برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
20 7 5254 13293 3 4 6 3 1 2 6 4 4
63

دانشگاه علوم پزشکي تهران

25 13 5005 12519 16281 4 4 7 2 1 2 5 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
12 3 5162 3 5 7 3 1 2 6 3 4
12

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 9 4980 19304 4 4 6 2 1 3 4 2 4
19

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 11 5062 18822 3 3 6 2 1 2 5 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل آموزش عالي سلامت مرند)

15 9 4927 17863 3 4 6 2 1 2 5 3 3
13

دانشكده علوم پزشكي مراغه

25 7 5065 22600 3 3 5 3 1 1 4 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 7 4826 20340 4 4 7 2 1 1 5 1 4
8

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

20 13 4769 16280 34576 24954 3 3 6 3 1 2 4 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

20 9 4726 17373 25776 3 4 6 2 1 1 4 2 4
8

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

18 10 4993 23644 3 3 6 2 1 1 5 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

20 3 4702 22560 3 3 7 1 1 2 4 1 3
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 7 4773 50391 21743 2 3 6 2 1 1 4 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

15 10 4821 20900 33147 3 3 6 2 1 2 4 2 3
7

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 8 4782 26268 3 3 6 1 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 8 5027 25702 4 3 5 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

20 5 5051 26047 5 4 7 1 1 1 5 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 9 4678 32676 26486 2 3 5 1 1 2 4 2 3
5

دانشكده علوم پزشكي سراب

30 5 4968 26698 3 2 5 1 1 1 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

30 13 4553 27588 25869 4 3 6 3 1 2 4 2 3
15

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

25 10 4987 35063 4 3 6 1 1 1 4 1 3
8

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

20 8 4763 29567 26486 4 3 6 1 1 2 4 3 3
2

دانشکده علوم پزشکي گراش

15 7 4623 34484 3 4 7 1 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

20 9 4643 29678 2 3 6 1 1 2 3 2 3
7

دانشكده علوم پزشكي ساوه

20 9 4637 25111 3 2 6 2 1 1 4 2 3
3

علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(پزشکي پلدختر)

18 6 4961 28934 3 3 6 2 1 2 4 2 4
5

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

28 15 4720 30949 3 3 5 1 1 2 4 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

25 6 5089 30452 3 3 4 2 1 2 4 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 11 4535 34543 3 3 4 2 1 1 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

4 6 4738 30970 3 3 4 3 1 2 3 2 3
3

دانشکده علوم پزشکي اسداباد

0 14 4616 35171 33501 3 3 6 2 1 1 4 2 3
5

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

30 17 4715 22112 41213 34806 3 3 7 2 1 1 5 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

18 7 4624 31336 3 2 6 1 1 1 4 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

20 6 4534 31052 4 2 7 1 1 1 4 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي قم

15 5 4938 34172 3 4 4 1 1 2 5 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار)

20 6 4463 31720 2 3 4 2 1 1 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 14 4937 44609 24407 3 3 6 2 1 1 4 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

4 6 4763 33909 3 4 5 2 1 1 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 8 4721 34736 3 3 6 1 1 1 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

25 12 4621 40432 33439 3 2 5 1 1 1 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

28 13 4633 36562 25366 3 2 6 1 1 1 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل درگز)

22 7 4749 36442 3 3 5 1 1 1 4 1 3
2

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

20 8 4690 38713 3 2 6 1 1 1 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل بستان)

30 14 4699 44270 34392 3 2 6 1 1 1 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 11 4918 35534 3 2 6 1 1 1 4 1 2
10

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

25 13 4506 43530 3 3 6 1 1 1 3 1 2
18

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

25 8 4644 37972 3 3 7 1 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

25 8 4814 40617 3 2 6 1 1 2 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

18 6 4724 35439 4 2 6 1 1 1 4 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

20 7 4620 53253 2 4 5 2 1 1 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي-بجنورد(محل تحصيل مانه وسملقان)

20 8 4574 38186 3 2 6 3 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)

10 4 5105 38971 3 2 6 2 1 1 3 1 2
3

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

25 6 4720 38043 2 3 5 4 1 2 3 2 3
4

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

20 8 4565 49153 38620 3 2 6 1 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 5 4364 39450 2 3 6 1 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 5 4438 47547 4 3 7 1 1 1 3 1 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان)

20 3 3 3 4 3 1 1 3 1 3
4