برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 9 7594 31 7 7 8 6 7 7 7 7 6 8 7 7
250

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

36 16 6992 96 58 298 7 8 8 5 6 8 6 6 5 8 6 7
132

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

9 5 6735 6 7 8 4 6 8 6 7 5 9 6 6
46

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 10 7015 140 26 6 7 8 5 6 8 6 7 6 8 6 7
70

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 5 6118 167 5 7 7 5 4 7 6 6 4 6 5 6
27

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

12 5 6252 6 6 7 7 6 7 6 6 5 7 6 6
23

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 5 6215 123 7 7 7 4 7 8 6 6 5 8 6 6
46

دانشگاه اصفهان

21 10 6403 485 5 7 7 3 5 7 6 6 4 8 5 7
42

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

شبانه
9 3 5519 5 6 6 4 5 6 5 6 4 6 4 6
11

دانشگاه تبريز

15 7 5902 5 6 7 4 5 7 5 5 5 7 5 6
45

دانشگاه شيراز

12 7 5907 1381 5 5 5 3 5 8 5 6 4 6 4 6
28

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

15 3 5495 831 5 6 6 2 6 4 5 5 3 6 4 6
24

دانشگاه يزد

27 15 6094 1267 5 5 6 2 4 6 4 5 3 6 4 6
12

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
18 7 5785 654 5 5 6 3 4 6 5 5 4 6 6 7
9

دانشگاه اصفهان

شبانه
15 6 6157 5 5 5 1 4 6 4 4 3 5 4 7
4

دانشگاه كاشان

13 4 5760 5 4 6 3 5 8 4 3 3 6 4 6
5

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

21 9 5898 1526 4 5 4 2 3 5 4 4 3 5 2 6
16

دانشگاه شهيد مطهري

36 5 5606 4 5 6 1 5 7 4 4 3 5 3 6
2

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

15 4 5451 1521 5 4 5 1 3 5 4 4 4 6 3 6
10

دانشگاه گيلان - رشت

21 5 5741 1513 4 4 5 4 3 5 4 4 2 6 3 5
16

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 9 5529 1729 5 4 6 3 3 5 4 5 3 5 3 6
23

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

25 6 5728 5 3 6 2 3 6 4 4 4 5 3 5
8

دانشگاه رازي کرمانشاه

24 5 5495 1584 5 4 5 3 2 6 4 3 4 4 3 5
9

دانشگاه اردکان

14 4 5754 4 3 6 1 3 5 4 3 4 4 3 6
0

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

18 7 5578 2632 4 4 3 1 4 4 4 5 3 3 2 6
6

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 13 5432 2571 3 3 5 1 3 4 3 3 3 4 3 5
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

24 6 5504 2657 4 4 6 2 2 5 4 4 3 5 3 5
8

دانشگاه بيرجند

27 10 5623 3206 4 4 4 1 3 5 2 3 4 5 2 6
4

دانشگاه بجنورد

27 10 5471 2707 2451 3 3 5 1 3 5 3 3 3 5 2 5
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
21 5 5484 4 4 4 1 2 6 3 3 3 3 2 5
5

دانشگاه كردستان - سنندج

24 7 5241 5511 2042 3 2 5 1 1 7 3 2 4 5 2 6
25

دانشگاه اراک

27 7 5397 3846 4 3 5 1 2 5 4 4 4 6 2 5
21

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 6 5092 2837 4 4 4 2 2 6 3 2 2 4 2 5
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

36 7 5263 3909 4 4 6 1 3 6 3 2 3 6 3 5
22

دانشگاه گلستان - گرگان

18 5 5235 3772 3 3 4 2 3 4 3 4 3 5 2 5
3

دانشگاه زنجان

18 7 5056 3801 4 3 5 3 3 5 3 2 3 4 2 5
5

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

18 4 4843 3 3 5 1 1 4 2 3 3 5 2 5
12

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

24 5 5280 3 2 4 1 2 4 2 3 3 4 1 4
6

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

27 8 5263 4598 3 3 4 1 1 6 2 3 3 4 1 5
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

18 5 5015 6137 4 3 5 1 2 5 3 2 2 4 2 5
4

دانشگاه ياسوج

24 6 4810 8409 3 2 4 1 2 3 2 1 3 5 2 6
7

دانشگاه اروميه

27 5 5195 4997 3 3 5 2 2 6 2 3 3 5 2 6
9

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 12 4858 5827 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 4
1

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

18 4 5447 5937 3 3 5 1 1 4 3 3 4 4 3 5
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

15 8 4846 3 2 4 1 1 5 2 2 2 4 2 6
4

دانشگاه مراغه

24 6 5021 6548 3 3 4 1 2 4 3 2 4 4 1 5
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 6 4986 5752 3 2 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4
4

مرکز آموزش عالي اقليد

24 4 4611 2 3 3 2 1 4 2 2 3 2 1 4
3

دانشگاه ملاير

27 12 4843 7791 3772 3 2 4 1 1 5 2 2 3 4 2 5
1

دانشگاه زنجان

شبانه
18 5 4812 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 5
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 6 4765 5220 21303 3 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

36 8 4847 8388 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

36 11 4574 7938 52003 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

30 6 4861 8234 2 2 3 1 1 3 1 3 2 3 1 5
0

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 5 4408 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

30 11 4945 9843 2 3 2 1 1 4 2 2 2 3 1 4
0

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
21 7 5136 8548 8516 2 1 3 1 1 5 3 1 2 4 1 5
2

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
18 4 4758 8524 2 1 4 2 1 5 2 1 2 3 1 5
0

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

36 4 5002 8599 2 2 2 1 1 5 2 1 2 3 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

36 5 4796 9557 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد

36 8 4471 10035 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

36 4 4664 9718 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

36 9 4483 10050 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

48 6 4728 10658 2 2 4 1 1 3 2 1 2 4 1 5
0

مرکز آموزش عالي لار

20 5 4900 11863 3 2 3 1 1 5 2 2 3 3 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

36 11 4729 3959 18914 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

36 3 4321 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

36 12 4743 14196 2 2 3 1 2 4 2 1 1 3 1 5
0

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
24 7 4959 12265 2 2 3 1 1 3 3 1 2 4 1 5
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
18 3 4762 2 2 4 1 1 3 2 1 2 3 2 6
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

30 7 4575 11300 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

36 8 4894 13680 3 2 4 1 1 4 2 1 3 4 1 5
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

36 4 4624 12370 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

36 11 4639 10504 16697 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان

60 19 4415 12574 55891 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار

30 8 4646 10762 22828 2 2 2 1 1 5 2 1 1 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 8 4580 16304 2 2 3 1 1 4 2 2 1 2 1 5
0

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

36 6 4579 5134 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

18 4 4826 2 1 4 1 1 5 2 1 2 5 1 5
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

60 10 4631 24128 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

30 4 4678 14110 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز

36 7 4511 15698 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان

36 6 4555 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز

0 5 4655 15106 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

36 4 4717 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3
1

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز نيشابور

30 6 4582 20627 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

48 7 4504 29805 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 3 4640 2 1 3 1 1 6 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

30 3 4507 2 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

30 6 4745 15449 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 5 4619 17346 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز

36 10 4358 18547 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

36 5 4763 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان

30 7 4568 15776 24263 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 4
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

36 6 4618 20159 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت

36 7 4581 19979 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان

30 4 4608 20081 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

30 7 4638 26277 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

30 3 4357 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

30 6 4867 24017 2 1 2 1 1 4 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 4 4612 2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 4
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

30 7 4635 21325 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 4
0

دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان - مرکز زاهدان

30 3 4261 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 9 4662 25026 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز آبادان

30 4 4722 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

36 4 4457 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

36 3 4239 1 2 3 1 1 3 1 2 3 4 1 6
5

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

36 7 4406 27166 50513 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک

36 9 4375 36147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد نظرآباد

30 5 4482 33413 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

30 3 4483 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

30 5 4527 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

30 4 4749 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت

36 8 4307 31475 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز

36 5 4638 36332 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد اشتهارد

30 4 4388 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

36 6 4284 26785 40797 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

36 5 4459 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين

36 3 4513 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

48 3 4505 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

36 5 4177 74878 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه ملاير

شبانه
9 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
6 3 3 2 5 1 1 3 2 1 2 3 1 7
0

دانشگاه شاهد - تهران

36 4 5 5 6 3 5 6 4 4 1 6 4 6
0

دانشگاه گنبد

18 5 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 1 4
1

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

شبانه
6 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 5
2

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان

30 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه تبريز

شبانه
9 4 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 1 5
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

36 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2
4