برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 5 5935 691 7 5 6 6 5 5 5 5 4 7 4 5
42

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 7 5058 2481 6501 4 4 4 4 4 6 4 4 2 6 3 5
13

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 5240 9892 4 4 4 2 2 4 3 4 3 5 2 5
15

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 5108 4 4 4 1 3 5 3 3 3 5 2 5
8

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

26 5 5139 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 2 5
4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 10 5325 9250 4 4 5 2 4 6 4 3 2 5 3 5
10

دانشگاه تبريز

30 10 4829 3928 12249 3 3 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 10 4822 6104 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 1 4
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 6 4955 3 2 3 2 3 5 2 2 1 4 1 6
5

دانشگاه اصفهان

25 4 5185 4 3 3 1 1 4 3 2 3 4 1 4
10

دانشگاه تبريز

شبانه
20 3 4341 1 1 3 1 1 4 2 1 1 4 1 3
4

دانشگاه كاشان

22 7 5073 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1 5
5

دانشگاه يزد

35 10 5104 8334 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 2 4
4

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 7 4935 8817 3 3 3 1 3 5 2 2 2 5 2 4
2

دانشگاه شيراز

50 12 4968 14075 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 5
7

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 5 4704 2 2 3 1 2 3 1 1 3 4 1 5
3

دانشگاه گيلان - رشت

30 5 5049 10181 2 2 2 1 1 3 2 1 2 4 1 5
5

دانشگاه بيرجند

35 14 4700 9118 16019 2 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4
2

دانشگاه ايلام

30 5 4716 24888 1 2 3 1 1 3 2 1 3 4 1 4
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 3 3954 10552 2 1 3 1 1 6 2 1 3 5 1 4
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 9 5334 5222 15181 3 2 4 1 1 4 2 2 3 4 2 4
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 11 4715 7394 16512 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
6

دانشگاه گلستان - گرگان

35 8 4905 12651 2 1 3 1 1 5 2 1 1 3 1 4
3

دانشگاه كردستان - سنندج

45 7 4750 11854 2 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 4
4

دانشگاه نيشابور

45 11 4748 20627 1 2 3 1 1 4 1 2 3 2 1 4
4

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
15 3 4344 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3
2

دانشگاه نيشابور

شبانه
15 6 4450 18985 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

35 7 4742 22329 2 1 4 1 1 6 1 1 2 3 1 5
2

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 5 4883 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 4
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 6 4570 18594 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 7 4787 20138 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 7 4542 22723 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 3
5

دانشگاه ياسوج

40 5 4770 21513 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 5
3