برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

32 6 6671 249 5 6 5 3 5 5 7 6 4 5 5 5
43

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 3 4967 5 4 6 3 3 5 4 3 2 4 3 5
9

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 6 5309 2722 5 5 5 3 2 5 4 4 3 5 5 4
9

دانشگاه تبريز

30 8 5031 3399 6045 4 3 4 1 1 3 3 3 3 4 2 4
7

دانشگاه كاشان

22 3 4925 4 2 4 1 2 5 3 2 2 2 2 5
1

دانشگاه شهرکرد

30 4 5040 5603 4 3 4 1 1 5 3 3 2 4 3 4
3

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 5 5109 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 1 3
2

دانشگاه شيراز

20 3 4798 6497 5 5 3 1 2 2 3 4 1 3 2 4
4

دانشگاه يزد

35 8 4888 7038 3 3 3 1 1 4 3 3 1 3 2 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 14 4558 7411 14581 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 4
4

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

30 4 4715 3 2 4 1 1 2 3 3 1 2 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

35 4 5164 3 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 4
8

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 12 4941 9578 15420 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 3
7

دانشگاه اراک

60 10 4769 9141 14339 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 1 3
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 5 4836 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 4
1

دانشگاه گلستان - گرگان

35 7 4614 10968 13224 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 5 4730 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2
0

دانشگاه بيرجند

35 3 5007 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2
0

دانشگاه جهرم

30 4 4734 11692 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3
1

دانشگاه سمنان

50 6 5195 13985 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 6 4849 12192 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 10 4727 13119 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3
2

دانشگاه زنجان

35 4 4364 12671 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3
2

دانشگاه قم

60 8 4609 12947 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 4
3

دانشگاه كردستان - سنندج

45 7 4716 17027 11039 3 2 3 1 1 2 3 2 3 3 1 5
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 6 4745 14202 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 3
3

دانشگاه ياسوج

60 8 4440 16871 2 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3
3

دانشگاه بجنورد

50 10 4693 11813 20913 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 12 4711 14621 19879 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3
2

دانشگاه اروميه

45 3 4637 2 2 3 1 1 4 2 3 3 3 1 5
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 4 4574 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 3 4762 2 1 4 1 1 4 2 1 2 4 2 4
4

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 6 4642 16805 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

35 6 4608 16816 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 4
1

دانشگاه ايلام

30 7 4713 18143 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه گنبد

30 3 4468 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3
2

مرکز آموزش عالي اقليد

40 3 4719 20288 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 5
0

دانشگاه تبريز

شبانه
18 5 4546 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 3
0

دانشگاه نيشابور

45 6 4679 23159 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3
2

دانشگاه جيرفت

40 6 4356 23903 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 5
4

دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان

40 10 4467 28202 41212 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3
0

دانشگاه زابل

40 3 4259 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
1

دانشگاه زابل

شبانه
30 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه اصفهان

25 3 3 4 3 1 4 4 4 2 3 3 3 5
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 4 4735 4 4 2 1 1 2 4 3 3 3 1 4
9