برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 43585
مهندسي برق
بازدید : 15077
مهندسي مکانيک
بازدید : 13296
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2137
علوم کامپيوتر
بازدید : 10474
مهندسي عمران
بازدید : 10113
مهندسي صنايع
بازدید : 9782
مهندسي شيمي
بازدید : 4945
مهندسي هوافضا
بازدید : 7298
مهندسي پزشکي
بازدید : 6388
مهندسي معماري
بازدید : 10219
مهندسي نفت
بازدید : 3881
مهندسي انرژي
بازدید : 2011
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 3738
معماري داخلي
بازدید : 1505
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1340
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1035
مهندسي پليمر
بازدید : 1623
مهندسي نساجي
بازدید : 946
مهندسي معدن
بازدید : 1002
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 915
مهندسي راه آهن
بازدید : 489
مهندسي دريا
بازدید : 1458
مهندسي کشتي
بازدید : 591
مهندسي هوانوردي
بازدید : 1225
مهندسي الکترونيک هواپيمايي
بازدید : 645
مهندسي مخابرات هواپيمايي
بازدید : 537
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 479
علوم مهندسي
بازدید : 1005
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1208
مهندس ايمني وبازرسي فني
بازدید : 599
مهندسي ايمني صنعتي
بازدید : 121
مهندسي ايونيک
بازدید : 307
علوم و مهندسي آب
بازدید : 333
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 272
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 188
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 381
فيزيك مهندسي
بازدید : 626
فيزيک
بازدید : 3886
رياضيات و کاربردها
بازدید : 1505
رياضي
بازدید : 1138
شيمي
بازدید : 772
آمار
بازدید : 562
مهندسي حرفه اي کامپيوتر
بازدید : 878
مهندسي حرفه اي معماري
بازدید : 306
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 481
آموزش ابتدايي
بازدید : 776
مديريت
بازدید : 1081
حسابداري
بازدید : 1260
اقتصاد
بازدید : 837
کاردان فني برق
بازدید : 129
کارداني نقشه برداري
بازدید : 171
تجربی
پزشکي
بازدید : 43786
دندانپزشکي
بازدید : 15280
داروسازي
بازدید : 23640
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 3938
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 5987
فيزيوتراپي
بازدید : 14897
بينايي سنجي
بازدید : 4336
شنوايي شناسي
بازدید : 2046
کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 2792
کاردرماني
بازدید : 2108
علوم تغذيه
بازدید : 3548
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 2850
مامايي
بازدید : 5640
پرستاري
بازدید : 23139
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 6002
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1015
هوشبري
بازدید : 5924
تکنولوژي اتاق عمل
بازدید : 4663
گفتار درماني
بازدید : 1259
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1112
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3359
شيمي
بازدید : 4183
آموزش شيمي
بازدید : 1528
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2300
ميكروبيولوژي
بازدید : 2757
بهداشت عمومي
بازدید : 3314
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 842
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 1052
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1089
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 719
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 732
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 103
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 356
زيست شناسي
بازدید : 1832
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 54
گياه پزشكي
بازدید : 377
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 184
مهندسي طبيعت
بازدید : 120
زمين شناسي
بازدید : 227
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 442
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 140
بهداشت و بازرسي گوشت
بازدید : 110
فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بازدید : 1448
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 128
روان‌شناسي
بازدید : 1323
حسابداري
بازدید : 979
مديريت
بازدید : 1017
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 75
اقتصاد
بازدید : 357
علوم دامي
بازدید : 171
گردشگري
بازدید : 332
کتابداري واطلاع رساني پزشکي
بازدید : 239
آموزش ابتدايي
بازدید : 1165
آموزش علوم تجربي
بازدید : 530
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 388
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 67
علوم ورزشي
بازدید : 1720
علوم قرآني
بازدید : 170
مددکاري اجتماعي
بازدید : 177
کارداني دامپزشکي
بازدید : 315
کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بازدید : 1989
انسانی
حقوق
بازدید : 15566
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 1829
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 555
روان‌شناسي
بازدید : 6715
حسابداري
بازدید : 2951
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1843
مديريت
بازدید : 2822
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 225
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 294
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 383
فقه و حقوق
بازدید : 1153
اقتصاد
بازدید : 1906
مردم شناسي
بازدید : 315
ايران شناسي
بازدید : 198
گردشگري
بازدید : 430
جامعه شناسي
بازدید : 1049
مطالعات ارتباطي
بازدید : 246
علوم تربيتي
بازدید : 2624
روزنامه نگاري
بازدید : 486
علوم سياسي
بازدید : 1264
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1099
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1389
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1321
زبان شناسي
بازدید : 255
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 302
هتلداري
بازدید : 584
روابط عمومي
بازدید : 220
امور تربيتي
بازدید : 822
مددکاري اجتماعي
بازدید : 610
مطالعات خانواده
بازدید : 238
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1013
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 200
فلسفه
بازدید : 423
جغرافيا
بازدید : 215
تاريخ
بازدید : 510
باستانشناسي
بازدید : 154
آموزش ابتدايي
بازدید : 926
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 666
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 56
علوم قرآني
بازدید : 231
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 74
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 172
12/8/2022 11:39:46 PM