برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
20 16 6962 56 39 6 9 9 9 1 4 8 7 8
639

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
20 12 6063 169 5 9 8 8 1 4 7 7 7
280

دانشگاه علوم پزشکي تهران

60 44 6457 130 224 172 5 9 8 8 1 4 7 7 7
285

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

40 31 6531 275 390 155 5 8 8 7 1 3 7 6 6
155

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

32 16 6387 312 263 4 8 7 8 1 4 6 5 6
136

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 6369 4 8 6 7 1 4 7 6 6
74

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

52 30 6438 360 533 258 5 9 8 8 1 4 7 6 6
111

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

45 19 6167 354 367 5 8 8 8 1 3 7 6 6
122

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

40 14 6061 387 591 4 8 8 8 2 4 7 5 6
50

دانشگاه علوم پزشکي همدان

35 15 6273 837 527 5 8 7 7 1 3 6 5 5
46

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 16 6266 557 822 4 8 7 7 1 3 6 5 5
44

دانشگاه علوم پزشکي بابل

35 21 6198 876 5 8 7 7 1 3 6 5 5
52

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 10 6380 624 4 7 7 7 1 2 6 5 5
36

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

18 9 6327 733 4 8 8 8 2 3 6 5 5
26

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 10 5882 465 973 4 7 6 7 1 4 7 5 5
47

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 6 6070 5 7 8 8 1 3 7 4 5
31

دانشگاه علوم پزشکي يزد

32 24 6080 517 1107 548 241 4 7 7 6 1 3 6 5 5
34

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 4 5813 4 8 7 7 1 4 6 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 15 6077 949 5 8 7 6 1 3 6 5 5
25

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

30 18 6092 925 5 8 8 7 1 3 7 6 6
36

دانشگاه علوم پزشکي قم

22 8 6095 688 1073 5 8 8 8 1 3 6 5 5
25

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

25 8 6155 1270 5 8 7 7 1 3 6 5 5
18

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

32 13 6194 1075 5 8 8 7 1 3 6 5 5
33

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
14 11 6262 841 676 5 7 7 6 1 4 6 5 5
21

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

15 7 6184 1020 5 8 7 7 1 3 6 5 5
10

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

8 5 5060 4 6 7 7 1 2 5 3 5
26

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 21 6090 867 1179 725 4 7 7 6 1 3 5 4 5
18

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

18 12 5984 843 1155 5 7 7 6 1 3 6 5 5
22

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

15 7 6193 894 4 7 7 7 1 3 6 5 4
26

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

20 11 5919 699 954 5 8 7 7 1 4 6 5 5
19

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

22 14 5923 949 741 4 7 7 6 1 3 6 5 5
11

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 6 6019 947 4 8 7 7 1 3 5 5 4
14

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

22 13 6120 1378 746 4 7 8 6 1 2 6 5 4
24

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 11 6016 959 880 5 8 7 6 1 3 7 4 6
22

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

12 5 6285 993 5 7 8 6 1 3 6 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24 11 6331 417 1471 4 8 8 7 1 3 6 6 5
21

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 13 6097 1201 4 8 8 8 1 4 6 5 5
12

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

17 5 3827 4 5 5 2 1 3 6 3 4
24

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
14 8 6181 926 4 6 6 6 1 3 6 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

38 17 5821 1117 999 4 7 7 7 1 3 6 4 5
16

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

30 10 5885 1173 936 4 8 7 7 1 3 6 5 5
21

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

25 9 5790 600 4 7 7 8 1 3 6 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

12 6 6253 5 8 7 7 1 3 6 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

19 13 6004 724 1444 1113 4 8 8 7 1 3 6 5 5
18

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

10 6 5864 1077 4 8 7 7 1 3 6 2 5
16

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

21 5 6200 1292 4 8 8 7 1 4 6 6 5
13

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

20 3 5590 4 7 7 9 2 4 6 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

30 18 6047 849 1730 1218 4 7 6 6 1 3 5 5 5
10

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

25 10 5559 986 5 7 7 5 1 2 6 4 4
16

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

4 4 4795 3 8 6 4 1 3 5 3 4
13

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان

6 4 5686 3 7 7 7 1 3 6 5 5
10

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان

24 9 6259 1382 5 8 8 7 1 3 6 5 4
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدبروجرد

24 9 5857 1588 5 7 6 7 1 3 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي همدان

13 6 5954 1590 3 7 6 7 1 3 6 4 4
17

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

10 4 6353 4 7 8 6 1 3 7 5 5
11

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

5 3 5850 4 8 7 7 2 2 6 5 5
10

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

10 7 6210 4 7 7 6 1 2 5 5 5
8

دانشگاه آزاد اسلامي -واحدشيراز

20 7 5768 1557 4 6 7 6 1 1 5 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

7 5 5938 1918 4 7 6 5 1 4 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي بابل

15 7 6025 1833 4 6 6 6 1 3 5 5 5
10

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

10 6 5995 2182 4 7 8 7 1 3 6 4 5
12

دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز

20 9 6169 3 6 6 6 1 2 5 5 4
5

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

8 6 5779 4 6 5 6 1 2 5 4 3
5

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
13 7 4794 4 6 6 6 1 2 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 4 5968 2116 5 8 8 7 1 3 5 5 5
8

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان

24 7 5645 2008 4 7 6 7 1 3 5 3 5
13

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

14 6 5746 5 7 7 5 1 2 5 4 4
9

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

8 3 5883 4 8 7 7 1 2 6 6 5
11

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان

6 5 5674 4 8 7 7 1 3 5 5 5
9

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 4 5696 2351 4 9 7 7 1 3 6 5 4
12

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه وزارت دفاع
10 6 5625 4 7 7 7 1 3 6 6 4
15

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
15 3 5863 4 7 7 5 1 2 5 5 5
8

دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز

4 3 4 7 7 4 1 3 4 4 3
6

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

20 7 4 7 7 5 1 2 4 4 3
11

دانشگاه آزاد اسلامي -واحدشيراز

5 3 4 6 6 6 1 2 4 5 3
11

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 3 7 7 7 1 2 5 5 4
7

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي-محل خدمت بيرجند --مناطق محروم
5 3 3 8 8 5 2 2 5 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي)

15 3 3 7 6 7 1 3 4 4 3
41
6/4/2023 4:22:54 AM
Menu