برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 45328
مهندسي برق
بازدید : 15662
مهندسي مکانيک
بازدید : 13826
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2231
علوم کامپيوتر
بازدید : 10830
مهندسي عمران
بازدید : 10500
مهندسي صنايع
بازدید : 10083
مهندسي شيمي
بازدید : 5169
مهندسي هوافضا
بازدید : 7800
مهندسي پزشکي
بازدید : 6568
مهندسي معماري
بازدید : 10674
مهندسي نفت
بازدید : 4072
مهندسي انرژي
بازدید : 2114
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 3882
معماري داخلي
بازدید : 1556
مهندسي شهرسازي
بازدید : 1455
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1075
مهندسي پليمر
بازدید : 1655
مهندسي نساجي
بازدید : 972
مهندسي معدن
بازدید : 1039
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 944
مهندسي راه آهن
بازدید : 498
مهندسي دريا
بازدید : 1522
مهندسي کشتي
بازدید : 634
مهندسي هوانوردي
بازدید : 1264
مهندسي الکترونيک هواپيمايي
بازدید : 672
مهندسي مخابرات هواپيمايي
بازدید : 550
مهندسي تعمير و نگهداري
بازدید : 496
علوم مهندسي
بازدید : 1031
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1250
مهندس ايمني وبازرسي فني
بازدید : 610
مهندسي ايمني صنعتي
بازدید : 146
مهندسي ايونيک
بازدید : 347
علوم و مهندسي آب
بازدید : 357
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 304
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 209
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 418
فيزيك مهندسي
بازدید : 690
فيزيک
بازدید : 4100
رياضيات و کاربردها
بازدید : 1571
رياضي
بازدید : 1192
شيمي
بازدید : 800
آمار
بازدید : 581
مهندسي حرفه اي کامپيوتر
بازدید : 913
مهندسي حرفه اي معماري
بازدید : 316
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 504
آموزش ابتدايي
بازدید : 813
مديريت
بازدید : 1112
حسابداري
بازدید : 1289
اقتصاد
بازدید : 859
کاردان فني برق
بازدید : 133
کارداني نقشه برداري
بازدید : 178
تجربی
پزشکي
بازدید : 45787
دندانپزشکي
بازدید : 16009
داروسازي
بازدید : 24649
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 4142
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 6174
فيزيوتراپي
بازدید : 15480
بينايي سنجي
بازدید : 4459
شنوايي شناسي
بازدید : 2082
کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 2872
کاردرماني
بازدید : 2159
علوم تغذيه
بازدید : 3613
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 2905
مامايي
بازدید : 5787
پرستاري
بازدید : 23773
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 6128
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1038
هوشبري
بازدید : 6077
تکنولوژي اتاق عمل
بازدید : 4749
گفتار درماني
بازدید : 1288
اعضاي مصنوعي
بازدید : 1135
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 3458
شيمي
بازدید : 4332
آموزش شيمي
بازدید : 1567
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 2381
ميكروبيولوژي
بازدید : 2811
بهداشت عمومي
بازدید : 3373
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 849
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 1071
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1100
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 730
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 759
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 133
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 392
زيست شناسي
بازدید : 1977
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 86
گياه پزشكي
بازدید : 407
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 217
مهندسي طبيعت
بازدید : 199
زمين شناسي
بازدید : 302
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 474
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 158
بهداشت و بازرسي گوشت
بازدید : 249
فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بازدید : 1486
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 147
روان‌شناسي
بازدید : 1373
حسابداري
بازدید : 1016
مديريت
بازدید : 1117
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 204
اقتصاد
بازدید : 420
علوم دامي
بازدید : 200
گردشگري
بازدید : 348
کتابداري واطلاع رساني پزشکي
بازدید : 249
آموزش ابتدايي
بازدید : 1208
آموزش علوم تجربي
بازدید : 551
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 445
کارشناسي ارشد معارف اسلامي
بازدید : 70
علوم ورزشي
بازدید : 1748
علوم قرآني
بازدید : 176
مددکاري اجتماعي
بازدید : 190
کارداني دامپزشکي
بازدید : 329
کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بازدید : 2053
انسانی
حقوق
بازدید : 16298
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 1913
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 576
روان‌شناسي
بازدید : 6987
حسابداري
بازدید : 3039
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 1909
مديريت
بازدید : 2932
مديريت فرهنگي هنري
بازدید : 238
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 302
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 396
فقه و حقوق
بازدید : 1180
اقتصاد
بازدید : 2079
مردم شناسي
بازدید : 334
ايران شناسي
بازدید : 212
گردشگري
بازدید : 449
جامعه شناسي
بازدید : 1122
مطالعات ارتباطي
بازدید : 255
علوم تربيتي
بازدید : 2702
روزنامه نگاري
بازدید : 508
علوم سياسي
بازدید : 1339
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1143
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1481
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 1356
زبان شناسي
بازدید : 266
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 325
هتلداري
بازدید : 615
روابط عمومي
بازدید : 226
امور تربيتي
بازدید : 840
مددکاري اجتماعي
بازدید : 616
مطالعات خانواده
بازدید : 247
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1050
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 215
فلسفه
بازدید : 456
جغرافيا
بازدید : 223
تاريخ
بازدید : 543
باستانشناسي
بازدید : 159
آموزش ابتدايي
بازدید : 950
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 695
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 58
علوم قرآني
بازدید : 247
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 80
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 185
6/6/2023 9:26:26 AM
Menu