برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

- باستانشناسي
40 10 5134 15284 3 2 4 2 1 4 3 2 4 3 1 5
10

دانشگاه هنرشيراز

- باستانشناسي
20 6 4771 7305 2 3 3 1 1 2 2 2 3 2 1 4
4

دانشگاه كاشان

- باستانشناسي
14 5 4860 2 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 4
4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

- باستانشناسي
20 8 4722 2663 13142 3 2 3 3 1 4 3 1 3 3 2 5
4

دانشگاه تربت حيدريه

- باستانشناسي
50 3 4372 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوش)

- باستانشناسي
35 6 4593 45806 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2
2

دانشگاه جيرفت

- باستانشناسي
40 7 4347 45618 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
3