برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 7032 196 6 7 8 4 5 7 6 8 5 9 6 6
139

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
8 5 6833 273 6 5 8 2 5 8 4 5 2 8 5 6
32

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
9 7 6539 525 6 5 7 1 6 7 5 5 3 6 5 6
24

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
7 4 6561 617 5 7 8 1 6 7 5 6 5 7 6 6
20

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 5 6392 596 5 6 7 2 5 7 5 4 5 6 4 7
17

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
2 3 5976 807 5 4 7 3 4 8 5 5 4 7 4 7
18

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
7 3 5403 814 5 6 7 2 4 7 4 5 5 6 3 6
27

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 5 6341 951 6 6 7 1 5 7 4 5 5 7 5 6
10

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
7 7 5923 877 4 4 6 1 4 5 4 3 4 4 3 5
18

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
15 8 5651 1166 4 4 6 1 4 6 4 4 4 5 2 5
17

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
20 4 5965 1120 4 5 7 1 6 7 4 6 3 6 4 7
10

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
10 5 5871 1166 3 3 7 1 4 7 3 2 3 7 4 7
5

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
8 6 5705 1146 4 4 5 1 2 5 4 4 4 5 2 4
8

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 4 5663 1214 4 5 4 2 5 5 3 5 5 6 3 5
10

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 3 5869 1235 4 6 5 1 3 6 5 6 3 6 3 6
16

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
8 5 6023 1381 6 4 6 1 3 6 5 4 3 6 4 6
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
7 5 5616 1495 4 4 6 1 3 5 5 4 4 6 4 6
5

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
6 6 5646 3429 4 4 5 1 1 7 4 3 4 5 2 7
17

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
12 4 6017 1622 4 5 7 1 4 5 4 5 3 6 3 6
9

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 5738 1507 3 5 6 1 7 6 2 3 6 5 4 6
5

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
9 3 5591 4 4 5 2 2 6 4 5 3 5 2 6
12

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي چهارمحال وبختياري
6 3 5561 4 4 5 2 1 8 4 3 4 8 3 6
24

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
11 4 5828 1580 4 5 5 1 4 6 4 4 3 6 4 5
10

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 18 5699 2218 4 4 6 2 4 6 3 4 3 6 4 6
17

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
14 10 5614 1864 4 4 6 1 2 6 4 4 3 5 2 6
5

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
7 5 5741 2186 4 3 5 1 1 5 3 3 4 5 3 5
9

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
5 4 5932 1955 5 6 7 3 3 6 4 4 2 5 3 5
3

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 3 5668 2020 5 4 6 1 2 7 4 3 4 5 2 6
5

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
7 5 5680 1586 4 3 5 1 2 7 2 3 4 6 3 5
11

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 6 5419 2073 3 4 7 2 2 6 3 4 6 5 4 5
5

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
13 7 5505 3316 3 4 5 2 4 6 3 4 4 5 4 5
3

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
16 6 5138 4021 4 4 6 1 3 3 3 4 4 5 3 5
2

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
15 8 5544 2379 5 5 6 1 4 8 3 4 2 5 3 5
8

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
9 6 5642 2692 4 5 5 1 2 6 4 3 3 3 2 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
12 5 5696 2417 5 4 6 1 1 4 4 4 5 5 3 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 4 5676 2324 4 3 5 1 1 6 3 3 4 3 2 6
8

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 5 5165 2330 3 3 5 1 2 5 2 2 2 4 1 5
2

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه و بويراحمد
0 6 5331 2908 4 3 5 1 2 6 3 2 4 5 1 5
3

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
8 5 5925 2770 5 5 7 1 3 5 3 5 3 5 4 4
21

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
33 4 5073 4 3 5 2 3 5 3 4 3 5 3 6
8

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
5 4 5795 2735 4 2 6 1 4 8 4 2 2 6 1 6
7

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
3 3 5324 2563 3 4 6 1 2 6 4 4 2 4 4 5
13

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5789 2636 4 5 5 2 3 5 3 4 3 6 4 6
6

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 4 5151 2714 3 3 5 1 1 2 3 2 5 5 2 5
0

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
9 5 5495 6340 2 3 4 1 4 6 3 2 3 5 2 5
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
0 4 5451 3 4 7 1 2 6 3 4 4 6 3 6
2

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
5 4 5312 2771 4 2 6 1 4 6 2 1 3 5 2 6
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 4 5476 2870 4 3 6 1 3 7 3 4 3 5 2 6
0

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
12 4 5459 3610 3 3 5 1 3 5 3 3 5 5 3 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 4 5612 3655 4 4 7 2 2 5 4 4 5 5 3 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
7 5 5689 2868 4 4 6 1 2 6 3 4 4 5 2 6
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 5148 2965 4 3 6 1 1 7 3 3 4 4 3 7
2

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
0 10 5455 4760 3 2 6 1 3 6 3 2 3 5 2 6
5

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
36 7 5292 4457 3 4 5 1 1 4 4 5 4 5 3 4
3

پرديس زينب کبري (س) - اراك

بومي مرکزي
72 27 5373 4088 3465 3 4 5 1 3 5 3 3 3 4 2 5
6

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
16 6 5510 3176 3 3 6 1 2 4 3 2 2 6 1 5
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
1 3 5136 3101 5 3 6 1 1 4 3 2 4 4 3 7
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 5469 3 3 5 1 3 6 3 4 2 4 1 6
3

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان شمالي
0 8 5190 3649 3 2 5 1 3 5 3 2 3 4 3 6
3

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
17 9 5201 3866 4 4 6 1 2 4 4 4 4 5 2 5
4

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
64 16 5253 4479 3 3 5 1 2 5 3 3 3 5 2 5
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
10 6 5357 3266 3 3 5 2 2 4 4 4 4 5 2 5
0

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 8 5445 3992 4 4 5 2 3 4 3 3 2 6 3 5
0

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
9 5 5475 3 3 4 1 3 6 3 2 4 3 2 5
5

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
13 6 5256 2778 3 2 6 1 2 6 2 2 4 4 2 6
1

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
24 9 5231 4220 4 4 5 1 3 5 3 3 3 4 2 5
1

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
7 4 5693 3457 4 2 5 2 4 6 2 1 3 4 1 5
7

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
11 4 5488 3491 4 4 5 1 2 6 4 3 3 3 1 5
12

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
115 10 5225 4106 3 3 3 1 3 4 3 2 2 4 2 5
8

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
9 5 5212 3631 4 3 5 1 3 5 3 3 3 4 2 5
1

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
5 4 5131 3508 3 3 7 1 1 4 2 3 4 6 1 6
1

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 5 5447 3519 3 2 4 1 3 6 2 2 2 5 2 4
0

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
15 8 5436 3714 4 3 5 1 2 4 3 3 2 6 3 5
3

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 3 5138 4 4 4 1 2 2 3 3 3 2 3 5
3

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
13 5 5213 3631 2 2 3 1 3 6 1 1 4 5 2 5
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان شمالي
0 4 5266 4212 3 3 6 1 3 6 4 3 3 4 2 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
7 3 5371 3671 4 3 5 2 5 5 4 3 2 4 2 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
14 8 5629 3841 3 3 5 1 2 6 3 2 2 5 2 5
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
4 5 5525 3697 4 4 4 1 4 5 4 4 3 4 3 6
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 4 5405 3701 3 3 5 1 1 5 2 3 4 5 3 6
4

پرديس امير کبير - كرج

بومي البرز
44 11 5349 4616 3389 3 4 5 2 3 5 3 3 3 3 2 4
1

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
5 3 5275 3800 3 3 5 1 3 7 3 5 2 4 1 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
14 6 5285 3976 3 3 5 1 2 3 3 3 3 4 2 6
5

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
23 3 5162 2 3 4 1 3 5 3 4 3 2 3 3
2

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
11 8 5126 5042 3 2 5 1 2 6 2 2 2 5 1 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
4 3 5549 4 3 7 1 1 4 4 4 3 5 2 6
0

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
2 3 5013 4 4 4 1 3 6 4 3 5 3 1 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
23 4 5081 4112 3 2 4 1 1 4 3 2 3 5 2 5
1

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 5298 4171 4 3 5 1 2 4 4 3 3 4 1 4
3

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
6 7 5186 4473 3 4 6 1 2 5 2 2 5 5 3 5
5

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 4928 4195 2 2 4 1 2 6 2 1 4 6 2 6
0

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
13 3 5108 4269 3 3 5 2 1 3 3 3 4 6 4 7
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي اذربايجان شرقي
7 4 5298 4516 4 2 5 1 1 4 3 2 4 5 2 6
0

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
24 11 5212 4708 3 2 5 1 1 5 3 2 3 4 2 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
13 7 5251 4340 4309 3 4 4 1 2 5 3 3 3 5 1 6
2

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
22 7 5341 2990 6715 3 3 6 1 1 5 3 2 4 5 2 5
3

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
11 7 5220 5004 2 3 5 1 1 6 2 2 4 5 2 5
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
7 4 5195 4718 3 3 5 1 2 5 2 4 3 4 4 5
1

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
39 4 5502 6304 2 4 3 2 2 5 3 4 2 4 1 4
1

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 5 5390 4869 3 2 4 1 1 6 3 1 3 5 2 5
0

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
4 4 5448 4846 1 2 5 1 2 8 3 1 2 6 2 6
3

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
7 6 4778 5856 3 3 5 1 3 5 2 1 3 5 2 6
0

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه و بويراحمد
0 4 5570 4559 4 2 5 1 4 8 3 2 1 4 2 5
0

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
5 3 4883 4712 3 3 6 1 3 5 3 3 3 4 2 4
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
21 10 5191 6598 2 2 4 1 3 4 3 2 3 3 1 5
1

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
7 3 5142 3 2 3 1 1 2 4 3 4 3 2 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
9 4 5328 3 2 5 1 3 6 3 2 3 4 1 6
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 5 5121 5762 4 3 5 1 1 6 3 2 3 5 2 6
2

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
9 10 5394 5991 2 2 5 1 1 7 2 1 4 6 2 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
5 5 5194 5448 3 4 5 1 2 6 3 4 4 5 1 5
0

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
7 3 5099 5137 3 1 3 1 3 7 3 1 3 4 3 6
1

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
31 7 4902 5603 4241 3 3 5 1 1 3 2 3 3 4 2 5
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 6 4934 6035 2 3 4 1 3 6 1 2 2 4 1 5
0

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
56 11 4936 5331 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 5
0

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
5 3 5426 5204 2 3 4 1 1 5 2 2 4 5 3 6
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 4 5147 5953 2 3 5 1 3 5 3 4 4 4 1 4
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
14 8 5069 9350 3 3 6 1 2 4 2 2 4 4 1 5
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
5 5 5101 7289 3 5 4 1 1 4 2 3 4 4 2 5
2

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
6 4 5255 5598 2 1 5 1 3 7 3 1 4 5 1 4
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
0 3 4559 5250 2 1 4 1 4 7 2 1 3 3 1 6
0

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
7 6 5079 5550 4 2 5 1 1 4 3 1 6 5 2 5
2

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي استان قزوين
9 3 4744 5442 3 4 4 1 4 6 4 3 4 6 3 5
2

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
16 7 5030 6181 3 4 5 1 1 7 3 3 3 4 2 4
0

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
13 3 4941 5538 3 3 3 1 1 7 3 3 2 5 3 7
3

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
1 3 5345 5577 2 2 5 1 3 8 2 1 3 4 1 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
16 4 5195 5656 4 2 6 1 3 5 2 1 2 4 2 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
9 6 5032 6472 3 3 5 1 1 4 2 3 3 4 2 5
0

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
9 3 5180 5684 4 3 5 1 1 5 3 2 4 3 1 4
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
18 4 4937 5235 2 2 4 1 1 7 2 2 3 3 3 4
0

پرديس شهيد رجايي - سمنان

بومي استان سمنان
7 4 5112 5723 3 3 3 1 2 4 4 3 2 4 1 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضويچ
11 10 5117 9443 3 3 4 1 2 4 2 2 3 4 2 4
0

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
15 7 5087 5806 3 4 4 1 2 4 3 4 2 3 2 4
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
6 5 5327 6170 3 3 5 1 2 4 2 4 3 3 1 5
2

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
9 4 5043 5861 4 3 4 1 1 3 2 2 3 4 1 5
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 4 4985 5864 3 2 4 1 1 4 3 2 4 3 1 3
2

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
30 13 5285 7889 2 2 4 1 3 7 1 1 2 4 1 5
0

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
5 4 5351 5917 3 3 5 2 1 5 3 3 3 4 2 5
4

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
12 3 5371 5937 4 3 5 1 1 5 3 2 3 5 2 6
1

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
10 6 4897 5951 2 2 4 1 1 4 2 4 4 3 2 4
0

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
9 6 5021 9507 3 2 5 1 1 4 3 2 4 4 1 6
1

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
8 4 5220 6044 3 3 3 1 1 4 2 3 6 4 2 4
0

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
99 9 4961 6375 3 2 3 1 1 4 2 3 2 4 1 5
0

پرديس بحرالعلوم - شهركرد

بومي چهارمحال وبختياري
6 3 5044 6045 2 3 4 1 1 6 3 4 4 5 1 6
1

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 4 5130 7346 3 4 6 1 1 5 2 4 3 5 1 5
1

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
7 15 4751 8071 6539 2 2 4 1 2 4 2 2 3 4 1 4
2

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
22 5 5195 7359 2 2 4 1 1 4 2 2 3 4 2 5
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
41 11 4999 8844 2 3 4 1 2 3 3 3 2 4 1 5
0

پرديس امير کبير - كرج

بومي البرز
57 19 5169 7313 3 3 4 1 2 4 3 2 2 4 1 4
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
17 8 5037 16231 2 2 4 1 3 5 2 2 4 5 2 5
1

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
12 7 5019 8980 3 2 6 1 1 7 2 1 3 5 1 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
14 7 5158 6679 3 2 4 1 1 5 2 2 2 5 2 5
2

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
27 9 5151 8116 3 2 3 1 1 4 2 2 4 3 1 5
2

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
23 11 4753 7380 2 3 5 1 2 5 3 3 3 5 2 4
0

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
106 13 4906 7044 8690 9950 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 4
2

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
18 6 5353 7126 1 1 4 1 1 6 1 1 3 5 1 5
0

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
15 4 5222 7525 1 2 5 2 1 5 1 1 3 6 1 6
3

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
9 6 5087 8391 3 2 6 1 2 3 2 3 2 3 1 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
19 6 4821 8452 3 2 4 1 3 5 2 1 3 3 1 5
2

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 4 4507 7163 4 3 4 1 3 4 3 1 4 4 3 4
0

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
11 8 5193 8099 3 2 4 1 2 5 2 1 3 4 1 5
1

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 4 5003 7240 2 4 4 1 1 3 3 2 2 3 2 4
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
9 5 4505 16096 2 3 2 1 1 5 2 1 4 3 2 5
0

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
7 5 5021 7298 2 2 3 1 1 5 2 3 2 2 1 3
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
10 8 5054 8008 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 1 5
1

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
10 3 4718 3 4 2 1 1 4 1 4 3 4 2 3
0

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
9 3 4935 7613 2 3 4 1 2 3 2 2 2 5 1 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
5 3 4738 7676 2 2 6 1 1 4 2 1 3 5 2 6
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
21 5 5102 7447 3 3 3 1 2 5 3 2 2 3 1 4
0

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
5 5 5012 7952 3 1 3 1 1 4 2 1 3 4 1 5
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
27 16 4909 17868 2 2 4 1 1 4 2 2 4 3 1 4
4

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
9 3 5171 8062 3 3 6 1 1 6 1 1 4 5 1 5
1

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
10 4 4772 8437 2 1 4 1 1 4 2 1 3 4 3 5
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
31 10 5028 9996 8699 3 2 3 1 2 4 2 2 2 4 1 4
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 3 4677 1 3 3 1 3 4 1 1 4 3 1 3
1

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
7 4 4879 8466 1 2 5 1 1 7 1 1 3 3 1 6
0

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
12 8 4767 10622 3 3 3 1 1 3 3 2 4 4 2 4
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
20 6 4818 6921 3 2 3 2 1 4 3 2 1 4 1 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
9 3 4993 3 4 4 1 1 4 2 3 3 3 2 5
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
60 5 4804 8605 2 2 4 1 2 4 1 1 2 3 1 3
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
5 3 4853 2 1 3 1 2 6 2 1 3 4 1 4
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
7 4 5113 11915 2 3 3 1 1 5 3 2 3 3 1 3
0

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
7 4 5183 9287 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1 5
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
12 3 5023 8924 2 3 4 1 2 4 3 1 3 3 1 4
0

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
6 3 4930 9131 2 1 3 1 2 7 2 1 3 2 1 5
1

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
20 4 5215 9743 2 2 4 1 1 3 2 1 3 4 2 4
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
13 6 4795 11025 2 2 3 1 2 6 1 2 2 4 1 4
3

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
9 4 4791 10045 3 2 5 1 1 4 3 3 2 4 1 6
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
21 8 4821 10082 2 3 4 1 2 5 1 2 2 3 1 5
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
12 9 5062 13968 3 2 5 1 1 6 2 2 3 4 1 5
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
19 6 5029 10453 2 1 5 1 3 6 2 1 2 3 1 5
2

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
11 7 4983 11279 2 2 3 1 1 6 2 1 4 4 2 5
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
30 9 4968 17179 3 2 3 1 1 5 2 2 3 4 1 4
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
16 4 4872 10443 2 2 3 1 1 4 3 1 3 5 1 3
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
22 6 4857 10265 2 2 5 1 1 4 2 1 3 5 1 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 7 4201 10295 2 1 4 1 2 5 1 1 2 2 1 5
0

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
9 4 4712 12853 1 2 4 1 1 4 2 2 3 5 1 5
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
10 4 4702 10397 3 2 3 1 1 6 2 1 3 2 2 4
0

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
5 5 4799 11755 3 2 4 1 1 5 3 2 3 4 1 5
0

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
9 3 5269 10523 2 2 4 1 1 8 2 1 4 8 1 4
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
10 4 4783 11150 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 4
0

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
15 4 4757 10646 2 1 4 1 2 6 1 1 2 3 1 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
49 15 4679 16562 2 2 4 1 2 5 2 1 3 3 1 5
1

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
19 4 5058 12704 2 1 3 1 2 7 2 1 1 4 1 5
1

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي مرکزي
72 17 4919 13533 16752 2 2 3 1 2 5 2 1 3 3 1 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
6 4 5051 11441 3 4 3 1 2 5 1 2 2 3 1 6
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 5 4759 11498 2 2 4 1 1 3 1 2 2 5 2 5
0

پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج

بومي البرز
57 5 4932 13428 4 2 5 1 2 6 2 1 3 4 2 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 4 4921 11818 3 2 4 1 1 4 2 1 4 3 2 4
2

پرديس شهيد رجايي - سمنان

بومي استان سمنان
6 4 4907 11518 2 1 3 1 2 7 2 1 4 4 1 5
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
24 10 4738 12401 13191 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 1 4
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
7 3 4729 11607 2 5 3 1 1 3 1 3 4 4 2 3
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
12 5 4917 12136 2 2 4 1 1 3 2 2 3 2 2 4
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
9 5 4794 15981 2 1 4 1 1 3 2 2 4 4 1 4
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي هرمزگان
12 5 4874 16462 2 3 5 1 2 6 1 1 2 2 1 5
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
9 3 4763 12411 3 2 2 1 1 3 1 2 4 4 2 3
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
15 8 4920 16180 2 2 3 1 1 4 2 2 3 3 1 3
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
14 6 4525 13053 2 2 2 1 1 4 1 2 2 3 1 4
1

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
1 3 4504 13626 3 1 3 1 1 5 1 1 5 3 1 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
11 3 4800 13968 3 2 5 1 1 5 1 1 3 2 1 6
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
16 6 4865 16405 2 1 4 1 2 6 1 1 1 4 1 5
0

پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج

بومي البرز
42 4 4860 13661 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
19 6 4978 14659 1 1 4 1 1 4 1 1 1 3 1 5
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
19 4 4765 14391 3 2 3 1 3 5 1 2 2 2 1 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
11 4 5056 17026 2 2 4 1 1 4 2 2 2 4 1 5
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
0 4 4835 14597 2 1 3 1 2 4 2 1 2 3 1 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
0 3 4827 15019 1 4 4 1 1 4 2 2 3 4 1 3
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
12 5 4567 15127 2 2 3 1 1 5 1 1 3 4 1 5
0

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
6 4 4530 16405 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 4
3

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
15 5 4718 14809 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي هرمزگان
15 8 4865 19222 1 2 4 1 1 6 1 1 2 3 1 4
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
15 6 4973 17367 2 1 2 1 1 4 2 1 3 3 1 3
5

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
1 5 4877 19193 1 1 4 1 1 6 1 1 3 3 1 5
2

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
6 5 4769 16973 1 1 2 1 1 4 1 1 4 3 1 4
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
6 3 4702 17121 2 1 5 1 1 6 2 1 3 5 1 5
4

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
5 3 4501 17148 2 1 4 1 3 5 1 1 1 1 1 4
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
8 5 4680 18716 2 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 4
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
15 3 4586 20193 2 1 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
14 3 5 4 6 1 2 3 4 4 5 4 3 4
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
5 3 2 2 4 1 1 4 1 1 3 4 2 4
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 3 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 1 4
0

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
4 3 5 6 6 2 2 8 6 5 5 5 3 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
0 3 4 6 7 1 4 6 5 5 3 8 5 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
10 3 5 4 4 1 2 6 4 4 3 4 4 5
1

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
25 6 1 2 4 1 1 5 1 2 3 3 1 5
0

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
5 3 3 2 5 1 1 5 4 1 6 4 2 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 3 5 4 6 1 3 7 3 4 2 5 2 5
0

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
6 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 3 5
0

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
12 4 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 3
1

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 3 2