برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

ریاضی
مهندسي کامپيوتر
بازدید : 45167
مهندسي برق
بازدید : 16192
مهندسي مکانيک
بازدید : 16952
مهندسي عمران
بازدید : 12085
مهندسي معماري
بازدید : 10792
مهندسي صنايع
بازدید : 11417
مهندسي شيمي
بازدید : 7191
مهندسي پزشکي
بازدید : 9630
دکتراي پيوسته فيزيک
بازدید : 2389
مهندسي نفت
بازدید : 5638
معماري داخلي
بازدید : 3157
مهندسي شهرسازي
بازدید : 2596
مهندسي نقشه برداري
بازدید : 1056
مهندسي پليمر
بازدید : 2901
مهندسي مواد و متالورژي
بازدید : 4647
مهندسي هوافضا
بازدید : 9292
مهندسي نساجي
بازدید : 928
مهندسي معدن
بازدید : 967
علوم کامپيوتر
بازدید : 9413
مهندسي اپتيک و ليزر
بازدید : 2159
مهندسي راه آهن
بازدید : 616
الکترونيک و مخابرات دريايي
بازدید : 400
مهندسي دريا
بازدید : 2403
مهندسي کشتي
بازدید : 607
مهندسي ماشين الات دريايي
بازدید : 299
مهندسي الکترونيک هواپيمايي
بازدید : 2310
علوم مهندسي
بازدید : 836
مهندسي انرژي
بازدید : 2775
مهندسي ساخت وتوليد
بازدید : 1022
مهندس ايمني وبازرسي فني
بازدید : 400
مهندسي ايمني صنعتي
بازدید : 332
علوم و مهندسي آب
بازدید : 646
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
بازدید : 241
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
بازدید : 3291
مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
بازدید : 386
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 1972
فيزيك مهندسي
بازدید : 2693
فيزيک
بازدید : 6079
رياضيات و کاربردها
بازدید : 5075
رياضي
بازدید : 4705
شيمي
بازدید : 2583
آمار
بازدید : 1308
کارشناسي چند رسانه اي
بازدید : 397
روان‌شناسي
بازدید : 3858
آموزش ابتدايي
بازدید : 4255
مديريت
بازدید : 4242
حسابداري
بازدید : 5022
اقتصاد
بازدید : 3323
کارداني نقشه برداري
بازدید : 356
تجربی
پزشکي
بازدید : 71777
دندانپزشکي
بازدید : 26305
داروسازي
بازدید : 31862
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
بازدید : 7559
فيزيوتراپي
بازدید : 28603
زيست شناسي سلولي مولکولي
بازدید : 5738
زيست شناسي
بازدید : 5094
آموزش زيست شناسي
بازدید : 5950
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
بازدید : 8015
کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
بازدید : 6538
بينايي سنجي
بازدید : 13065
شنوايي شناسي
بازدید : 5340
علوم آزمايشگاهي
بازدید : 13128
علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
بازدید : 1099
هوشبري
بازدید : 17355
پرستاري
بازدید : 37845
مامايي
بازدید : 13581
بهداشت عمومي
بازدید : 5380
گفتار درماني
بازدید : 4184
مهندسي بهداشت محيط
بازدید : 1036
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
بازدید : 943
ميكروبيولوژي
بازدید : 7257
مهندسي فضاي سبز
بازدید : 425
علوم تغذيه
بازدید : 8391
علوم و صنايع غذايي
بازدید : 1068
علوم و مهندسي خاك
بازدید : 281
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
بازدید : 641
مهندسي منابع طبيعي
بازدید : 224
علوم و مهندسي شيلات
بازدید : 7843
علوم و مهندسي باغباني
بازدید : 232
گياه پزشكي
بازدید : 3233
مهندسي توليد وژنتيك گياهي
بازدید : 621
مهندسي طبيعت
بازدید : 252
شيمي
بازدید : 6801
زمين شناسي
بازدید : 681
اعضاي مصنوعي
بازدید : 3626
کاردرماني
بازدید : 5372
تكنولوژي پزشکي هسته اي
بازدید : 5289
بهداشت مواد غذايي
بازدید : 725
بهداشت و بازرسي گوشت
بازدید : 382
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 954
مهندسي صنايع مبلمان
بازدید : 343
فناوري اطلاعات سلامت
بازدید : 944
روان‌شناسي
بازدید : 10473
حسابداري
بازدید : 1407
مديريت
بازدید : 3918
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 260
اقتصاد کشاورزي
بازدید : 215
اقتصاد
بازدید : 1180
دکتراي عمومي دامپزشکي
بازدید : 11554
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
بازدید : 1215
علوم دامي
بازدید : 461
گردشگري
بازدید : 428
آموزش ابتدايي
بازدید : 8586
اديان و مذاهب
بازدید : 146
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 205
تاريخ اسلام
بازدید : 162
علوم ورزشي
بازدید : 1343
آموزش کودکان استثنايي
بازدید : 527
علوم تربيتي
بازدید : 712
علوم قرآني
بازدید : 258
فقه و حقوق
بازدید : 685
مددکاري اجتماعي
بازدید : 566
کارداني دامپزشکي
بازدید : 896
کارداني فوريت‌هاي پزشکي
بازدید : 6806
کارداني حسابداري
بازدید : 513
انسانی
حقوق
بازدید : 18822
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
بازدید : 753
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
بازدید : 265
كارشناسي ارشد علوم قضايي
بازدید : 1971
حسابداري
بازدید : 3726
مديريت
بازدید : 5092
مديريت کسب و کارهاي کوچک
بازدید : 676
مديريت و بازرگاني دريايي
بازدید : 713
آموزش علوم اجتماعي
بازدید : 1801
روان‌شناسي
بازدید : 13157
زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2407
آموزش زبان و ادبيات فارسي
بازدید : 2879
زبان شناسي
بازدید : 218
علوم سياسي
بازدید : 2293
علوم تربيتي
بازدید : 4847
اقتصاد
بازدید : 3061
علوم ارتباطات اجتماعي
بازدید : 270
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
بازدید : 269
جامعه شناسي
بازدید : 2054
هتلداري
بازدید : 1083
روزنامه نگاري
بازدید : 915
روابط عمومي
بازدید : 158
مددکاري اجتماعي
بازدید : 1586
راهنمايي و مشاوره
بازدید : 2692
مطالعات خانواده
بازدید : 211
زبان و ادبيات عربي
بازدید : 1643
الهيات و معارف اسلامي
بازدید : 1056
فقه و حقوق
بازدید : 1886
فلسفه
بازدید : 1688
جغرافيا
بازدید : 1344
مردم شناسي
بازدید : 173
تاريخ
بازدید : 1670
باستانشناسي
بازدید : 852
علوم قضايي
بازدید : 4161
آموزش ابتدايي
بازدید : 9392
اديان و مذاهب
بازدید : 166
تربيت بدني و علوم ورزشي
بازدید : 3521
برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
بازدید : 152
علوم قرآني
بازدید : 348
ايران شناسي
بازدید : 116
گردشگري
بازدید : 952
علم اطلاعات و دانش شناسي
بازدید : 161
زبان و ادبيات کردي
بازدید : 189
زبان و ادبيات ترکي و آذري
بازدید : 283
کارداني حسابداري
بازدید : 718