برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 8 5046 10295 3 3 3 2 2 4 3 2 4 4 2 5
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 3 5274 3 2 4 2 3 4 4 2 1 5 2 6
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 7 4971 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

43 6 4640 35259 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
0

دانشگاه يزد

35 3 2 2 4 1 1 3 2 2 2 2 1 3
1