208
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 290
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 286
جامعه شناسي
بازدید : 2223
هتلداري
بازدید : 1160
روزنامه نگاري
بازدید : 1008
روابط عمومي
بازدید : 167
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1668
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2870
مطالعات خانواده
بازدید : 219
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1721
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1159
فقه و حقوق
بازدید : 1995
فلسفه
بازدید : 1868
جغرافيا
بازدید : 1444
مردم شناسي
بازدید : 190
تاريخ
بازدید : 1738
باستانشناسي
بازدید : 950
علوم قضايي
بازدید : 4688
آموزش ابتدايي
بازدید : 9857
اديان و مذاهب
بازدید : 170
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3709
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 159
علوم قرآني
بازدید : 422
ايران شناسي
بازدید : 128
گردشگري
بازدید : 1000
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 175
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 214
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 306
کارداني حسابداري
بازدید : 739