برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 7 4693 4251 2 2 3 1 1 2 2 1 2 4 1 4
15

دانشگاه اصفهان

40 6 5072 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3
15

دانشگاه تهران

90 26 5116 3883 8532 5363 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 2 4
13

دانشگاه تبريز

60 12 4956 6984 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 4
3

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 7 4923 7534 3 3 2 1 2 4 3 2 3 3 1 4
6

دانشگاه تبريز

شبانه
40 5 4679 2 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

60 14 4773 9634 17971 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 4
0

دانشگاه مراغه

45 6 4698 2 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 3
1

دانشگاه شيراز

35 6 4735 16503 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 4
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

75 15 4838 15543 2 2 4 1 1 3 1 1 3 4 2 5
1

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

شبانه
25 4 4729 2 1 4 1 1 4 1 1 3 2 1 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 7 4624 14374 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

35 5 4757 2 1 3 1 1 4 1 1 3 3 1 4
3

دانشگاه گلستان - گرگان

40 5 4734 15406 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

60 8 4632 19659 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3
0

دانشگاه زنجان

60 9 4564 11133 24318 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 10 4544 23355 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 4
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 5 4701 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه كردستان - سنندج

60 5 4737 23683 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 3
3

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

45 4 4482 1 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3
1

دانشگاه بيرجند

60 10 4555 28236 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3
3

دانشگاه بزگمهر قاينات

50 3 4409 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 1 4
1

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

60 7 4416 27299 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
30 4 4541 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه جيرفت

40 5 4432 32642 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 5
1

دانشگاه ياسوج

40 9 4399 38687 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
15 4 4611 39426 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه زابل

شبانه
30 3 4477 36331 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه زابل

60 4 4403 43966 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3
0

دانشگاه جيرفت

شبانه
20 4 4281 58535 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1

دانشگاه يزد

40 5 4434 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 4 4448 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 4
5

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 5 4496 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2
2