برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
21 23 7200 184 178 7 8 8 8 2 8 9 9 9
652

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

30 30 6827 379 571 66 6 7 8 7 2 8 9 8 8
224

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
21 21 6880 160 415 6 7 8 7 1 7 9 9 8
206

دانشگاه علوم پزشکي تهران

50 48 6888 269 351 148 96 6 7 8 7 1 8 9 8 8
271

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

40 39 6753 410 688 412 179 6 7 8 6 1 7 8 8 8
163

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

40 35 6710 512 720 6 7 8 6 1 7 9 8 8
121

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

34 40 6740 451 812 302 6 7 8 6 1 7 8 8 8
127

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

20 20 6715 529 716 6 7 8 7 1 7 8 8 8
36

دانشگاه علوم پزشکي بابل

25 28 6753 981 6 7 8 6 1 6 8 7 8
49

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 27 6651 841 1042 399 222 5 7 7 6 1 6 8 8 8
41

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 22 6677 865 999 437 6 7 8 5 1 6 8 7 7
33

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 23 6597 1188 612 6 7 8 6 1 5 8 7 7
44

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

32 35 6610 824 1172 819 321 6 7 8 6 1 6 8 7 7
80

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

12 12 6375 1300 842 6 7 8 6 1 6 8 6 7
15

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

27 24 6607 1285 846 580 6 6 8 5 1 5 8 6 7
34

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 20 6699 867 1287 6 7 8 6 1 7 8 7 7
15

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

16 18 6646 769 1131 324 6 7 8 6 1 6 8 7 8
41

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 21 6518 878 1353 626 6 7 8 6 1 6 8 7 7
29

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 13 6473 455 906 1179 6 7 8 6 1 6 8 7 7
23

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 32 6533 1092 1539 1003 5 7 8 6 1 6 8 7 8
50

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 11 6146 776 1139 5 6 7 6 1 6 8 7 7
19

دانشگاه علوم پزشکي قم

25 22 6509 1111 1687 5 7 8 6 1 6 8 7 7
43

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

10 13 6401 1489 861 5 7 8 6 1 6 7 6 7
15

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

30 32 6307 1117 1860 1015 5 6 8 5 1 5 8 7 7
39

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 20 6313 862 2119 1411 435 6 6 8 6 1 5 8 7 8
10

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

14 14 6561 1316 6 7 8 6 1 6 8 8 7
17

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 22 6297 1286 1668 833 6 7 8 5 1 6 8 7 7
13

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

20 21 6462 1194 1710 6 6 8 6 1 6 8 7 7
20

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

13 15 6491 1270 1452 5 7 8 6 1 5 8 7 8
14

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

18 19 6519 2136 874 6 7 8 6 1 5 8 6 7
28

دانشگاه علوم پزشکي اراک

12 13 6255 1216 1503 5 7 8 6 1 6 8 6 7
18

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 25 6441 1242 1764 580 468 6 7 8 6 1 5 8 6 7
30

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

25 22 6348 1349 1965 861 5 6 7 6 1 5 8 6 7
24

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 13 6587 1403 1224 6 6 8 6 1 6 7 7 7
24

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 13 6343 1225 2238 6 7 8 6 1 6 8 7 8
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

15 13 6194 1397 2002 798 5 7 8 6 1 6 8 7 6
21

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

25 22 6569 1064 1561 6 7 8 6 1 6 8 7 7
28

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه وزارت دفاع
10 4 6459 5 7 9 7 1 6 8 6 7
22

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

24 26 6419 2090 1509 635 5 7 7 6 1 6 8 7 7
14

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 9 6200 2493 1458 5 7 9 6 1 5 7 6 6
8

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
18 19 6350 1576 2264 1040 5 6 8 5 1 5 7 6 7
13

دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 18 6440 1865 1663 5 6 7 6 1 5 7 6 6
6

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان --مناطق محروم
4 4 6567 1752 5 6 8 4 1 5 6 6 6
6

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 18 6234 1746 2264 1867 5 7 7 6 1 5 7 6 6
8

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
12 4 5980 1790 5 6 9 4 1 6 8 6 6
14

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

10 13 6340 2086 5 6 7 5 1 5 7 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
13 13 6472 2346 1603 5 7 7 5 1 6 7 7 7
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
17 18 6366 1635 2883 1612 5 6 8 5 1 5 8 6 7
11

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 11 6308 1739 2488 1482 4 6 8 5 1 5 8 7 6
2

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 16 6504 1946 2337 1684 6 7 8 5 1 5 7 6 7
5

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

14 15 6392 1547 2244 5 6 8 5 1 5 7 6 6
20

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 7 6283 1994 5 7 7 6 1 5 8 6 6
5

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

0 10 6294 2664 1582 5 7 8 5 1 4 8 5 7
23

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
11 9 6002 2752 5 6 7 4 1 5 7 6 6
10

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 13 6322 2066 2976 1968 5 6 8 4 1 5 8 6 6
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
13 9 6218 2162 6 6 8 5 1 5 7 6 6
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6 5 6311 2395 7 7 8 7 1 6 7 7 6
15

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

بومي استان اصفهان --مناطق محروم
2 3 6276 5 8 8 7 1 5 8 8 7
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 9 6439 2782 1846 5 7 8 5 1 5 8 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
12 13 6008 3003 1684 5 7 8 5 1 5 7 6 7
11

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
12 10 6101 3169 6 6 8 4 1 5 7 6 6
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان --مناطق محروم
0 3 4 5 8 3 1 5 8 6 5
13

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

20 4 4 5 7 6 1 4 8 5 5
37